Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 2 Grammar sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 2 Grammar

1 (trang 13 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng để hoàn thành câu)

1. My mother wanted to become a dancer, but she ____ follow in her parents’ footsteps and became a medical doctor.

A. had to             B. must

C. shouldn’t             D. has to

2. You ____ wear shorts to school. Please put your school uniform on.

A. must                B. mustn’t

C. have to                D. don’t have to

3. My parents are always open to different views. I ____ agree with their opinions.

A. have to                 B. must

C. don’t have to                 D. mustn’t

4. I think parents ____ limit their children’s screen time to protect their eyesight.

A. mustn’t             B. don’t have to

C. shouldn’t             D. should

5. Parents ____ expect their children to take care of them when they get old. Their adult children will have their own life and many other duties.

A. shouldn’t                   B. don’t have to

C. must                   D. should

6. There are agreed rules in each family that its members ____ follow.

A. don’t have to               B. must

C. mustn’t               D. had to

7. You should be yourself! You ____ worry too much about what other people think about you.

A. should       B. have to

C. don’t have to       D. didn’t have to

8. In some cultures, women don’t get an education. They ___ stay at home and do all the household chores.

A. shouldn’t                 B. don’t have to

C. should                 D. have to

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

Giải thích:

1. had to + V: phải làm gì đó

2. mustn’t + V: không được làm gì

3. don’t have to + V: không phải làm gì

4. should + V: nên làm gì

5. shouldn’t + V: không nên làm gì

6. must + V: phải làm gì

7. don’t have to + V: không phải làm gì

8. have to + V: phải làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ tôi muốn trở thành một vũ công, nhưng bà phải theo bước chân của cha mẹ mình và trở thành một bác sĩ y khoa.

2. Bạn không được mặc quần đùi đến trường. Xin vui lòng mặc đồng phục học sinh của bạn trên.

3. Bố mẹ tôi luôn cởi mở với những quan điểm khác nhau. Tôi không cần phải đồng ý với ý kiến ​​của họ.

4. Tôi nghĩ các bậc cha mẹ nên hạn chế thời gian xem màn hình của con cái để bảo vệ thị lực của chúng.

5. Cha mẹ không nên mong đợi con cái phụng dưỡng mình khi về già. Con cái trưởng thành của họ sẽ có cuộc sống riêng và nhiều bổn phận khác.

6. Trong mỗi gia đình đều có những quy định thống nhất mà các thành viên trong gia đình phải tuân theo.

7. Bạn nên là chính mình! Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về những gì người khác nghĩ về bạn.

8. Ở một số nền văn hóa, phụ nữ không được đi học. Họ phải ở nhà và làm tất cả các công việc gia đình.

2 (trang 14 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the sentence using the correct forms of the words in the box. Some words are used more than once. (Hoàn thành câu bằng cách sử dụng các hình thức đúng của các từ trong hộp. Một số từ được sử dụng nhiều hơn một lần.)

must                              mustn’t             have to

(not) have to                 should               shouldn’t

1. In my family, there are several rules that we all ___ follow.

2. Growing up, my father _____ do any household chores. They were his mother’s and

sisters responsibility.

3. In our culture, the firstborn son _____ take care of his parents when they get old.

4. Some people think children ______interrupt their parents or older people.

5. To get on with each other, we ______ respect our differences.

6. My grandfather belongs to a different generation, so he ______ force his own views

on me.

7. As the only daughter in the family, my aunt ______ do a lot of household chores, so she left school earlier.

8. My parents don’t allow me to stay out late. I _____ return home before 9:30 p.m.

Đáp án:

1. must/have to

2. didn’t have to

3. has to/must/should

4. musn’t/shouldn’t

5. should

6. shouldn’t

7. had to

8. must/have to

Giải thích:

1. must/have to + V nguyên thể: phải làm gì

2. didn’t have to + V: không phải làm gì

3. has to/must/should + V: phải làm gì/nên làm gì

4. shouldn’t + V: không nên làm gì

5. should + V: không nên làm gì

6. shouldn’t + V: không nên làm gì

7. had to + V nguyên thể: phải làm gì

8. must/have to + V nguyên thể: phải làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Trong gia đình tôi, có một số quy tắc mà tất cả chúng tôi phải tuân theo.

2. Lớn lên, bố tôi không phải làm bất cứ công việc nhà nào. Chúng là của mẹ anh ấy và

trách nhiệm của chị em

3. Trong nền văn hóa của chúng tôi, con trai đầu lòng phải chăm sóc cha mẹ khi họ về già.

4. Một số người cho rằng con cái không được ngắt lời cha mẹ hoặc người lớn tuổi hơn.

5. Để hòa thuận với nhau, chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt của nhau.

6. Ông tôi thuộc thế hệ khác, vì vậy ông không nên ép buộc quan điểm của mình

trên tôi.

7. Là con gái duy nhất trong gia đình, dì tôi phải làm rất nhiều việc nhà nên dì nghỉ học sớm hơn.

8. Bố mẹ tôi không cho phép tôi đi chơi khuya. Tôi phải về nhà trước 9:30 tối.

3 (trang 14 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Rewrite the sentences without changing their meanings using the modal verbs in brackets. (Viết lại các câu mà nghĩa của chúng không thay đổi bằng cách sử dụng các động từ khuyết thiếu trong ngoặc)

1. You are required to ask your parents for permission before going out. (must)

2. You are not allowed to color your hair. (mustn’t)

3. It is not necessary for children to go to kindergarten. (not have to)

4. It is a good idea for parents to try to understand their teenage children. (should)

5. Women were responsible for all household chores in the past. (had to)

6. It is not a good idea or you to study at night. (shouldn’t)

7. You are not allowed to stay overnight at your friend’s house. (mustn’t)

8. He is required to look after his younger brother when his parents are still at work. (has to)

Đáp án:

1. You must ask your parents for permission before going out

2. You mustn’t colour your hair

3. Children don’t have to go to kindergarten

4. Parents should try to understand their teenage children

5. Women had to do household chores in the past

6. You shouldn’t study at night

7. You mustn’t stay overnight at your friend’s house

8. He has to look after his younger brother when his parents are still at work

Giải thích:

1. must + V nguyên thể: phải làm gì

2. mustn’t + V nguyên thể: không được làm gì

3. don’t have to + V: không phải làm gì

4. have to + V: phải làm gì

5. have to + V: phải làm gì

6. shouldn’t + V: không nên làm gì

7. mustn’t + V nguyên thể: không được làm gì

8. have/has to + V: phải làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Ra ngoài phải xin phép bố mẹ

2. Bạn không được nhuộm tóc

3. Trẻ không phải đi nhà trẻ

4. Cha mẹ nên cố gắng hiểu con mình ở tuổi thiếu niên

5. Ngày xưa phụ nữ phải làm việc nhà

6. Không nên học buổi tối

7. Bạn không được ở lại qua đêm tại nhà bạn của bạn

8. Anh ấy phải chăm sóc em trai khi bố mẹ anh ấy vẫn đi làm