Với giải trang 74 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 10 Pronunciation giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Pronunciation

(trang 74 SBT Tiếng Anh 10)Mark the most common intonation at the end of each sentence below with falling tone or rising tone (Đánh dấu ngữ điệu phổ biến nhất ở cuối mỗi câu dưới đây bằng tông xuống hoặc tông lên)

1. We are going on an eco-friendly fieldtrip.

2. Tourists shouldn’t litter the streets.

3. How can we become ecotourists?

4. Do they offer any ecotours in the area?

5. Should we buy snacks for the trip?

6. Where can we buy local products?

7. Ecotourists protect the environment.

8. Can we find local crafts here?

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 10 trang 74 Unit 10 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi đang có một chuyến đi thực tế thân thiện với môi trường.

2. Khách du lịch không nên xả rác trên đường phố.

3. Làm thế nào chúng ta có thể trở thành nhà du lịch sinh thái?

4. Họ có cung cấp bất kỳ giờ sinh thái nào trong khu vực không?

5. Có nên mua đồ ăn nhẹ cho chuyến đi không?

6. Chúng ta có thể mua các sản phẩm địa phương ở đâu?

7. Du lịch sinh thái bảo vệ môi trường.

8. Chúng tôi có thể tìm thấy hàng thủ công địa phương ở đây không?