Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 9 Grammar sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 9 Grammar

1 (trang 83-84 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the best answers to complete the sentences.

1. Many people joined our campaign. ______, it was a huge success.

A. Moreover

B. However

C. As a result

D. Besides

2. ______ the heavy police presence, there is an increase in crime in the city.

A. Although

B. Despite

C. Because

D. Because of

3. Overpopulation is a common problem in big cities. ______, the population in rural areas is declining.

A. By contrast

B. Besides

C. In addition

D. Although

4. Many parents today work long hours. ______, they miss seeing their children grow up.

A. As a consequence

B. Besides

C. However

D. Although

5. ______ my friend was a victim of bullying at school, he felt embarrassed to report the bully.

A. Because

B. Besides

C. Although

D. However

6. In addition ______, we also organise charity events to raise money.

A. to awareness campaigns

B. awareness campaigns

C. starting awareness campaigns

D. we started awareness campaign

7. ______ peer pressure, I never skipped classes or smoked cigarettes.

A. In spite

B. In spite of

C. As a result

D. In addition to

8. The world is facing many social issues nowadays. ______, we need to work together to solve them.

A. Therefore

B. In addition

C. As a result

D. By contrast

9. Despite ______ many complaints about bullying, the school hasn’t introduced any anti-bullying policies.

A. receiving

B. received

C. to receive

D. we received

Đáp án:

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

6. A

7. B

8. A

9. A

Hướng dẫn dịch:

1. Nhiều người đã tham gia chiến dịch của chúng tôi. Kết quả là, đó là một thành công lớn.

2. Bất chấp sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, tội phạm trong thành phố vẫn gia tăng.

3. Dân số quá đông là một vấn đề phổ biến ở các thành phố lớn. Ngược lại, dân số ở khu vực nông thôn đang giảm.

4. Nhiều bậc cha mẹ ngày nay phải làm việc nhiều giờ. Kết quả là, họ nhớ việc chứng kiến con mình lớn lên.

5. Mặc dù bạn tôi là nạn nhân của bắt nạt ở trường, nhưng bạn ấy cảm thấy xấu hổ khi báo cáo kẻ bắt nạt.

6. Ngoài các chiến dịch nâng cao nhận thức, chúng tôi cũng tổ chức các sự kiện từ thiện để quyên góp tiền.

7. Bất chấp áp lực của bạn bè, tôi không bao giờ trốn học hay hút thuốc lá.

8. Thế giới ngày nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội. Vì vậy, chúng ta cần phải làm việc cùng nhau để giải quyết chúng.

9. Mặc dù nhận được nhiều lời phàn nàn về bắt nạt, trường học đã không đưa ra bất kỳ chính sách chống bắt nạt nào.

2 (trang 84 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the sentences using the correct forms of the words in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các hình thức đúng của các từ trong ngoặc.)

1. Because of (bully) she was scared of going to school.

2. In addition to (live) in poverty, many children experience health problems.

3. Despite (have) interesting ideas, my brother was too shy to discuss them with his classmates.

4. In spite of the (support) of our teacher, we were not allowed to carry out the social awareness campaign.

5. Although poverty (be) a major issue in the city, little has been done about it so far.

Đáp án:

1. being bulled

2. living

3. having

4. support

5. is

 

Giải thích:

1. Because of + N: Bởi vì

2. In addition to + N: Bên cạnh …

3. Despite + N: Mặc dù

4. In spite of + N: Mặc dù

5. Although + S + V: Mặc dù

Hướng dẫn dịch:

1. Vì bị bắt nạt nên em rất sợ đi học.

2. Ngoài việc sống trong cảnh nghèo đói, nhiều trẻ em còn gặp các vấn đề về sức khỏe.

3. Mặc dù có những ý tưởng thú vị nhưng em trai tôi lại quá nhút nhát để thảo luận chúng với các bạn cùng lớp.

4. Bất chấp sự hỗ trợ của giáo viên, chúng tôi không được phép thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức xã hội.

5. Mặc dù nghèo đói là một vấn đề lớn của thành phố nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhiều hành động được thực hiện.

3 (trang 84-85 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): There is a mistake in each item. Find the mistake and correct it. (Có một sai lầm trong mỗi mục. Tìm lỗi và sửa nó.)

1. In addition with health problems, alcohol could also cause memory loss.

2. My parents had to deal with many problems. Besides of this, they worked very hard to save money for a house.

3. Many people in my neighbourhood have lost their jobs. As result, crime has increased.

4. Despite of our successful social awareness campaign, there is still much work to do to reduce poverty.

5. Because of my teacher liked my idea so much, I decided to submit it to the ideas competition.

6. The environmental issues in our community have been solved. With contrast, people experience more social problems.

7. Depression is a common issue in our modern society. Although, not much has been done about it among young people.

8. Moreover to supporting your friends in studying harder, you can encourage them to try a new sport or hobby.

9. In addition to her low grades, my sister was accepted into university.

10. The brain continues to develop until the mid-to late-20s. However, teenagers respond to stress differently than adults.

Đáp án:

1. with -> to

2. Besides of this -> Besides/Besides this

3. As result -> As a result

4. Despite of -> Despite

5. Because of -> Because

6. With -> In

7. Although -> However

8. Moreover -> In addition

9. In addition to -> In spite of/Despite

10. However ->Therefore/As a result/As a consequence

Hướng dẫn dịch:

1. Ngoài các vấn đề về sức khỏe, rượu còn có thể gây mất trí nhớ.

2. Cha mẹ tôi đã phải giải quyết nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, họ đã làm việc rất chăm chỉ để tiết kiệm tiền cho một ngôi nhà.

3. Nhiều người trong khu phố của tôi đã mất việc làm. Kết quả là, tội phạm đã tăng lên.

4. Mặc dù chiến dịch nâng cao nhận thức xã hội của chúng ta đã thành công nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để giảm nghèo.

5. Bởi vì giáo viên của tôi rất thích ý tưởng của tôi nên tôi quyết định gửi nó cho cuộc thi ý tưởng.

6. Các vấn đề môi trường trong cộng đồng của chúng ta đã được giải quyết. Ngược lại, mọi người gặp nhiều vấn đề xã hội hơn.

7. Trầm cảm là một vấn đề phổ biến trong xã hội hiện đại của chúng ta. Tuy nhiên, không có nhiều điều đã được thực hiện về nó trong giới trẻ.

8. Ngoài việc hỗ trợ bạn bè học tập chăm chỉ hơn, bạn có thể khuyến khích họ thử một môn thể thao hoặc sở thích mới.

9. Mặc dù bị điểm kém nhưng em gái tôi vẫn được nhận vào đại học.

10. Bộ não tiếp tục phát triển cho đến giữa đến cuối những năm 20 tuổi. Do đó, thanh thiếu niên phản ứng với căng thẳng khác với người lớn.