Với giải 2 trang 79 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 10 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Writing

2 (trang 79 SBT Tiếng Anh 10): Use the words and phrases and add some words where necessary to make meaningful sentences. You may need to change the forms of some verbs. (Sử dụng các từ và cụm từ và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa. Bạn có thể cần thay đổi hình thức của một số động từ.)

1. If / it / sunny / tomorrow, / we / go / ecotour.

2. If / there / two summers / every year, / 1 / have / more / time / travel.

3. My home town / popular / beautiful views / delicious food.

4. Tourists / can / enjoy / sunbathe / on / beach.

5. Tourists / recommend / follow / path / during / trip.

6. Favourite / leisure activities / this city / include / go shopping / go sightseeing.

7. If / tourists / enjoy / go out / night. / they / can / visit / night market.

8. Your eyes / get / tired / if / you / spend / too much time / watch / TV.

Đáp án:

1. If it is sunny tomorrow, we will go on an ecotour.

2. If there were two summers every year, I would / could have more time to travel.

3. My home town is popular for (its) beautiful views and delicious food.

4. Tourists can enjoy sunbathing on the beach.

5. Tourists are recommended to follow the path during the trip.

6. Favourite leisure activities in this city include going shopping and going sightseeing.

7. If tourists enjoy going out at night, they can visit the night market.

8. Your eyes will get tired if you spend too much time watching TV.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu ngày mai trời nắng, chúng ta sẽ đi du lịch sinh thái.

2. Nếu có hai mùa hè mỗi năm, tôi sẽ / có thể có nhiều thời gian hơn để đi du lịch.

3. Thị trấn quê hương của tôi nổi tiếng vì (nó) có cảnh đẹp và đồ ăn ngon.

4. Khách du lịch có thể tắm nắng trên bãi biển.

5. Khách du lịch nên đi theo con đường trong suốt chuyến đi.

6. Các hoạt động giải trí yêu thích ở thành phố này bao gồm đi mua sắm và đi tham quan.

7. Nếu du khách thích đi chơi vào ban đêm, họ có thể ghé thăm chợ đêm.

8. Đôi mắt của bạn sẽ bị mỏi nếu bạn dành quá nhiều thời gian để xem TV.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 78-79 SBT Tiếng Anh 10): Rewrite the sentences without changing their meanings. (Viết lại các câu mà không thay đổi nghĩa của chúng.)…..

3 (trang 79 SBT Tiếng Anh 10): Write a website advertisement (120 – 150 words) for an ecotour to a famous tourist destination in your local area. The tour may be imaginary. Use the suggested questions below to help you. (Viết quảng cáo trên trang web (120 – 150 từ) cho một chuyến du lịch sinh thái đến một địa điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực địa phương của bạn. Chuyến tham quan có thể chỉ là tưởng tượng. Sử dụng các câu hỏi gợi ý bên dưới để giúp bạn.)…..