Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 8 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 8 Pronunciation

(trang 69 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the sentences and mark the intonation using (fall-rise intonation) or (falling intonation). Then practise saying them. (Đọc các câu và đánh dấu ngữ điệu sử dụng (ngữ điệu tăng-giảm) hoặc (ngữ điệu giảm). Sau đó thực hành nói chúng.)

1. Could you please tell me where to buy self-study materials?

2. Shall we now talk about methods of learning vocabulary?

3. Would you like to borrow my computer for your online class?

4. Sit down and be quiet for a few minutes.

5. Would you like to join the life skills workshop?

6. Why don’t you take notes of the teacher’s instructions?

7. Make use of the time-management app to complete all your tasks.

8. Could you please show me how to use this washing machine?

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 11 trang 69 Unit 8 Pronunciation | Tiếng Anh 11 Global success

Hướng dẫn dịch:

1. Cho em hỏi mua tài liệu tự học ở đâu ạ?

2. Bây giờ chúng ta sẽ nói về phương pháp học từ vựng chứ?

3. Bạn có muốn mượn máy tính của tôi cho lớp học trực tuyến của bạn không?

4. Ngồi xuống và im lặng trong vài phút.

5. Bạn có muốn tham gia workshop kỹ năng sống không?

6. Tại sao bạn không ghi chép các hướng dẫn của giáo viên?

7. Sử dụng ứng dụng quản lý thời gian để hoàn thành mọi nhiệm vụ của bạn.

8. Xin vui lòng chỉ cho tôi cách sử dụng máy giặt này?