TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài tập cuối chương 7 CTST. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Bài 1 trang 18 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Xét dấu của tam thức bậc hai sau:

a. f(x)=6{{x}^{2}}+41x+44

b. g(x)=-3{{x}^{2}}+x-1

c. h(x)=9{{x}^{2}}+12x+4

Gợi ý đáp án

a. f(x)=6{{x}^{2}}+41x+44, hai nghiệm phân biệt là x1 = frac{-11}{2} và x2 = frac{-4}{3}.

Ta có bảng xét dấu f(x) như sau:

Giải Toán 10 Bài tập cuối chương 7 CTST

Vậy f(x) dương trong khoảng (-infty; frac{-11}{2}) cup (frac{-4}{3} ; +infty) và âm trong khoảng (frac{-11}{2} ;frac{-4}{3}).

b. g(x)=-3{{x}^{2}}+x-1 có : g(x)=-{{x}^{2}} +2x-3 có: Delta =-11 < 0 và a = -3 < 0.

Vậy g(x) âm với mọi xin mathbb{R}.

c.h(x)=9{{x}^{2}}+12x+4 có: Delta ={{(12)}^{2}}-4.9.4=0

Rightarrow h(x) có nghiệm kép là:{{x}_{o}}=frac{-12}{2.9}=frac{-2}{3} và a = 9 > 0

Vậy h(x) dương với mọi xne frac{-2}{3}

Bài 2 trang 18 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Giải các bất phương trình sau:

a. 7{{x}^{2}}-19x-6ge 0

b. -6{{x}^{2}}+11x>10

c. 3{{x}^{2}}-4x+7>{{x}^{2}}+2x+1

d. {{x}^{2}}-10x+25le 0

Gợi ý đáp án

a. 7{{x}^{2}}-19x-6ge 0

Tam thức bậc hai 7{{x}^{2}}-19x-6ge 0Delta =529>0 Rightarrow f(x) có hai nghiệm phân biệt là: {{x}_{1}}=3 và {{x}_{2}}=frac{-2}{7};

mà a = 7> 0 nên f(x) dương với mọi x thuộc khoảng left( -infty ;frac{-2}{7} right),left( 3;+infty right).

Vậy bất phương trình 7{{x}^{2}}-19x-6ge 0 có tập nghiệm là left( -infty ;frac{-5}{3} right)cup left( 3;+infty right)

b. -6{{x}^{2}}+11x>10

Tam thức bậc hai 7{{x}^{2}}-19x-6ge 0Delta =-119<0; a = -6 < 0 nên f(x)<0forall xin mathbb{R}.

Vậy bất phương trình -6{{x}^{2}}+11x>10 vô nghiệm.

c. 3{{x}^{2}}-4x+7>{{x}^{2}}+2x+1

Leftrightarrow 2{{x}^{2}}-6x+6>0

d. {{x}^{2}}-10x+25le 0

Leftrightarrow {{(x-5)}^{2}}le 0

{{(x-5)}^{2}}ge 0forall xin mathbb{R}

Leftrightarrow x-5ne 0Leftrightarrow xne 5

Vậy bất phương trình {{x}^{2}}-10x+25le 0 có nghiệm xin mathbb{R}backslash text{ }!!{!!text{ }5}.

Bài 3 trang 18 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Dựa vào đồ thị của hàm số bậc hai được cho, hãy giải các bất phương trình sau:

a. {{x}^{2}}-0,5x-5le 0

Giải Toán 10 Bài tập cuối chương 7 CTST

b. -2{{x}^{2}}+x-1>0

Giải Toán 10 Bài tập cuối chương 7 CTST

Gợi ý đáp án

a. Từ đồ thị Rightarrow {{x}^{2}}-0,5x-5le 0 Leftrightarrow xin left[ -2;frac{5}{2} right]

Vậy bất phương trình có nghiệm xin left[ -2;frac{5}{2} right]

b. Từ đồ thị Rightarrow Không tồn tại giá trị của x để -2{{x}^{2}}+x-1>0

Vậy bất phương trình vô nghiệm.

Bài 4 trang 18 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Giải các phương trình sau:

a. sqrt{{{x}^{2}}-7x}=sqrt{-9{{x}^{2}}-8x+3}

b. sqrt{{{x}^{2}}+x+8}-sqrt{{{x}^{2}}+4x+1}=0

c. sqrt{4{{x}^{2}}+x-1}=x+1

d. sqrt{2{{x}^{2}}-10x-29}=sqrt{x-8}

Gợi ý đáp án

a. sqrt{{{x}^{2}}-7x}=sqrt{-9{{x}^{2}}-8x+3}

Rightarrow

Rightarrow

Thay lần lượt các giá trị trên vào phương trình đã cho, ta thấy chỉ có x=frac{-3}{5}thỏa mãn.

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là x=frac{-3}{5}

b. sqrt{{{x}^{2}}+x+8}-sqrt{{{x}^{2}}+4x+1}=0

Rightarrow

Rightarrow

Thay x=frac{7}{3}vào phương trình ta được:

sqrt{{{left( frac{7}{3} right)}^{2}}+frac{7}{3}+8}=sqrt{{{left( frac{7}{3} right)}^{2}}+4.frac{7}{3}+1}

frac{sqrt{142}}{3}=frac{sqrt{142}}{3} (đúng)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x=frac{7}{3}

c. sqrt{4{{x}^{2}}+x-1}=x+1

Rightarrow

Rightarrow

Thay lần lượt các giá trị trên vào phương trình đã cho ta thấy x = 1 và x = frac{-2}{3}thỏa mãn điều kiện.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 1 hoặc x = frac{-2}{3}

d. sqrt{2{{x}^{2}}-10x-29}=sqrt{x-8}

Rightarrow

Rightarrow

Thay lần lượt các giá trị trên vào phương trình đã cho ta thấy không có giá trị nào thỏa mãn.

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Bài 5 trang 18 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Một tam giác vuông có một cạnh góc vuông ngắn hơn cạnh huyền 8 cm. Tính độ dài của cạnh huyền, biết chu vi tam giác bằng 30 cm.

Gợi ý đáp án

Giải Toán 10 Bài tập cuối chương 7 CTST

Độ dài cạnh AC là:

B{{C}^{2}}=A{{B}^{2}}+A{{C}^{2}}(ĐL Pytago)

A{{C}^{2}}=B{{C}^{2}}-A{{B}^{2}}

Rightarrow

Vì chu vi của tam giác ABC = 30 cm

Leftrightarrow x+x-8+sqrt{16x-64}=30

Leftrightarrow sqrt{16x-64}=38-2x

Leftrightarrow 16x-64=1444-152x+4{{x}^{2}} (4le xle 19)

Leftrightarrow 4{{x}^{2}}-168x+1508=0

Leftrightarrow left[ begin{align}& x=13 \& x=29 \end{align} right.

do (4le xle 19)

Rightarrow x = 13

Vậy độ dài cạnh huyền khi đó là 13 cm.

Bài 6 trang 18 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Một quả bóng được bắn thẳng lên từ độ cao 2 m với vận tốc ban đầu là 30m/s. Khoảng cách của bóng so với mặt đất sau t giây được cho bởi hàm số:

h(t)=-4,9{{t}^{2}}+30t+2

với h(t) tính bằng đơn vị mét. Hỏi quả bóng nằm ở độ cao trên 40m trong thời gian bao lâu? Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Gợi ý đáp án

Khi quả bóng nằm ở độ cao trên 40 m Rightarrow Khi đó h(t) > 40

Rightarrow

Tam thức bậc hai f(t)=-4,9{{t}^{2}}+30t-38 có hai nghiệm phân biệt {{t}_{1}}approx 1,8;{{t}_{2}}approx 4,3

a = -4,9 < 0 nên f(t) dương với mọi x thuộc khoảng left( 1,8;4,3 right).

Vậy quả bóng nằm ở độ cao trên 40 m trong thời gian là: 4,3 – 1,8 = 2,5 s.

Bài 7 trang 18 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Một chú cá heo nhảy lên khỏi mặt nước. Độ cao h (mét) của chú cá heo so với mặt nước sau t giây được cho bởi hàm số.

h(t)=-4,9{{t}^{2}}+9,6t

Tính khoảng thời gian cá heo ở trên không.

Gợi ý đáp án

Cá heo ở trên không khí h(t) > 0.

Leftrightarrow -4,9{{t}^{2}}+9,6t>0

Tam thức bậc hai f(t)=-4,9{{t}^{2}}+9,6t có hai nghiệm phân biệt nên {{t}_{1}}=0;{{t}_{2}}=frac{96}{49}.

Do a = -4,9 < 0 nên f(t) dương với mọi x thuộc khoảng left( 0;4,frac{96}{49}right).

Vậy cá heo ở trên không khí trong thời gian: frac{96}{49} - 0 = frac{96}{49} s.

Bài 8 trang 18 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Lợi nhuận một tháng p(x) của một quán ăn phụ thuộc vào giá trị trung bình x của các món ăn theo công thức p(x)=-30{{x}^{2}}+2100x-15000, với đơn vị tính bằng nghìn đồng. Nếu muốn lợi nhuận không dưới 15 triệu đồng một tháng thì giá bán trung bình của các món ăn cần nằm trong khoảng nào?

Gợi ý đáp án

Lợi nhuận không dưới 15 triệu đồng một tháng Rightarrow

Leftrightarrow -30{{x}^{2}}+2100x-15000ge 15000

Leftrightarrow -30{{x}^{2}}+2100x-30000ge 0

Tam thức bậc hai f(x)=-30{{x}^{2}}+2100x-30000 có hai nghiệm phân biệt {{x}_{1}}= 20;{{x}_{2}} = 50

a = -30 < 0 nên f(x) ge 0 mọi x thuộc đoạn left[ 20;50 right]

Vậy muốn lợi nhuận không dưới 15 triệu đồng 1 tháng thì giá bán trung bình của các món ăn từ 20 000 đồng đến 50 000 đồng.

Bài 9 trang 18 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Quỹ đạo của một quả bóng được mô tả bằng hàm số:

y=f(x)=-0,03{{x}^{2}}+0,4x+1,5

với y (tính bằng mét) là độ cao của quả bóng so với mặt đất khi độ dịch chuyển theo phương ngang của bóng là x (tính bằng mét). Để quả bóng có thể ném được qua lưới cao 2m, người ném phải đứng cách lưới bao xa? Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Gợi ý đáp án

Để quả bóng có thể ném được qua lưới cao 2m khi f(x)>2

Leftrightarrow -0,03{{x}^{2}}+0,4x+1,5>2

Leftrightarrow -0,03{{x}^{2}}+0,4x-0,5>0

Tam thức bậc hai f(x)=-0,03{{x}^{2}}+0,4x-0,5 có hai nghiệm phân biệt {{x}_{1}}=frac{20-5sqrt{10}}{3};{{x}_{2}}=frac{20+5sqrt{10}}{3}

a = -0,03 < 0 nên f(x) dương với mọi x thuộc khoảng

left( frac{20-5sqrt{10}}{3};frac{20+5sqrt{10}}{3} right).

Vậy quả bóng có thể ném qua lưới cao 2m khi người ném đứng cách lưới trong khoảng left( frac{20-5sqrt{10}}{3};frac{20+5sqrt{10}}{3} right) m.

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài tập cuối chương 7 CTST. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc trả lời các câu hỏi trong SGK Toán 10 CTST. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn 10 CTST…

  • Giải Toán 10 Bài 1: Quy tắc cộng và quy tắc nhân CTST