Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Reading sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Reading

1 (trang 77 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and decide whether the following statements are true (T) or false (F) (Đọc văn bản và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F))

Hướng dẫn dịch:

Lượng khách du lịch tăng dần qua các năm. Năm 1950, chỉ có 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Vào năm 2020, ước tính có 1,4 tỷ khách du lịch đi du lịch mỗi năm. Mặc dù du lịch rất quan trọng đối với nền kinh tế, nhưng cũng có một cái giá phải trả, đặc biệt là về mặt môi trường. Trên thực tế, tác động tiêu cực của du lịch đối với môi trường địa phương là rất lớn. Đôi khi, tác động trực tiếp, chẳng hạn như khi khách du lịch xả rác trên đường phố hoặc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của khu vực địa phương như nước sạch hoặc năng lượng. Những lần khác, tác động ít trực tiếp hơn nhưng vẫn lớn. Ví dụ, khi khách du lịch đi du lịch, họ thường di chuyển bằng máy bay hoặc phương tiện sử dụng nhiều nhiên liệu. Điều này cũng làm hỏng môi trường. Bằng cả hai cách, khách du lịch đang cố ý hoặc không cố ý làm tổn hại đến môi trường khi họ đi du lịch. Tuy nhiên, có thể giảm tác động tiêu cực đó lên môi trường bằng cách đi du lịch có trách nhiệm hơn và thân thiện hơn với môi trường.

SBT Tiếng Anh 10 trang 77 Unit 10 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

6. F

7. T

8. F

Hướng dẫn dịch:

1. Tiêu đề phù hợp cho văn bản sẽ là ‘Tác động tiêu cực của du lịch đối với nền kinh tế’.

2. Vào năm 2020, ước tính có hơn 1 tỷ người đi du lịch mỗi năm.

3. Du lịch không quan trọng đối với nền kinh tế.

4. Khách du lịch có thể hủy hoại môi trường trực tiếp hoặc gián tiếp.

5. Bằng cách đi du lịch bằng máy bay, khách du lịch có thể giảm tác động tiêu cực của chuyến du lịch đến môi trường.

6. Thiệt hại gián tiếp đối với môi trường không nhiều.

7. Khách du lịch có thể không nhận thức được những thiệt hại mà họ đang gây ra đối với môi trường khi họ đi du lịch.

8. Chúng ta không thể giảm tác động tiêu cực của du lịch đối với môi trường.

2 (trang 77 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Problems with ecotourism

While ecotourism is often seen as the best way to reduce our negative (1) on the environment, it may also hurt local people and wildlife in certain cases. When tourists visit nature spots and interact with wild animals and nature, they may damage or destroy their natural (2). In addition, many remote areas require some travelling by car or by plane, which again consumes (3) and increases CO, emissions in the air. Ecotourism may not benefit local (4), because many local hotels may be owned by international companies and their (5) may not stay in the community. Besides, tourism may increase the cost of living in a certain area, making life more (6) for local people.

SBT Tiếng Anh 10 trang 77 Unit 10 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. B

2. B

3. D

4. B

5. B

6. B

Hướng dẫn dịch:

Các vấn đề với du lịch sinh thái

Trong khi du lịch sinh thái thường được coi là cách tốt nhất để giảm tác động tiêu cực của chúng ta đến môi trường, nó cũng có thể gây tổn thương cho người dân địa phương và động vật hoang dã trong một số trường hợp nhất định. Khi khách du lịch đến thăm các điểm thiên nhiên và tiếp xúc với động vật hoang dã và thiên nhiên, chúng có thể làm hỏng hoặc phá hủy môi trường sống tự nhiên của chúng. Ngoài ra, nhiều vùng sâu, vùng xa phải di chuyển bằng ô tô hoặc máy bay, điều này lại tiêu tốn năng lượng và làm tăng lượng khí CO, khí thải trong không khí. Du lịch sinh thái có thể không mang lại lợi ích cho nền kinh tế địa phương, bởi vì nhiều khách sạn địa phương có thể thuộc sở hữu của các công ty quốc tế và lợi nhuận của họ có thể không nằm trong cộng đồng. Bên cạnh đó, du lịch có thể làm tăng chi phí sinh hoạt tại một khu vực nhất định, khiến cuộc sống của người dân địa phương trở nên đắt đỏ hơn.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 78 Unit 10 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 77 Unit 10 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 75, 76 Unit 10 Grammar

SBT Tiếng Anh 10 trang 80, 81 Test yourself 4 Vocabulary

SBT Tiếng Anh 10 trang 80 Test yourself 4 Pronunciation