Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Test yourself 2 Writing sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Test yourself 2 Writing

(trang 44 SBT Tiếng Anh 10)Choose the sentence which has the closest meaning to the original one. (Chọn câu có nghĩa gần nghĩa nhất với câu gốc.)

44. I bought this computer when I was 15.

A. I used this computer when I was 15.

B. I have used this computer for 15 years.

C. I have bought this computer since I was 15.

D. I have had this computer since I was 15.

45. It is convenient to learn with smart devices.

A. Learn with smart devices is convenient.

B. Learning with smart devices is convenient.

C. Smart devices are convenient to learn.

D. Smart devices can be learned conveniently.

46. Everyone was disappointed with the results.

A. The results were disappointed to everyone.

B. Everyone was disappointing with the results.

C. The results were disappointing to everyone.

D. Everyone and the results were both disappointing.

47. E-readers help us read texts taken from the Internet easily.

A. E-readers allow us read texts taken from the Internet easily.

B. E-readers allow us to read texts taken from the Internet easily.

C. E-readers allow us reading texts taken from the Internet easily.

D. E-readers allow us can read texts taken from the internet easily.

48. The accident happened on my way to London.

A. I travelled to London when the accident happened.

B. I travelled to London when the accident was happening.

C. I was travelling to London when the accident happened.

D. I was travelling to London when the accident was happening.

49. Computers can help store information.

A. Computers are useful for storing information.

B. Computers are useful for stores information.

C. Computers are useful storing information.

D. Computers are useful for store information

50. Old clothes are not totally useless.

A. It is useless to buy old clothes.

B. You cannot use old clothes at all.

C. Old clothes are totally useful.

D. Old clothes can be useful.

Đáp án:

44. D

45. B

46. C

47. B

48. C

49. A

50. D

 

Hướng dẫn dịch:

44. Tôi mua máy tính này khi tôi 15 tuổi.

45. Thật tiện lợi khi học với các thiết bị thông minh.

46. Mọi người đều thất vọng với kết quả.

47. Máy đọc sách điện tử giúp chúng ta đọc các văn bản lấy từ Internet một cách dễ dàng.

48. Tai nạn xảy ra trên đường đến London của tôi.

49. Máy tính có thể giúp lưu trữ thông tin.

50. Quần áo cũ không hoàn toàn vô dụng.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 34 Unit 5 Pronunciation

SBT Tiếng Anh 10 trang 44 Test yourself 2 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 43 Test yourself 2 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 42, 43 Test yourself 2 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 40, 41 Test yourself 2 Vocabulary & Grammar