Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 8 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 8 Speaking

1 (trang 74 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các đoạn hội thoại bằng cách khoanh tròn các câu trả lời đúng nhất. Sau đó thực hành đọc chúng.)

1. Nam: Mum, I was offered a part-time job in the café nearby during the summer holiday. (1) Can I take it?/ Can I go there?

Mum: Yes, of course. (2) Well done./ Best wishes, Nam. It’s a great idea to earn some pocket money.

2. Nam: Dad, I got paid 100 dollars today. I don’t think there is space for the money in my piggy bank. (3) How should I spend it?/ What should I do?

Dad: (4) Best of luck/ Congratulations on receiving your first salary. I think it’s time for you to open a bank account.

3. Nam: Ms Ha, I’m afraid l’m not feeling well. Can I leave school early today?

Ms Ha: Yes, of course. Hope (5) you feel better/wish you luck tomorrow.

Nam: (6) Thanks so much./ The same to you.

4. Nam: (7) Did you hear?/Guess what? I’m going to the bank to apply for a savings account. It’ll not only keep my money safe, but it’ll also earn me more money.

Mai: Sounds great! I hope you get your bank account quickly. (8) Good luck./ Best wishes.

5. Mark: Tet is coming. Mai, (9) I wish you a healthy new year./ I hope you feel better soon.

Mai: (10) Thanks so much. /You’re welcome, Mark.

Đáp án:

1. Can I take it?

2. Well done,

3. What should I do?

4. Congratulations

5. you feel better

6. Thanks so much.

7. Guess what?

8. Good luck.

9. I wish you a healthy new year.

10. Thanks so much,

Hướng dẫn dịch:

1. Nam: Mẹ ơi, con được mời làm việc bán thời gian ở quán cà phê gần nhà trong kỳ nghỉ hè. Tôi có thể lấy nó không?

Mẹ: Vâng, tất nhiên rồi. Làm tốt lắm, Nam. Đó là một ý tưởng tuyệt vời để kiếm được một số tiền tiêu vặt.

2. Nam: Bố ơi, hôm nay con được trả 100 đô la. Tôi không nghĩ rằng có không gian cho tiền trong tôi heo đất. Tôi nên làm gì?

Bố: Chúc mừng con đã nhận được đồng lương đầu tiên. Tôi nghĩ đó là thời gian cho bạn để mở một tài khoản ngân hàng.

3. Nam: Cô Hà, tôi e rằng tôi không được khỏe. Hôm nay tôi có thể nghỉ học sớm được không?

Cô Hà: Vâng, tất nhiên. Hy vọng bạn cảm thấy tốt hơn.

Nam: Cảm ơn rất nhiều.

4. Nam: Đoán xem? Tôi sẽ đến ngân hàng để đăng ký một tài khoản tiết kiệm. Nó không chỉ giữ tiền của tôi an toàn mà còn giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn.

Mai: Nghe hay đấy! Tôi hy vọng bạn có được tài khoản ngân hàng của bạn một cách nhanh chóng. Chúc may mắn.

5. Đánh dấu: Tết đến rồi. Mai, chúc bạn một năm mới mạnh khỏe.

Mai: Cảm ơn rất nhiều, Mark.

2 (trang 74-75 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Give instructions on how to open a bank account using some of the ideas in the box. You can start with the sentences on page 75. (Đưa ra hướng dẫn về cách mở tài khoản ngân hàng bằng cách sử dụng một số ý tưởng trong hộp. Bạn có thể bắt đầu với những câu ở trang 75.)

– do some research and choose a bank

– make an appointment

– go to the bank with proof of identity and address, and some money or a cheque

– choose a suitable account (current or savings)

– fill in an application form

– submit the form

– put some money into the account

Gợi ý:

It’s important to learn about banking services to become independent. Follow these simple steps to open a bank account. First, do some research and choose a bank. This could be a bank with a branch nearby or your parents’ bank. Second, call the bank fo make an appointment or go there during office hours. Don’t forget to bring your ID. proof of address, and some money or a cheque. Third, discuss with the bank clerk and choose a suitable account, e.g. a current or savings account. Make sure you understand the difference between the two accounts. Next, fill in the application form and provide your documents. Finally, submit the form and put some money into the account. Ask when your bank card will be posted to your address.

Hướng dẫn dịch:

Điều quan trọng là tìm hiểu về các dịch vụ ngân hàng để trở nên độc lập. Thực hiện theo các bước đơn giản sau để mở một tài khoản ngân hàng. Đầu tiên, làm một số nghiên cứu và chọn một ngân hàng. Đây có thể là ngân hàng có chi nhánh gần đó hoặc ngân hàng của bố mẹ bạn. Thứ hai, gọi cho ngân hàng để đặt lịch hẹn hoặc đến đó trong giờ hành chính. Đừng quên mang theo giấy tờ tùy thân. bằng chứng về địa chỉ, và một số tiền hoặc séc. Thứ ba, thảo luận với nhân viên ngân hàng và chọn một tài khoản phù hợp, ví dụ: một tài khoản hiện tại hoặc tiết kiệm. Đảm bảo bạn hiểu sự khác biệt giữa hai tài khoản. Tiếp theo, điền vào mẫu đơn và cung cấp tài liệu của bạn. Cuối cùng, gửi biểu mẫu và đặt một số tiền vào tài khoản. Hỏi khi nào thẻ ngân hàng của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ của bạn.