Bài tập cuối chương 6 CTST được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Bài 1 trang 126 SGK Toán 10 CTST

Một hằng số quan trọng trong toán học là số e có giá trị gần đúng với 12 chữ số hập phân là 2,718281828459.

a) Giả sử ta lấy giá trị 2,7 làm giá trị gần đúng của e. Hãy chứng tỏ sai số tuyệt đối không vượt quá 0,02 và sai số tương đối không vượt quá 0,75%

b) Hãy quy tròn e đến hàng phần nghìn.

c) Tìm số gần đúng của số e với độ chính xác 0,00002.

Gợi ý đáp án

a)

Sai số tuyệt đối là:Delta = left| {e - 2,7} right| = ;|2,718281828459 - 2,7|; = 0,018281828459 < 0,02

Sai số tương đối là:{delta _a} = frac{{{Delta _a}}}{{|a|}} < frac{{0,02}}{{2,7}} approx 0,74%

b) Quy tròn e đến hàng phần nghìn ta được: 2,718.

c)

Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d = 0,00002 là hàng phần trăm nghìn.

Quy tròn e đền hàng phầm trăm nghìn ta được 2,71828

Bài 2 trang 126 SGK Toán 10 CTST

Cho các số gần đúng a = 54919020 pm 1000b = 5,7914003 pm 0,002.

Hãy xác định số quy tròn của a và b.

Gợi ý đáp án

a) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d = 1000 là hàng nghìn.

Quy tròn a đền hàng chục nghìn ta được 54920000.

b) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d = 0,002 là hàng phần nghìn.

Quy tròn b đền hàng phần trăm ta được 5,79.

Bài 3 trang 126 SGK Toán 10 CTST

Mỗi học sinh lớp 10A đóng góp 2 quyển sách cho thư viện trường. Lớp trưởng thống kê lại số sách mà mỗi tổ trong lớp đóng góp ở bảng sau:

Tổ Tổng số sách
1 16
2 20
3 20
4 19
5 18

Hãy cho biết lớp trưởng thống kê đã chính xác chưa. Tại sao?

Gợi ý đáp án

Vì mỗi bạn đóng góp 2 quyển sách nên số sách của mỗi tổ luôn là số chẵn. Trong số sách thống kê, tổ 4 có 19 cuốn sách, là số lẻ (Vô lí). Do đó lớp trưởng thống kê chưa chính xác.

Bài 4 trang 126 SGK Toán 10 CTST

Sản lượng nuôi tôm phân theo địa phương của các tỉnh Cà Mau và Tiền Giang được thể hiện ở hai biểu đồ sau (đơn vị: tấn):

a) Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai?

i. Sản lượng nuôi tôm mỗi năm của tỉnh Tiền Giang đều cao hơn tỉnh Cà Mau.

v. Trong vòng 5 năm từ 2013 đến 2018, sản lượng nuôi tôm của tỉnh Cà Mau tăng cao hơn của tỉnh Tiền Giang.

b) Để so sánh sản lượng nuôi tôm của hai tỉnh Cà Mau và Tiền Giang, ta nên sử dụng loại biểu đồ nào?

Gợi ý đáp án

a)

Phát biểu i sai vì ở Tiền Giang sản lượng các năm đều nhỏ hơn 30 000 tấn, còn ở Cà Mau sản lượng các năm đều lớn hơn 75 000 tấn.

Phát biểu ii sai do sản lượng nuôi tôm ở Cà Mau năm 2018 là 175 000 tấn gấp gần 2 lần năm 2008 là 95 000 tấn.

Phát biểu iii đúng do sản lượng nuôi tôm ở Tiền Giang năm 2018 là 28 500 tấn gấp hơn 2,5 lần năm 2008 là 10 000 tấn.

Phát biểu iv đúng do sản lượng nuôi tôm ở Tiền Giang năm 2008 là 10000 tấn, năm 2013 là 17 500 tấn và năm 2018 là 28 500 tấn, đều tăng trên 50% so với năm cũ.

Phát biểu v sai do từ năm 2013 đến 2018, tỉnh Cà Mau tăng 175 000 – 140 000 = 35 000 tấn, tương ứng 25% còn tỉnh Tiền Giang, tăng (28 500 – 17 500) : 17 500 = 63%

b)

Để so sánh sản lượng nuôi tôm của hai tỉnh Cà Mau và Tiền Giang, ta nên sử dụng loại biểu đồ cột kép.

Bài 5 trang 127 SGK Toán 10 CTST

Bạn Châu cân lần lượt 50 quả vải thiều Thanh Hà được lựa chọn ngẫu nhiên từ vườn nhà mình và được kết quả như sau:

Cân nặng(đơn vị: gam) Số quả
8 1
19 10
20 19
21 17
22 3

a) Hãy tìm số trung bình, trung vị, mốt của mẫu số liệu trên

b) Hãy tìm độ lệch chuẩn, khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu trên.

Gợi ý đáp án

a)

Số trung bình overline x = frac{{8.1 + 19.10 + 20.19 + 21.17 + 22.3}}{{1 + 10 + 19 + 17 + 3}} = 20,02

+) Sắp xếp các giá trị theo thứ tự không giảm: 8,underbrace {19,...,19}_{10},underbrace {20,...,20}_{19},underbrace {21,...,21}_{17},22,22,22

Trung vị {M_e} = frac{1}{2}(20 + 20) = 20

+) Mốt {M_o} = 20

b)

+) Tình độ lệch chuẩn:

Phương sai {S^2} = frac{1}{{50}}left( {{8^2} + {{10.19}^2} + {{19.20}^2} + {{17.21}^2} + {{3.22}^2}} right) - 20,{02^2} approx 3,66

=> Độ lệch chuẩn S = sqrt {{S^2}} approx 1,91

+) Khoảng biến thiên R = 22 – 8 = 14

+) Tứ phân vị:{Q_1},{Q_2},{Q_3}

{Q_2} = {M_e} = 20

{Q_1} là trung vị của mẫu: 8,underbrace {19,...,19}_{10},underbrace {20,...,20}_{14}. Do đó {Q_1} = 20

{Q_3} là trung vị của mẫu: underbrace {20,...,20}_5,underbrace {21,...,21}_{17},22,22,22. Do đó {Q_3} = 21

+) x là giá trị ngoại lệ nếu x > 21 + 1,5(21 – 20) = 22,5 hoặc x < 20 – 1,5.(21 – 10) = 18,5.

Vậy có một giá trị ngoại lệ là 8.

Bài 6 trang 127 SGK Toán 10 CTST

Độ tuổi của 22 cầu thủ ở đội hình xuất phát của hai đội bóng đá được ghi lại ở bảng sau:

Đội A Đội B
28 32
24 20
26 19
25 21
25 28
23 29
20 21
29 22
21 29
24 19
24 29

a) Hãy tìm số trung bình, mốt, độ lệch chuẩn và tứ phân vị của tuổi mỗi cầu thủ của từng đội bóng.

b) Tuổi của các cầu thủ ở đội bóng nào đồng đều hơn? Tại sao?

Gợi ý đáp án

a) Đội A:

+) Số trung bình:overline x = frac{{28 + 24 + 26 + 25 + 25 + 23 + 20 + 29 + 21 + 24 + 24}}{{11}} = 24,45

+) Mốt: {M_o} = 24

+) Phương sai

{S^2} = frac{1}{{11}}left( {{{28}^2} + {{24}^2} + ... + {{24}^2}} right) - 24,{45^2} = 6,65 => Độ lệch chuẩn S = sqrt {{S^2}} approx 2,58

+) Tứ phân vị: {Q_1},{Q_2},{Q_3}

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 20, 21, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 28, 29

{Q_2} = {M_e} = 24

{Q_1} là trung vị của nửa số liệu: 20, 21, 23, 24, 24. Do đó {Q_1}

{Q_3} là trung vị của nửa số liệu: 25, 25, 26, 28, 29. Do đó {Q_3}

Đội B:

+) Số trung bình: overline x = frac{{32 + 20 + 19 + 21 + 28 + 29 + 21 + 22 + 29 + 19 + 29}}{{11}} = 24,45

+) Mốt: {M_o} = 29

+) Phương sai

{S^2} = frac{1}{{11}}left( {{{32}^2} + {{20}^2} + ... + {{29}^2}} right) - 24,{45^2} = 22,12 => Độ lệch chuẩn S = sqrt {{S^2}} approx 4,7

+) Tứ phân vị: {Q_1},{Q_2},{Q_3}

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 19, 19, 20, 21, 21, 22, 28, 29, 29, 29, 32.

{Q_2} = {M_e} = 22

{Q_1} là trung vị của nửa số liệu: 19, 19, 20, 21, 21. Do đó {Q_1}

{Q_3} là trung vị của nửa số liệu: 28, 29, 29, 29, 32. Do đó {Q_3}

b)

Ta so sánh độ lệch chuẩn 2,58 < 4,7 do dó đội A có độ tuổi đồng đều hơn.

Chú ý

Ta không so sánh số trung vị vì không có giá trị nào quá lớn hay quá nhỏ so với các giá trị còn lại.

Bài 7 trang 127 SGK Toán 10 CTST

Một cửa hàng bán xe ô tô thay đổi chiến lược kinh doanh vào cuối năm 2019. Số xe của hàng bán được mỗi tháng trong năm 2019 và 2020 được ghi lại ở bảng sau:

Tháng Năm 2019 Năm 2020
1 54 45
2 22 28
3 24 31
4 30 34
5 35 32
6 40 35
7 31 37
8 29 33
9 29 33
10 37 35
11 40 34
12 31 37

a) Hãy tính số trung bình, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn của số lượng xe bán được trong năm 2019 và năm 2020.

b) Nêu nhận xét về tác động của chiến lược kinh doanh mới lên số lượng xe bán ra hằng tháng.

Gợi ý đáp án

a) Năm 2019:

+) Số trung bình: overline x = frac{{54 + 22 + 24 + 30 + 35 + 40 + 31 + 29 + 29 + 37 + 40 + 31}}{{12}} = 33,5

+) Phương sai

{S^2} = frac{1}{{12}}left( {{{54}^2} + {{22}^2} + ... + {{31}^2}} right) - 33,{5^2} = 67,25 => Độ lệch chuẩn S = sqrt {{S^2}} approx 8,2

+) Khoảng tứ phân vị:{Delta _Q} = {Q_3} - {Q_1}

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 22, 24, 29, 29, 30, 31, 31, 35, 37, 40, 40, 54

{Q_2} = {M_e} = frac{1}{2}(31 + 31) = 31

{Q_1} là trung vị của nửa số liệu: 22, 24, 29, 29, 30, 31. Do đó {Q_1}

{Q_3} là trung vị của nửa số liệu: 31, 35, 37, 40, 40, 54. Do đó {Q_3}

Rightarrow {Delta _Q} = 38,5 - 29 = 9,5

Năm 2020:

+) Số trung bình: overline x = 34,5

+) Phương sai {S^2} = frac{1}{{12}}left( {{{45}^2} + {{28}^2} + ... + {{37}^2}} right) - 34,{5^2} = 15,75 =>

Độ lệch chuẩn S = sqrt {{S^2}} approx 3,97

+) Khoảng tứ phân vị: {Delta _Q} = {Q_3} - {Q_1}

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 28, 31, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 37, 37, 45.

{Q_2} = {M_e} = frac{1}{2}(34 + 34) = 34

{Q_1} là trung vị của nửa số liệu: 28, 31, 32, 33, 33, 34. Do đó {Q_1}

{Q_3} là trung vị của nửa số liệu: 34, 35, 35, 37, 37, 45. Do đó{Q_3}

Rightarrow {Delta _Q} = 36 - 32,5 = 3,5

b) Nhận xét:

So sánh số trung bình: số lượng bán ra trung bình theo tháng không tăng nhiều so với năm trước (tăng 1)

So sánh độ lệch chuẩn: Số lượng xe bán ra năm 2020 không có sự chênh lệch quá nhiều giữa các tháng.

=> Tác động của chiến lược: Số lượng xe bán ra tăng ít, nhưng đồng đều giữa các tháng.

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Bài tập cuối chương 6 CTST. Bài viết đã hướng dẫn bạn đọc trả lời các câu hỏi trong SGK Toán 10 CTST. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn 10 CTST…