Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 8 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 8 Speaking

1 (trang 62 SBT Tiếng Anh 10): Match the following instructions with suitable pictures. Then use “First, Next, Then, After that, Finally” to give complete instructions about how to send texts with a smartphone. (Ghép các hướng dẫn sau với hình ảnh phù hợp. Sau đó, sử dụng “First, Next, Then, After that, Finally” để cung cấp hướng dẫn đầy đủ về cách gửi tin nhắn văn bản bằng điện thoại thông minh.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 62 Unit 8 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. f

3. a

4. e

5. b

6. d

Hướng dẫn dịch:

a. Bật điện thoại thông minh của bạn

b. Tìm biểu tượng tin nhắn trên màn hình và nhấn vào biểu tượng đó.

c. Chạp vào nút “Tin nhắn mới”.

d. Nhập tên hoặc số của người bạn muốn nhắn tin.

e. Nhập tin nhắn của bạn vào trường gần giữa màn hình.

f. Gửi tin nhắn của bạn.

2 (trang 62 SBT Tiếng Anh 10): Prepare a short talk about the benefits of face-to-face learning using the ideas in the box. You can start the talk with the sentence below. (Chuẩn bị một bài nói chuyện ngắn về lợi ích của việc học trực tiếp bằng cách sử dụng các ý tưởng trong hộp. Bạn có thể bắt đầu bài nói bằng câu dưới đây.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 62 Unit 8 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Gợi ý:

Face-to-face learning has some benefits. First, in a traditional classroom, students can concentrate better on their learning because there are fewer distractions than when they are studying from home. Moreover, whenever they have questions or need help, they can communicate with their teacher or classmates immediately. Finally, students can work in teams or groups more easily to solve problems or do projects. This can also help them build up their teamwork skills. I believe that face-to-face learning has many benefits to offer to students and should not be replaced by online learning.

Hướng dẫn dịch:

Học trực tiếp có một số lợi ích. Thứ nhất, trong một lớp học truyền thống, học sinh có thể tập trung học tập tốt hơn vì ít bị sao nhãng hơn so với khi học ở nhà. Hơn nữa, bất cứ khi nào họ có thắc mắc hoặc cần trợ giúp, họ có thể liên lạc với giáo viên hoặc bạn học của mình ngay lập tức. Cuối cùng, học sinh có thể làm việc theo nhóm hoặc nhóm dễ dàng hơn để giải quyết vấn đề hoặc làm các dự án. Điều này cũng có thể giúp họ xây dựng kỹ năng làm việc nhóm. Tôi tin rằng học trực tiếp có nhiều lợi ích mang lại cho sinh viên và không nên bị thay thế bởi học trực tuyến.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 62, 63 Unit 8 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 62 Unit 8 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 60, 61 Unit 8 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 58, 59, 60 Unit 8 Grammar

SBT Tiếng Anh 10 trang 57, 58 Unit 8 Vocabulary