Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 5 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 5 Speaking

1 (trang 37 SBT Tiếng Anh 10): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)

1. Customer: I’m looking for a new smartphone. Do you have new models?

Shop assistant: Of course, but can you … about your needs first?

A. help me know

B. show me know

C. make me know

D. let me know

2. Shop assistant: We have a lot of smartphones here. Please take a look.

Customer: Hmm… It’s hard to choose. …. one for me?

A. Can you advise

B. Can you recommend

C. Can you give

D. Can you tell

3. Customer: Can you show me how to use this smartphone?

Shop assistant: ….

A. Completely

B. Certainly

C. Possibly

D. Surely

4. Customer: Thank you for your help.

Shop assistant: No problem. … ask me if you need further information.

A. Feel free to

B. Feel happy to

C. Feel fine to

D. Feel excited to

Đáp án:

1. D

2. B

3. B

4. A

Hướng dẫn dịch:

1. Khách hàng: Tôi đang tìm kiếm một chiếc điện thoại thông minh mới. Bạn có mô hình mới?

Trợ lý cửa hàng: Tất nhiên, nhưng bạn có thể cho tôi biết về nhu cầu của bạn trước được không?

2. Trợ lý cửa hàng: Chúng tôi có rất nhiều điện thoại thông minh ở đây. Xin vui lòng xem qua.

Khách hàng: Hmm … Thật khó để lựa chọn. Bạn có thể giới thiệu một cái cho tôi không?

3. Khách hàng: Bạn có thể chỉ cho tôi cách sử dụng điện thoại thông minh này không?

Trợ lý cửa hàng: Chắc chắn.

4. Khách hàng: Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.

Trợ lý cửa hàng: Không sao. Vui lòng hỏi tôi nếu bạn cần thêm thông tin.

2 (trang 38 SBT Tiếng Anh 10): Talk about touchscreens. Use the outline and suggested ideas below. (Nói về màn hình cảm ứng. Sử dụng dàn ý và các ý tưởng gợi ý bên dưới.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 37, 38 Unit 5 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Gợi ý:

I’d like to talk about touchscreens, which are used on many smartphones, laptops and tablets today. The touchscreen is a great invention because it allows people to use and interact with devices easily. They do not have to press complicated buttons but can control everything quickly and conveniently by touching the screen. Therefore, one of the main benefits of the touchscreen is reducing the number of buttons on devices, making them more compact and lighter. Besides, touchscreens can make devices look more attractive. I often use devices with touchscreens, such as my smartphone, and my father’s laptop. I think touchscreens are becoming more and more popular in Viet Nam, because everyone, including me, enjoys using them.

Hướng dẫn dịch:

Tôi muốn nói về màn hình cảm ứng, được sử dụng trên nhiều điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng ngày nay. Màn hình cảm ứng là một phát minh tuyệt vời vì nó cho phép mọi người sử dụng và tương tác với các thiết bị một cách dễ dàng. Họ không phải bấm các nút phức tạp mà có thể điều khiển mọi thứ một cách nhanh chóng và tiện lợi bằng cách chạm vào màn hình. Do đó, một trong những lợi ích chính của màn hình cảm ứng là giảm số lượng nút trên thiết bị, khiến chúng trở nên nhỏ gọn và nhẹ hơn. Bên cạnh đó, màn hình cảm ứng có thể làm cho thiết bị trông hấp dẫn hơn. Tôi thường sử dụng các thiết bị có màn hình cảm ứng, chẳng hạn như điện thoại thông minh và máy tính xách tay của bố tôi. Tôi nghĩ rằng màn hình cảm ứng đang ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam, bởi vì tất cả mọi người, kể cả tôi, đều thích sử dụng chúng.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 38, 39 Unit 5 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 37, 38 Unit 5 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 36, 37 Unit 5 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 35, 36 Unit 5 Grammar

SBT Tiếng Anh 10 trang 34, 35 Unit 5 Vocabulary