Với giải 1 trang 74 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 10 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Vocabulary

1 (trang 74 SBT Tiếng Anh 10): Choose the correct word to complete each sentence. (Chọn từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)

1. Many tourists damage / reduce the environment when they are travelling.

2. When ecotourists explore / discover a place, they often enjoy learning / talking about the culture there.

3. One way to help the local community is to buy local arts and parts / crafts.

4. Please go / follow walking paths and trails when you go hiking.

5. Sustainable / Mass tourism helps people keep benefits / profits local.

6. Tourists should not follow / hunt wild animals to protect the local environment.

7. Ecotourists respect the local businesses / cultures by learning about the customs and traditions of the places they visit.

8. Aware / Responsible tourists will avoid damaging the environment when they travel.

Đáp án:

1. damage

2. explore; learning

3. crafts

4. follow

5. Sustainable; profits

6. hunt

7. cultures

8. Responsible

 

Hướng dẫn dịch:

1. Nhiều du khách làm hỏng môi trường khi họ đang đi du lịch.

2. Khi các nhà du lịch sinh thái khám phá một địa điểm, họ thường thích tìm hiểu về văn hóa ở đó.

3. Một cách để giúp đỡ cộng đồng địa phương là mua hàng thủ công địa phương.

4. Vui lòng đi theo các con đường đi bộ và đường mòn khi bạn đi bộ đường dài.

5. Bền vững giúp mọi người giữ lợi nhuận tại chỗ.

6. Khách du lịch không nên săn bắt động vật hoang dã để bảo vệ môi trường địa phương.

7. Người du lịch sinh thái tôn trọng văn hóa địa phương bằng cách tìm hiểu về phong tục và truyền thống của những nơi họ đến thăm.

8. Khách du lịch có trách nhiệm sẽ tránh làm tổn hại đến môi trường khi họ đi du lịch.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 75 SBT Tiếng Anh 10)Complete these sentences by filling in each blank with ONE word in the box. There is ONE extra word you will not need. (Hoàn thành các câu này bằng cách điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ trong hộp. Có MỘT từ bổ sung mà bạn sẽ không cần.)…..

3 (trang 75 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)….