Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Test yourself 1 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Test yourself 1 Speaking

(trang 30 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the following conversations by circling the best answers. (Hoàn thành các đoạn hội thoại sau bằng cách khoanh tròn các câu trả lời đúng nhất.)

40. Peter: Mai, your bags look very heavy ____ give you a hand?

Mai: Thank you. That’s very kind of you.

A. Can I              B. Do I

C. Should I              D. Did I

41. Phong: Anne, I heard there are plans for building more skyscrapers in our neighborhood. Do you think that will be possible?

Anne: ____ about it. Our neighborhood is already very crowded.

A. I’m sure              B. I have no doubt

C. I’m not sure              D. Absolutely sure

42. Tim: Lan, do you know if our cycling team will compete in the bike race next Sunday?

Lan: ____ about it. The information is already on the notice board.

A. I’m not so sure              B. I have no doubt

C. I don’t know              D. I don’t care

43. Tam: Ms Bennet, ____ if I brought my brother to the school exhibition?

Ms Bennet: I’m afraid you can’t. The exhibition is only open to the students from our

school.

A. can you mind              B. will you mind

C. do you mind              D. would you mind

Đáp án:

40. A

41. C

42. B

43. D

Giải thích:

40. Cụm từ give someone a hand: giúp đỡ ai

41. Căn cứ ngữ cảnh => C. I’m not sure: Tôi không chắc lắm

42. Have no doubt: không có nghi ngờ gì nữa

43. would you mind if + S + V2: bạn có phiền không nếu ….

Hướng dẫn dịch:

40. Peter: Mai, túi của bạn trông rất nặng. Tôi có thể giúp bạn một tay được không?

Mai: Cảm ơn bạn. Bạn thật tốt bụng.

41. Phong: Anne, tôi nghe nói có kế hoạch xây dựng nhiều tòa nhà chọc trời hơn trong khu phố của chúng ta. Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ có thể?

Anne: Tôi không chắc về điều đó. Khu phố của chúng tôi đã rất đông đúc.

42. Tim: Lan, bạn có biết đội đua xe đạp của chúng ta sẽ thi đấu trong cuộc đua xe đạp vào Chủ nhật tới không?

Lan: Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Thông tin đã có trên bảng thông báo rồi.

43. Tâm: Cô Bennet, cô có phiền nếu tôi đưa anh trai tôi đến triển lãm của trường không?

Cô Bennet: Tôi e rằng bạn không thể. Triển lãm chỉ dành cho sinh viên từ chúng tôi

trường học.