Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Grammar sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Grammar

1 (trang 75-76 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)

1. If you … your best, you will be successful.

A. try

B. will try

C. tried

D. would try

2. If there … more than 24 hours a day, I would have more time to sleep.

A. is

B. will be

C. were

D. would be

3. If I were rich, I …a lot of books and clothes for poor children.

A. buy

B. will buy

C. bought

D. would buy

4. If it is sunny tomorrow, we …on an ecotour.

A. go

B. will go

C. went

D. would go

5. If she … younger, she would travel around the world.

A. is

B. has been

C. were

D. be

6. You will become ill if you … working long hours every day.

A. keep

B. will keep

C. kept

D. would keep

7. He would be disappointed if he … the truth.

A. knows

B. will know

C. knew

D. would know

8. My grandmother … my uncle in Ho Chi Minh City if she were in better health.

A. visits

B. will visit

C. visited

D. would visit

9. Many lives … saved if doctors find effective treatments for the disease.

A. are

B. will be

C. were

D. would be

10. We would play soccer if it … not rainy today.

A. is

B. was

C. has been

D. to be

Đáp án:

1. A

2. C

3. D

4. B

5. C

6. A

7. C

8. D

9. B

10. B

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn cố gắng hết sức, bạn sẽ thành công.

2. Nếu có hơn 24 giờ một ngày, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để ngủ.

3. Nếu tôi giàu có, tôi sẽ mua rất nhiều sách và quần áo cho trẻ em nghèo.

4. Nếu ngày mai trời nắng, chúng ta sẽ đi du lịch sinh thái.

5. Nếu cô ấy còn trẻ hơn, cô ấy sẽ đi du lịch khắp thế giới.

6. Bạn sẽ bị ốm nếu cứ làm việc nhiều giờ mỗi ngày.

7. Anh ấy sẽ rất thất vọng nếu biết sự thật.

8. Bà tôi sẽ đến thăm chú tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh nếu bà có sức khỏe tốt hơn.

9. Nhiều sinh mạng sẽ được cứu nếu các bác sĩ tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả căn bệnh này.

10. Chúng tôi sẽ chơi bóng đá nếu hôm nay trời không mưa.

2 (trang 76 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1. If I (be) you, I (start) preparing for the exam soon.

2. Let’s vote. If most students (vote) in favour of the ecotour, we (go) to Phong Nha Cave next month.

3. He (buy) a new motorbike if he (have) a lot of money, but he can’t even buy a bicycle now.

4. Mai looks sad, but I think if we (talk) to her, she (be) more cheerful.

5. If I (have) superpowers, I (save) the world!

6. If it (be) Sunday today, I (go) swimming instead of going to school.

7. Your mother (be) very pleased if she (know) that your test results are so good. Why don’t you tell her now?

8. My grandmother has passed away, but I am sure she (be) proud of me if she (know) I have passed the university exam.

Đáp án:

1. were/ was; would start

2. vote; will go

3. would buy; had

4. talk; will be

5. had; would save

6. were/ was; would go

7. will be; knows

8. would be; knew

 

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi sớm.

2. Hãy bỏ phiếu. Nếu đa số sinh viên bỏ phiếu ủng hộ chương trình sinh thái, chúng tôi sẽ đến Động Phong Nha vào tháng sau.

3. Anh ấy sẽ mua một chiếc xe máy mới nếu anh ấy có nhiều tiền, nhưng anh ấy thậm chí không thể mua một chiếc xe đạp bây giờ.

4. Mai trông có vẻ buồn, nhưng tôi nghĩ nếu chúng tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ vui vẻ hơn.

5. Nếu tôi có siêu năng lực, tôi sẽ cứu thế giới!

6. Nếu hôm nay là chủ nhật, tôi sẽ đi bơi thay vì đến trường.

7. Mẹ của bạn sẽ rất hài lòng nếu bà ấy biết rằng kết quả kiểm tra của bạn tốt như vậy. Tại sao bạn không nói với cô ấy bây giờ?

8. Bà tôi đã qua đời, nhưng tôi chắc rằng bà sẽ tự hào về tôi nếu bà biết tôi đã thi đỗ đại học.

3 (trang 76 SBT Tiếng Anh 10): Identify the mistake in each of these sentences. (Xác định lỗi sai trong mỗi câu này.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 75, 76 Unit 10 Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

4. A

5. A

6. C

7. A

8. A

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tôi giàu hơn, tôi sẽ mua một ngôi nhà lớn hơn cho gia đình tôi.

2. Nếu tôi cao hơn 10 cm, tôi sẽ tham gia đội bóng rổ của trường chúng tôi.

3. Nếu tôi có thể bay, tôi sẽ đi du lịch đến bất cứ nơi nào tôi thích.

4. Chúng tôi sẽ đến muộn nếu bạn không rời đi ngay bây giờ.

5. Mọi người sẽ rất vui nếu ngày mai đội của chúng ta chiến thắng.

6. Nếu bạn nghe lời khuyên của tôi, bạn sẽ ổn trong bài kiểm tra tuần sau.

7. Tôi sẽ lắng nghe cô ấy nếu tôi là bạn.

8. Thiết bị này sẽ hỏng nếu bạn không biết cách sử dụng đúng cách.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 78 Unit 10 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 77 Unit 10 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 75, 76 Unit 10 Grammar

SBT Tiếng Anh 10 trang 80, 81 Test yourself 4 Vocabulary

SBT Tiếng Anh 10 trang 80 Test yourself 4 Pronunciation