Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 8 Vocabulary sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 8 Vocabulary

1 (trang 69 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the sentences using the correct forms of the words and phrases in the box. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các hình thức đúng của các từ và cụm từ trong hộp.)

SBT Tiếng Anh 11 trang 69, 70 Unit 8 Vocabulary | Tiếng Anh 11 Global success

1. Even as a child, Nga was very ______. She always preferred to do things by herself.

2. She knows how to set her own learning goals and create good ______ to achieve them.

3. Children can earn their parents’ ______ by being honest with them.

4. Learners can boost their ______ by completing tasks and solving problems on their own.

5. After a long discussion, we ______ some amazing ideas for our school party.

6. It is important not to ______ of staying up late.

7. My sister takes her ______ as a primary teacher very seriously.

8. Getting around by yourself using public transport, walking. or cycling is one of the basic ______.

Đáp án:

1. independent

2. study plans

3. trust

4. confidence

5. came up with

6. get into the habit

7. responsibilities

8. life skills

Giải thích:

1. independent: độc lập

2. study plans: kế hoạch học tập

3. trust: tin tưởng

4. confidence: tự tin

5. came up with: nghĩ ra

6. get into the habit: tập thói quen

7. responsibilities: trách nhiệm

8. life skills: kỹ năng sống

Hướng dẫn dịch:

1. Ngay từ nhỏ, Nga đã rất tự lập. Cô ấy luôn thích làm mọi việc một mình.

2. Biết đặt mục tiêu học tập cho bản thân và lập kế hoạch học tập tốt để đạt được mục tiêu đó.

3. Con cái có thể chiếm được lòng tin của cha mẹ bằng cách trung thực với họ.

4. Người học có thể tăng cường sự tự tin bằng cách tự mình hoàn thành nhiệm vụ và giải quyết vấn đề.

5. Sau một cuộc thảo luận dài, chúng tôi đã nghĩ ra một số ý tưởng tuyệt vời cho bữa tiệc ở trường của chúng tôi.

6. Điều quan trọng là không được có thói quen thức khuya.

7. Em gái tôi rất coi trọng trách nhiệm của một giáo viên tiểu học.

8. Di chuyển một mình bằng phương tiện công cộng, đi bộ. hay đi xe đạp là một trong những kỹ năng sống cơ bản.

2 (trang 70 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the correct word or phrase to complete each sentence. (Chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)

1. If you’re self-study/self-motivated, you can study and achieve good results without pressure from others.

2. Good decision-making skills/life skills involve identifying the problem, and then coming up with as many solutions as possible.

3. Some people are never able to get around/carry out their plans.

4. Lack of sleep can affect teenage brain development/skills development.

5. Students who study online may have difficulty developing relationships/managing money with their classmates.

6. Learning to make decisions/money is part of growing up.

7. You can better organise your school activities by making use of/carrying out time-management tools, such as apps or diaries.

8. Students should gain work experience/schedule enough time to relax and sleep to be healthy.

Đáp án:

1. self-motivated

2. decision-making skills

3. carry out

4. brain development

5. developing relationships

6. decisions

7. making use of

8. schedule enough time

 

Giải thích:

1. self-motivated: tự động viên

2. decision-making skills: kỹ năng ra quyết định

3. carry out: thực hiện

4. brain development: phát triển trí não

5. developing relationships: phát triển các mối quan hệ

6. decisions: quyết định

7. making use of: tận dụng

8. schedule enough time: sắp xếp đủ thời gian

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn có động lực, bạn có thể học tập và đạt kết quả tốt mà không bị áp lực từ người khác.

2. Kỹ năng ra quyết định tốt liên quan đến việc xác định vấn đề, sau đó đưa ra càng nhiều giải pháp càng tốt.

3. Có người không bao giờ thực hiện được kế hoạch của mình.

4. Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của thanh thiếu niên.

5. Học sinh học trực tuyến có thể gặp khó khăn trong việc phát triển mối quan hệ với các bạn cùng lớp.

6. Học cách đưa ra quyết định là một phần của quá trình trưởng thành.

7. Bạn có thể tổ chức tốt hơn các hoạt động ở trường của mình bằng cách sử dụng các công cụ quản lý thời gian, chẳng hạn như ứng dụng hoặc nhật ký.

8. Học sinh nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc để có sức khỏe tốt.

3 (trang 70 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành câu.)

1. Independent ______ plan their learning and set their own goals.

A. teachers              B. learners

C. parents              D. neighbours

2. Is becoming independent as ______ as we may think?

A. challenging              B. curious

C. responsible              D. academic

3. Self-study gives learners more ______ as they can decide what and when they should study.

A. challenge              B. freedom

C. difficulty              D. confidence

4. My parents have always allowed me some ______.

A. self-study              B. confidence

C. responsibility              D. independence

5. I’ve gained my parents’ trust, and they believe that I’m ______ when l’m out and about.

A. interesting              B. dependent

C. self-motivated              D. responsible

6. They do part-time jobs to gain work experience and learn how to ______ money.

A. manage              B. lose

C. plan              D. provide

7. Babysitting and dog walking are good ______ for teenagers.

A. well-paid jobs              B. chores

C. part-time jobs              D. Iife skills

8. This ______ app helps me create to-do lists and organise my tasks.

A. time-management              B. money-management

C. skill-development              D. self-study

Đáp án:

1. B

2. A

3. B

4. D

5. D

6. A

7. C

8. A

Hướng dẫn dịch:

1. Người học độc lập lập kế hoạch học tập và đặt mục tiêu cho riêng mình.

2. Trở nên độc lập có khó khăn như chúng ta nghĩ không?

3. Tự học mang lại cho người học nhiều tự do hơn vì họ có thể quyết định mình nên học gì và học khi nào.

4. Cha mẹ tôi luôn cho phép tôi độc lập.

5. Tôi được bố mẹ tin tưởng và họ tin rằng tôi phải chịu trách nhiệm khi ra ngoài.

6. Họ làm công việc bán thời gian để tích lũy kinh nghiệm làm việc và học cách quản lý tiền bạc.

7. Trông trẻ và dắt chó đi dạo là những công việc bán thời gian phù hợp với thanh thiếu niên.

8. Ứng dụng quản lý thời gian này giúp tôi tạo danh sách việc cần làm và sắp xếp các nhiệm vụ của mình.