Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 8 Reading sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 8 Reading

1 (trang 72-73 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text. Match the headings (A-F) below with the paragraphs (1-4). There are TWO extra headings. (Đọc văn bản. Nối các tiêu đề (A-F) bên dưới với các đoạn văn (1-4). Có HAI tiêu đề thừa.)

A. Planning how to use your money

B. Learning valuable lessons

C. The importance of saving money

D. Opening a bank account

E. Saving your pocket money for university

F. Earning money as a teenager

How to earn and manage money

1. You probably get some pocket money from your parents by doing nothing. But you can tell them that you’ll be happy to earn the money by doing chores for them. It’s also good to work for someone else, such as a neighbour or grandparent, to earn more money. Doing a part-time job at a family-run café is not a bad idea.

2. Once you have earned some money, think about having a bank account. Generally. teenagers can’t open bank accounts by themselves, so their parents will need to help. By having them as co-owners, you’ll learn valuable lessons from your parents about how fo keep track of spending and balance your account.

3. While earning money is difficult, spending it is very easy. As a teenager, you should learn how to manage your money carefully so that you can become a responsible and independent adult. Always plan what to buy and how much you can afford to spend on it. For example, if you buy something for yourself or a family member, think about its price and where to buy it. Don’t spend more than you earn.

4. People often say ‘A penny saved is a penny earned’ meaning that it’s important to save the money you already have. You can use your savings for bigger things, such as school trips or university fees. Once you start earning a salary, follow the 50/30/20 rule: 50 per cent for needs, 30 per cent for wants, and 20 per cent for savings.

Hướng dẫn dịch:

Cách kiếm và quản lý tiền

1. Bạn có thể nhận được một số tiền tiêu vặt từ cha mẹ của mình bằng cách không làm gì cả. Nhưng bạn có thể nói với họ rằng bạn sẽ rất vui khi kiếm được tiền bằng cách làm việc nhà cho họ. Bạn cũng nên làm việc cho người khác, chẳng hạn như hàng xóm hoặc ông bà, để kiếm được nhiều tiền hơn. Làm một công việc bán thời gian tại một quán cà phê do gia đình quản lý là một ý tưởng không tồi.

2. Khi bạn đã kiếm được một số tiền, hãy nghĩ đến việc có một tài khoản ngân hàng. Nói chung là. thanh thiếu niên không thể tự mở tài khoản ngân hàng, vì vậy cha mẹ của họ sẽ cần giúp đỡ. Khi để họ làm đồng sở hữu, bạn sẽ học được những bài học quý giá từ cha mẹ mình về cách theo dõi chi tiêu và cân đối tài khoản của mình.

3. Kiếm tiền thì khó nhưng tiêu thì rất dễ. Là một thiếu niên, bạn nên học cách quản lý tiền của mình một cách cẩn thận để có thể trở thành một người trưởng thành có trách nhiệm và độc lập. Luôn lên kế hoạch mua những gì và bạn có thể chi bao nhiêu cho những thứ đó. Ví dụ: nếu bạn mua thứ gì đó cho bản thân hoặc thành viên gia đình, hãy nghĩ về giá của nó và mua ở đâu. Đừng tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được.

4. Người ta thường nói ‘A pennySave is a penny Earn’ có nghĩa là tiết kiệm số tiền bạn đang có là rất quan trọng. Bạn có thể sử dụng tiền tiết kiệm của mình cho những việc lớn hơn, chẳng hạn như các chuyến đi học hoặc học phí đại học. Khi bạn bắt đầu kiếm được tiền lương, hãy tuân theo quy tắc 50/30/20: 50% cho nhu cầu, 30% cho mong muốn và 20% cho tiết kiệm.

Đáp án:

1. F

2. D

3. A

4. C

2 (trang 73 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best answers (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất)

Bank accounts for teens

To become independent, teens need to learn about financial responsibility. Managing a bank account provides first-hand (1) and valuable lessons about saving and spending money.

First, do some (2) on banks in your area and choose one. Go to its website to find out the different types of bank accounts and what you can use them for. Get some (3) from your parents as well. Then call the bank to make a(n) (4) during office hours and go there to discuss your bank account and fill in an application form. You will also need proof of your (5) and some money to put in your new account. If you’re under 18, you may also consider having a joint account with a parent. This way, your parents will be kept (6) about any activity in the bank account.

A bank account can teach you how to save and spend money. You’ll learn the value of money and get into the habit of saving money. Try to regularly put pocket money, (7) gifts received for birthdays, or any earnings from part-time jobs into your account, and watch your savings (8)

Experts say having a bank account is a great way to learn about banking services and apps and to (9) your financial abilities. Building your money knowledge, skills, and (10) can prepare you for independent living.

SBT Tiếng Anh 11 trang 72, 73 Unit 8 Reading | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

1. D

2. C

3. B

4. A

5. A

6. B

7. D

8. C

9. B

10. A

Hướng dẫn dịch:

Tài khoản ngân hàng cho thanh thiếu niên

Để trở nên độc lập, thanh thiếu niên cần học về trách nhiệm tài chính. Quản lý một tài khoản ngân hàng cung cấp kinh nghiệm trực tiếp và những bài học quý giá về tiết kiệm và tiêu tiền.

Trước tiên, hãy thực hiện một số nghiên cứu về các ngân hàng trong khu vực của bạn và chọn một ngân hàng. Truy cập trang web của họ để tìm hiểu các loại tài khoản ngân hàng khác nhau và bạn có thể sử dụng chúng để làm gì. Nhận một số lời khuyên từ cha mẹ của bạn là tốt. Sau đó, gọi cho ngân hàng để đặt lịch hẹn trong giờ hành chính và đến đó để thảo luận về tài khoản ngân hàng của bạn và điền vào mẫu đơn. Bạn cũng sẽ cần bằng chứng về danh tính của mình và một số tiền để đưa vào tài khoản mới của bạn. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cũng có thể xem xét việc có một tài khoản chung với cha mẹ. Bằng cách này, cha mẹ của bạn sẽ được thông báo về bất kỳ hoạt động nào trong tài khoản ngân hàng.

Tài khoản ngân hàng có thể dạy bạn cách tiết kiệm và tiêu tiền. Bạn sẽ học được giá trị của đồng tiền và tập thói quen tiết kiệm tiền. Cố gắng thường xuyên bỏ tiền tiêu vặt, quà tặng tiền mặt nhận được vào ngày sinh nhật hoặc bất kỳ khoản thu nhập nào từ công việc bán thời gian vào tài khoản của bạn và xem số tiền tiết kiệm của bạn tăng lên

Các chuyên gia cho biết việc có tài khoản ngân hàng là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về các ứng dụng và dịch vụ ngân hàng cũng như nâng cao khả năng tài chính của bạn. Xây dựng kiến thức, kỹ năng và thói quen về tiền bạc có thể giúp bạn chuẩn bị cho cuộc sống độc lập.