Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 10 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 10 Speaking

1 (trang 95-96 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các đoạn hội thoại bằng cách khoanh tròn các câu trả lời đúng nhất. Sau đó thực hành đọc chúng.)

1. Lan: Mai, do you fancy going on a day trip to Cuc Phuong National Park?

Mai: Yes, ______. I heard it has amazing flora and fauna.

A. it is a good trip

B. I’d love to go there

C. I love going to parks

D. I agree. The park is amazing

2. Nam: I don’t like the idea of throwing away used paper and empty bottles. Shall we use them to make school items?

Lan: ______.

A. We can make a lot of money

B. I also hate throwing away used paper and bottles

C. I like your idea, but school items are expensive

D. Great idea. I’m a big fan of upcycled products

3. Nick: I’m so excited that we’re going to U Minh Thuong National Park to study its flora and fauna.

Phong: ______. I’d rather go to the Museum of History.

A. Biology is not my favourite

B. I adore native plants

C. I also like biology

D. I’m not so keen on school trips

4. Ann: I want to use eco-friendly cups and plates at my birthday party.

Lan: ______. They will not cause any harm to the environment.

A. I’m into the habit of recycling

B. I like your idea

C. I’m keen on celebrating your birthday

D. You are so friendly

5. Long: We’re organising a tree-planting day in local parks. Would you like to join us?

Mai: I’d love to! ______.

A. I love visiting local parks

B. Gardening is not my favourite

C. I want to help fight climate change

D. Planting trees is so easy

Đáp án:

1. B

2. D

3. A

4. B

5. C

Hướng dẫn dịch:

1. Lan: Mai, bạn có thích đi du lịch trong ngày đến Vườn quốc gia Cúc Phương không?

Mai: Có, tôi rất muốn đến đó. Tôi nghe nói nó có hệ động thực vật tuyệt vời.

2. Nam: Tôi không thích ý tưởng vứt bỏ giấy đã sử dụng và chai rỗng. Chúng ta sẽ sử dụng chúng để làm đồ dùng học tập chứ?

Lan: Ý tưởng tuyệt vời. Tôi là một fan hâm mộ lớn của các sản phẩm tái chế.

3. Nick: Tôi rất vui vì chúng ta sẽ đến Vườn quốc gia U Minh Thượng để nghiên cứu hệ thực vật và hệ động vật của nó.

Phong: Sinh học không phải là sở thích của tôi. Tôi thà đi đến Bảo tàng Lịch sử.

4. Ann: Tôi muốn sử dụng cốc và đĩa thân thiện với môi trường trong bữa tiệc sinh nhật của mình.

Lan: Tôi thích ý tưởng của bạn. Chúng sẽ không gây hại cho môi trường.

5. Long: Chúng tôi đang tổ chức ngày trồng cây ở các công viên địa phương. Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?

Mai: Tôi rất muốn! Tôi muốn giúp chống biến đổi khí hậu.

2 (trang 96 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Talk about ways to protect endangered species. Use the suggested ideas in the box to help you. You may add your own ideas. You can start your talk with the sentence below. (Nói về các cách để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Sử dụng các ý tưởng gợi ý trong hộp để giúp bạn. Bạn có thể thêm ý tưởng của riêng bạn. Bạn có thể bắt đầu bài nói của mình bằng câu dưới đây.)

– organise awareness events such as Endangered Species Days

– raise funds for protecting wild animals

– pass laws to ban deforestation

– introduce stricter laws to help protect wildlife

– stop buying and selling products made from wild animals

– set up more nature reserves

Gợi ý:

Protecting endangered species is very important because losing even a single species can have disastrous impacts on the rest of the ecosystem. There are many ways we can do to save them. First, we can organise regular awareness events such as Endangered Species Days to tell endangered species success stories and learn about species still in danger. These days will provide opportunities for many people to learn about current environmental projects and how to support them. Second, governments need to pass laws to ban deforestation, which destroys natural habitats and food sources of many animals. Finally, there should be stricter laws for those who illegally hunt endangered animals. Fines should be increased, and hunters who illegally shoot, trap, or kill endangered animals should spend time in prison.

Hướng dẫn dịch:

Bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng là rất quan trọng bởi vì việc mất đi ngay cả một loài duy nhất cũng có thể gây ra những tác động tai hại cho phần còn lại của hệ sinh thái. Có nhiều cách chúng ta có thể làm để cứu họ. Đầu tiên, chúng ta có thể tổ chức các sự kiện nâng cao nhận thức thường xuyên như Ngày các loài có nguy cơ tuyệt chủng để kể những câu chuyện thành công về các loài có nguy cơ tuyệt chủng và tìm hiểu về các loài vẫn đang gặp nguy hiểm. Những ngày này sẽ tạo cơ hội cho nhiều người tìm hiểu về các dự án môi trường hiện tại và cách hỗ trợ chúng. Thứ hai, các chính phủ cần thông qua luật cấm phá rừng, phá hủy môi trường sống tự nhiên và nguồn thức ăn của nhiều loài động vật. Cuối cùng, cần có luật nghiêm khắc hơn đối với những kẻ săn bắt trái phép các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Nên tăng tiền phạt và những thợ săn bắn, bẫy hoặc giết trái phép các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng phải ngồi tù.