Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 4 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 4 Pronunciation

(trang 32 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the following sentences and underline words with elision. Then practice saying the sentences as naturally as you can. (Đọc các câu sau và gạch chân các từ có dấu gạch chân. Sau đó thực hành nói các câu một cách tự nhiên nhất có thể.)

1. We’ll go to the library to study for the final exam.

2. My father comes from a large family of eight children.

3. There’s an interesting program about ASEAN Youth on TV tonight.

4. Each country has its different culture, history, and lifestyle.

5. Did you call the police when you saw the broken windows?

6. The hotel staff were very polite and helpful.

7. I spent two hours looking for the correct answers to these questions.

8. You can’t find the terms related to ASEAN in the dictionary.

Đáp án:

1. We’ll go to the library to study for the final exam.

2. My father comes from a large family of eight children.

3. There’s an interesting program about ASEAN Youth on TV tonight.

4. Each country has its different culture, history, and lifestyle.

5. Did you call the police when you saw the broken windows?

6. The hotel staff were very polite and helpful.

7. I spent two hours looking for the correct answers to these questions.

8. You can’t find the terms related to ASEAN in the dictionary.

Giải thích:

Căn cứ vào cách đọc ngữ âm của các từ vựng gạch chân

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi sẽ đến thư viện để học bài kiểm tra cuối kỳ.

2. Cha tôi xuất thân từ một gia đình đông con gồm tám người con.

3. Có một chương trình thú vị về Thanh niên ASEAN trên TV tối nay.

4. Mỗi quốc gia có nền văn hóa, lịch sử và lối sống khác nhau.

5. Bạn có gọi cảnh sát khi nhìn thấy cửa sổ bị vỡ không?

6. Nhân viên khách sạn rất lịch sự và hữu ích.

7. Tôi đã dành hai giờ để tìm câu trả lời chính xác cho những câu hỏi này.

8. Bạn không thể tìm thấy những thuật ngữ liên quan đến ASEAN trong từ điển.