Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Test yourself 1 Reading sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Test yourself 1 Reading

1 (trang 28 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Effects of the generation gap

The generation gap can create many negative consequences. Older generations often experience stress and anxiety as they fail to (29) ___ younger ones. Old people also feel no longer needed or wanted, and less (30) ____ in their abilities to use technology. Younger generations, on the other hand don’t feel very (31) ___ with the traditional culture and values of their parents and grandparents. They want to make their own decisions and create their own (32) ____ without following in their parent’s footsteps. They also highly (33) _____ the relationship with their peers, and peer groups play an important role in their life. They feel bad when they disappoint their parents.

29. A. understand      B. protect      C. control      D. manage

30. A. attractive      B. confident      C. useful      D. practical

31. A. valued      B. curious      C. connected      D. worried

32. A. life      B. idea      C. job      D. future

33. A. value      B. understand      C. create      D. improve

Đáp án:

29. A

30. B

31. C

32. D

33. A

Giải thích:

29. Căn cứ vào ngữ cảnh đang nói về sự thiếu thấu hiểu giữa các thế hệ => A. understand (v): hiểu, thấu hiểu

30. tobe confident in sth: tự tin vào điều gì

31. connect with sth: kết nối với thứ gì

32. creat the future: kiến tạo tương lai

33. value (v): trân trọng thứ gì

Hướng dẫn dịch:

Khoảng cách thế hệ có thể tạo ra nhiều hệ lụy tiêu cực. Thế hệ lớn tuổi thường cảm thấy căng thẳng và lo lắng vì họ không hiểu được thế hệ trẻ. Người già cũng cảm thấy không còn cần thiết hoặc không muốn, và ít tự tin hơn vào khả năng sử dụng công nghệ của họ. Mặt khác, các thế hệ trẻ không cảm thấy gắn kết lắm với văn hóa và giá trị truyền thống của cha mẹ và ông bà họ. Họ muốn tự mình đưa ra quyết định và tạo dựng tương lai của riêng mình mà không phải theo bước chân của cha mẹ. Họ cũng đánh giá cao mối quan hệ với các đồng nghiệp của họ và các nhóm đồng đẳng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ. Họ cảm thấy tồi tệ khi làm cha mẹ thất vọng.

2 (trang 29-30 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

We all know the importance of exercise as a healthy habit. But what’s the best time to exercise? Research has shown that morning, afternoon, or evening workouts have their own benefits. When you work out in the morning, you burn more fat. In fact, those who start their exercise routine on an empty stomach can burn about 20 percent more body fat than those exercising later in the day. Morning exercise also helps many people sleep better at night.

Afternoon or evening workouts can also bring benefits. Remember that your temperature is the highest between 2 p.m, and 6 p.m. This temperature helps increase your muscle strength and endurance. In the afternoon or evening, your reaction time is at its quickest, while your heart rate and blood pressure are the lowest. Exercising at this time decreases your chances of injury while improving your performance. So, depending on your schedule and preferences, you can choose the best time to work out.

34. What is the text mainly about?

A. Workouts at different times and their benefits.        

B. Drawbacks of afternoon workouts.

C. Advantages of evening workouts.

D. Benefits of morning workouts and injuries.

35. Which of the following is a benefit of a morning workout?

A. You put on weight.

B. You gain more body fat.

C. You have a better night’s sleep.

D. You have an empty stomach.

36. The word ‘endurance’ in paragraph 2 means ___.

A. the ability to see problems and solve them quickly without others’ support

B. the ability to continue doing something painful or difficult for a long period of time

C. the ability to work both on your own and in a group

D. the ability to live a balanced life

37. Which of the following is a benefit of an afternoon or evening workout?

A. Your body temperature is the lowest.                      

B. Your reaction time is slow.

C. Your heart rate and blood pressure are the highest.

D. You can avoid the risk of injury.

38. The word ‘its’ in paragraph 2 refers to____.

A. afternoon

C. reaction time

B. evening

D. heart rate

39. The phrase ‘blood pressure in paragraph 2 means

A. a measure of the force with which blood flows through the body

B. the number of times the heart beats per minute

C. the pressure on your chest

D. the stress that can cause heart problems

Đáp án:

34. A

35. C

36. B

37. D

38. C

39. A

Giải thích:

34. Thông tin “When you work out in the morning, you burn more fat.’’ và  “Afternoon or evening workouts can also bring benefits’’

35. Thông tin “Morning exercise also helps many people sleep better at night.’’

36. endurance (n): sức chịu đựng

37. Thông tin “Exercising at this time decreases your chances of injury while improving your performance’’

38. Thông tin “ In the afternoon or evening, your reaction time is at its quickest, while your heart rate and blood pressure are the lowest’’

39. Thông tin “blood pressure are the lowest’’

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc tập thể dục như một thói quen lành mạnh. Nhưng thời gian tốt nhất để tập thể dục là gì? Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập luyện buổi sáng, buổi chiều hoặc buổi tối đều có những lợi ích riêng. Khi bạn tập thể dục vào buổi sáng, bạn sẽ đốt cháy nhiều chất béo hơn. Trên thực tế, những người bắt đầu thói quen tập thể dục khi bụng đói có thể đốt cháy chất béo trong cơ thể nhiều hơn khoảng 20% so với những người tập thể dục muộn hơn trong ngày. Tập thể dục buổi sáng cũng giúp nhiều người ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Tập luyện buổi chiều hoặc buổi tối cũng có thể mang lại lợi ích. Hãy nhớ rằng nhiệt độ của bạn cao nhất trong khoảng thời gian từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Nhiệt độ này giúp tăng sức mạnh và sức bền cơ bắp của bạn. Vào buổi chiều hoặc buổi tối, thời gian phản ứng của bạn nhanh nhất, trong khi nhịp tim và huyết áp của bạn thấp nhất. Tập thể dục vào thời điểm này sẽ giảm khả năng chấn thương đồng thời cải thiện thành tích của bạn. Vì vậy, tùy theo lịch trình và sở thích của mình, bạn có thể chọn thời điểm tập luyện phù hợp nhất.