Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 9 Reading sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 9 Reading

1 (trang 85-86 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text. Match the headings (A-F) below with the paragraphs (1-4). There are TWO extra headings. (Đọc văn bản. Nối các tiêu đề (A-F) bên dưới với các đoạn văn (1-4). Có HAI tiêu đề thừa)

A. Cyberbullying

B. Smoking and drinking

C. Being overweight

D. Peer pressure

E. Stress

F. School violence and bullying

Common issues facing teenagers today

Being a teenager is not easy. According to a recent survey, the most common issues facing teenagers today include the following:

1. Many parents think that social media is largely to blame as this is where teens often see images of famous or normal people drinking or smoking. This behaviour is often presented as ‘cool’ and fashionable. In the USA, more than one out of five secondary school students admitted having drunk alcohol regularly.

2. While schools are supposed to provide a safe and healthy environment, they might actually be among the most dangerous places for many students. It is not uncommon for teenagers to experience bullying or physical violence at school. Often, victims suffer in silence as they feel reporting a bully won’t make a difference.

3. Academic pressure and family expectations are the main reasons for this issue. Many young people nowadays spend a lot of time studying, doing homework, or revising for tests.

In Korea, for example, students often spend between 12 to 16 hours per day at school and at an educational centre, and sleep only four hours per night.

4. The figures for the USA and the UK are alarming. Many young people spend their free time on social media and don’t get enough exercise to maintain a healthy weight. Stress can also lead to weight gain as it encourages people to turn to food for comfort and stress relief.

Hướng dẫn dịch:

Những vấn đề phổ biến mà thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt

Là một thiếu niên không phải là dễ dàng. Theo một cuộc khảo sát gần đây, những vấn đề phổ biến nhất mà thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt bao gồm:

1. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng phần lớn là do mạng xã hội vì đây là nơi thanh thiếu niên thường nhìn thấy hình ảnh của những người nổi tiếng hoặc bình thường uống rượu hoặc hút thuốc. Hành vi này thường được thể hiện là ‘ngầu’ và hợp mốt. Tại Hoa Kỳ, cứ năm học sinh trung học thì có hơn một học sinh thừa nhận thường xuyên uống rượu.

2. Mặc dù trường học được cho là cung cấp một môi trường an toàn và lành mạnh, nhưng chúng thực sự có thể là một trong những nơi nguy hiểm nhất đối với nhiều học sinh. Không có gì lạ khi thanh thiếu niên bị bắt nạt hoặc bạo lực thể chất ở trường. Thông thường, nạn nhân chịu đựng trong im lặng vì họ cảm thấy báo cáo kẻ bắt nạt sẽ không tạo ra sự khác biệt.

3. Áp lực học tập và kỳ vọng của gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này. Nhiều bạn trẻ ngày nay dành nhiều thời gian cho việc học, làm bài tập hoặc ôn tập cho các bài kiểm tra.

Ví dụ, ở Hàn Quốc, học sinh thường dành từ 12 đến 16 giờ mỗi ngày ở trường và tại một trung tâm giáo dục, và chỉ ngủ 4 giờ mỗi đêm.

4. Số liệu của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh là đáng báo động. Nhiều người trẻ dành thời gian rảnh rỗi của họ trên mạng xã hội và không tập thể dục đủ để duy trì cân nặng khỏe mạnh. Căng thẳng cũng có thể dẫn đến tăng cân vì nó khuyến khích mọi người tìm đến thức ăn để thoải mái và giảm căng thẳng.

Đáp án:

1. B

2. F

3. E

4. C

2 (trang 86 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Social media issues

It is hard to (1) a Gen Z teenager growing up without smartphones and social media. (2) while these sites provide entertainment and ways to connect with people, they can also harm young people.

One of the risks is cyberbullying, especially body shaming. Social media users often hide their identities online, so it is (3) for them to post offensive comments or images. Social media can also make teens feel less (4). (5) images of paper-thin models and glamorous ‘influencers’ with expensive cars and clothes are everywhere, teenagers start thinking that being slim and (6) is the only way to be accepted in society and become successful. (7) there is a risk that they meet bad people online, as well as come across harmful content.

Parents can’t ban teenagers from social networks (8) it is actually impossible to do so. (9), young people should learn how to stay safe online. Parents and teachers play an essential role here as knowing how their children and students use the Internet is essential for (10) them online.

SBT Tiếng Anh 11 trang 85, 86 Unit 9 Reading | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

1. B

2. A

3. C

4. B

5. A

6. C

7. B

8. B

9. D

10. D

Hướng dẫn dịch:

Các vấn đề truyền thông xã hội

Thật khó để tưởng tượng một thiếu niên Gen Z lớn lên mà không có điện thoại thông minh và mạng xã hội. Tuy nhiên, trong khi các trang web này cung cấp giải trí và cách để kết nối với mọi người, chúng cũng có thể gây hại cho những người trẻ tuổi.

Một trong những rủi ro là bắt nạt trên mạng, đặc biệt là body shaming. Người dùng phương tiện truyền thông xã hội thường ẩn danh tính của họ trực tuyến, vì vậy họ dễ dàng đăng các bình luận hoặc hình ảnh xúc phạm hơn. Phương tiện truyền thông xã hội cũng có thể khiến thanh thiếu niên cảm thấy kém tự tin hơn. Khi hình ảnh của những người mẫu mỏng như tờ giấy và những ‘người có ảnh hưởng’ quyến rũ với xe hơi và quần áo đắt tiền ở khắp mọi nơi, thanh thiếu niên bắt đầu nghĩ rằng mảnh mai và giàu có là cách duy nhất để được xã hội chấp nhận và trở nên thành công. Ngoài ra, có nguy cơ gặp phải người xấu trên mạng, cũng như gặp phải nội dung có hại.

Cha mẹ không thể cấm con vào mạng xã hội vì thực tế là không thể làm được. Thay vào đó, những người trẻ tuổi nên học cách giữ an toàn trên mạng. Phụ huynh và giáo viên đóng một vai trò thiết yếu ở đây vì biết cách con cái và học sinh của họ sử dụng Internet là điều cần thiết để bảo vệ chúng trực tuyến.