Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Test yourself 3 Writing sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Test yourself 3 Writing

(trang 81 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. (Hoàn thành câu thứ hai sao cho nghĩa tương tự với câu thứ nhất.)

44. My brother had studied very hard, so he passed the exam easily.

– Having _____________.

45. Good life skills can help students become more independent at university.

– It is at university _____________.

46. I had considered my options carefully, and I decided to apply to a university in the UK next year.

– Having _____________.

47. Mai won the first prize in the singing competition. She is the youngest person who done so.

– Mai is the youngest person _____________.

48. The non-profit organisation collected money to help restore the historic monument in the city.

– It was the non-profit organisation _____________.

49. Nam decided to go to medical school because he wanted to become a surgeon.

– Nam decided to go to medical school _____________.

50. Higher education can help students develop their critical thinking skills.

– It is crifical thinking skills _____________.

Đáp án:

44. Having studied very hard, my brother passed the exam easily.

45. It is at university that good life skills can help students become more independent.

46. Having considered my optlons carefully, I decided to apply to a university in the UK next year.

47. Mai is the youngest person to win the first prize in the singing competition.

48. It was the non-profit organisation that collected money to help restore the historic monument in the city.

49. Nam decided to go to medical school to become a surgeon.

50. It is critical thinking skills that higher education can help students develop.

Giải thích:

44. Sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành cho một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ

45. Câu chẻ tập trung vào “at university”

46. Sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành cho một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ

47. Sử dụng động từ nguyên mẫu để bổ nghĩa cho cụm danh từ có chứa từ so sánh nhất “the young person”

48. Câu chẻ tập trung vào “the non-profit organisation”

49. Dùng to-infinitive để diễn đạt mục đích: trở thành bác sĩ phẫu thuật

50. Câu chẻ tập trung vào “’critical thinking skills”

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

44. Anh trai tôi đã học rất chăm chỉ nên anh ấy đã vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng.

45. Kỹ năng sống tốt có thể giúp sinh viên trở nên độc lập hơn ở trường đại học.

46. Tôi đã cân nhắc kỹ các lựa chọn của mình và quyết định nộp đơn vào một trường đại học ở Vương quốc Anh vào năm tới.

47. Mai đã giành giải nhất trong cuộc thi hát. Cô ấy là người trẻ nhất đã làm như vậy.

48. Tổ chức phi lợi nhuận đã quyên góp tiền để giúp trùng tu di tích lịch sử trong thành phố.

49. Nam quyết định theo học trường y vì anh ấy muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật.

50. Giáo dục đại học có thể giúp sinh viên phát triển kỹ năng tư duy phản biện.

B. Câu mới

44. Anh trai tôi đã học rất chăm chỉ và vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng.

45. Ở trường đại học, kỹ năng sống tốt có thể giúp sinh viên trở nên độc lập hơn.

46. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn của mình, tôi quyết định nộp đơn vào một trường đại học ở Vương quốc Anh vào năm tới.

47. Mai là người trẻ nhất đoạt giải nhất trong cuộc thi hát.

48. Đó là tổ chức phi lợi nhuận đã quyên góp tiền để giúp trùng tu di tích lịch sử trong thành phố.

49. Nam quyết định theo học trường y để trở thành bác sĩ phẫu thuật.

50. Giáo dục đại học có thể giúp sinh viên phát triển các kỹ năng tư duy phản biện.