Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Test yourself 3 Grammar sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Test yourself 3 Grammar

(trang 65 SBT Tiếng Anh 10)There is a mistake in each sentence. Find and correct it. (Có một sai lầm trong mỗi câu. Tìm và sửa nó.)

17. The flowers who he paints are always very beautiful.

18. The speed of light is much faster the speed of sound.

19. Your package has to wrap carefully before it is mailed.

20. Ms Lan had an old photo album whose she often showed to her grandchildren.

21. You’d better not drink the tap water. It could polluted.

22. Which is the country that economy is growing the fastest in the world?

23. Health and happiness are important than money.

Đáp án:

17. who -› that / which

18. faster -› faster than

19. to wrap -› to be wrapped

20. whose -› which / that

21. could polluted -› could be polluted / is polluted

22. that -› whose

23. important -› more important

Hướng dẫn dịch:

17. Những bông hoa mà anh ấy vẽ luôn rất đẹp.

18. Tốc độ ánh sáng nhanh hơn nhiều tốc độ âm thanh.

19. Gói hàng của bạn phải được gói cẩn thận trước khi nó được gửi đi.

20. Bà Lan có một cuốn album ảnh cũ mà bà thường khoe với các cháu.

21. Tốt hơn hết bạn không nên uống nước máy. Nó có thể bị ô nhiễm.

22. Quốc gia nào có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới?

23. Sức khỏe và hạnh phúc quan trọng hơn tiền bạc.

Choose the correct answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng để hoàn thành các câu.)

24. I think everybody should provide / should be provided with equal access to health services.

25. WTO rules have made trade easier / more easily for developing countries.

26. The organic products are now becoming more popular / the most popular than they were in the past.

27. The man who / whose injury is serious has been taken to hospital.

28. Girls may face / may be faced serious health problems if they get married young.

Đáp án:

24. should be provided

25. easier

26. more popular

27. whose

28. may face

 

Hướng dẫn dịch:

24. Tôi nghĩ rằng mọi người nên được cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế.

25. Các quy định của WTO đã làm cho thương mại trở nên dễ dàng hơn đối với các nước đang phát triển.

26. Các sản phẩm hữu cơ hiện đang trở nên phổ biến hơn

trong quá khứ.

27. Người đàn ông bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện.

28. Các cô gái có thể phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu kết hôn khi còn trẻ.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 65, 66 Test yourself 3 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 65 Test yourself 3 Grammar

SBT Tiếng Anh 10 trang 64, 65 Test yourself 3 Vocabulary

SBT Tiếng Anh 10 trang 64 Test yourself 3 Pronunciation

SBT Tiếng Anh 10 trang 72 Unit 9 Writing