Với giải Unit 8 Listening lớp 10 trang 91 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 8: New ways to learn giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 8: New ways to learn Global Success

Blended learning

Bài 1 trang 91 sgk Tiếng anh 10: Work in pairs. Tick () what you often do to prepare before a new lesson.

(Làm việc theo cặp. Đánh dấu (✓) những việc bạn thường làm để chuẩn bị trước bài học mới.)

 

Read materials for the new lesson (textbooks)

 

Watch videos related to the lesson

 

Search information related to the new lesson

 

Review old lessons

Trả lời:

Read materials for the new lesson (textbooks)

(Đọc tài liệu cho bài mới (SGK)

 

Watch videos related to the lesson

(Xem các video liên quan đến bài)

Search information related to the new lesson

(Tìm kiếm thông tin liên quan đến bài mới)

Review old lessons

(Ôn bài cũ)

Bài 2 trang 91 sgk Tiếng anh 10: Listen to the first part of the conversation between a teacher and her students, then answer the following questions.

(Nghe phần đầu tiên của cuộc trò chuyện giữa một giáo viên và học sinh của cô ấy, sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the teacher talking about?

2. What has she uploaded on Eclass?

Unit 8 Listening lớp 10 trang 91 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 2)

Trả lời:

1. The teacher is talking about homework/things students need to do at home / how to prepare for the next lesson.

2. She uploaded materials and videos.

Nội dung bài nghe:

Teacher: Now, listen everybody! I’d like you all to complete this population map at home. Do you have any questions for this week’s homework?

Nam: Do we need to read the materials and watch the videos that you’ve uploaded on Eclass for the next lesson?

Hướng dẫn dịch:

Giáo viên: Bây giờ, mọi người hãy lắng nghe! Cô muốn tất cả các em hoàn thành bản đồ dân số này ở nhà. Các em có câu hỏi nào cho bài tập tuần này không?

Nam: Chúng em có cần đọc tài liệu và xem video mà cô đã tải lên trên Eclass cho bài học tiếp theo không ạ?

Giáo viên: Ừ, Nam…

Bài 3 trang 91 sgk Tiếng anh 10: Listen to the second part of the conversation and complete the flow chart with no more than TWO words.

(Nghe phần thứ hai của cuộc trò chuyện và hoàn thành sơ đồ với không quá HAI từ.)


Unit 8 Listening lớp 10 trang 91 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

1. Homework 2. take notes 3. (more) information
4. discuss 5. Email  

Nội dung bài nghe:

Teacher: To prepare for next week’s class, you should log in to your account on Eclass and click the Homework folder. I’ve uploaded some reading passages, slides and two videos about population growth. Read the materials, watch the videos and take notes of important points at home.

Mai: Can we use a mindmap to present the main ideas?

Teacher: Yes, you can, Mai. Choose a suitable way for you. Next week we’ll discuss the impact of population growth on the environment so I want you to find more information on this topic.

Mai: Where can we get the information?

Teacher: You can go to the library, read newspaper articles or search the Internet for information. Work in groups of four, discuss and write down what you’ve discovered. Email me if you have any questions.

Hướng dẫn dịch:

Giáo viên: Để chuẩn bị cho tiết học tuần sau, các em đăng nhập vào tài khoản của mình trên Eclass và nhấp vào thư mục Bài tập về nhà. Cô đã tải lên một số bài đọc, slide và hai video về sự gia tăng dân số. Đọc tài liệu, xem video và ghi chú những điểm quan trọng ở nhà.

Mai: Chúng em có thể sử dụng sơ đồ tư duy để trình bày những ý chính không ạ?

Cô giáo: Được, em có thể, Mai. Hãy chọn một cách phù hợp cho em. Tuần tới, chúng ta sẽ thảo luận về tác động của gia tăng dân số đối với môi trường, vì vậy cô muốn các em tìm thêm thông tin về chủ đề này.

Mai: Chúng em có thể lấy thông tin ở đâu ạ?

Giáo viên: Các em có thể đến thư viện, đọc các bài báo hoặc tìm kiếm thông tin trên Internet. Làm việc theo nhóm bốn người, thảo luận và viết ra những gì các em đã khám phá ra. Gửi email cho cô nếu các em có bất kỳ câu hỏi nào.

Bài 4 trang 91 sgk Tiếng anh 10: Work in groups. Discuss the questions.

(Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi.)

Which is more effective: blended or traditional learning? Why?

(Cách nào hiệu quả hơn: học tập kết hợp hay học truyền thống? Vì sao?)

Trả lời:

From my point of view, blended learning is more effective than traditional learning. The main reason is that students can focus on content like new vocabulary or pronunciations while using their self-paced, online material on their own time. In live sessions, the teacher can work with students to support their unique needs and goals. No class time is wasted covering material students already know or that they can practice on their own. Learning is maximized with more effective and authentic learning time in each environment.

(Theo quan điểm của tôi, học tập kết hợp hiệu quả hơn cách học truyền thống. Lý do chính là học sinh có thể tập trung vào nội dung bài học như từ vựng hoặc cách phát âm mới trong khi sử dụng tài liệu trực tuyến theo nhịp độ học của riêng họ. Trong các buổi học trực tiếp, giáo viên có thể làm việc với học sinh để hỗ trợ các nhu cầu và mục tiêu riêng của họ. Không cần lãng phí thời gian dạy lại các nội dung mà học sinh đã biết hoặc họ có thể tự thực hành. Việc học tập được tối đa hóa với thời gian học tập hiệu quả và đích thực hơn trong từng môi trường.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh lớp 10

Unit 8 Getting started lớp 10 trang 86, 87

Unit 8 Language lớp 10 trang 87, 88

Unit 8 Reading lớp 10 trang 89, 90

Unit 8 Speaking lớp 10 trang 90

Unit 8 Writing lớp 10 trang 92

Unit 8 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 93

Unit 8 Looking back lớp 10 trang 94

Unit 8 Project lớp 10 trang 95

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 7: Viet Nam and international organisations

Unit 8: New ways to learn

Review 3

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism