Với giải 1 trang 58-59 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 8 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 8 Grammar

1 (trang 58-59 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences, using which, that, who or whose. (Hoàn thành các câu, sử dụng which, that, who hoặc whose)

1. Smart boards, … bring many benefits to students, are being used in many schools.

2. This is an electronic device … students can use without a lot of training.

3. This school is only for children … first language is not English.

4. Students … are good at managing time often have better results at school.

5. There are interactive activities … can be easily downloaded from the Internet.

6. Students … don’t hand in their papers on time will fail the exam.

7. Teachers … computer skills are not good may have a problem with giving online classes.

8. Mr Lan encouraged his students, … project was on smart digital books, to register in the Innovative Idea Competition.

9. Teachers can upload videos and other materials on the classroom blog, … can help students understand the lesson.

10. Parents … complain about their children’s performance may be happy with the new teaching methods.

Đáp án:

1. which

2. which/ that

3. whose

4. who/ that

5. which/ that

6. who/ that

7. whose

8. whose

9. which

10. who/ that

   

Hướng dẫn dịch:

1. Bảng thông minh, mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, đang được sử dụng nhiều trong các trường học.

2. Đây là một thiết bị điện tử mà học sinh có thể sử dụng mà không cần đào tạo nhiều.

3. Trường này chỉ dành cho trẻ em mà ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh.

4. Học sinh quản lý thời gian tốt thường có kết quả học tập tốt hơn ở trường.

5. Có các hoạt động tương tác có thể dễ dàng tải xuống từ Internet.

6. Học sinh không nộp bài đúng hạn sẽ bị trượt kỳ thi.

7. Những giáo viên có kỹ năng máy tính không tốt có thể gặp khó khăn khi tổ chức các lớp học trực tuyến.

8. Ông Lân khuyến khích các sinh viên của mình, có dự án về sách kỹ thuật số thông minh, đăng ký tham gia Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo.

9. Giáo viên có thể tải lên video và các tài liệu khác trên blog của lớp học, điều này có thể giúp học sinh hiểu bài học.

10. Cha mẹ phàn nàn về kết quả học tập của con cái họ có thể hài lòng với phương pháp giảng dạy mới.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 59 SBT Tiếng Anh 10): Use a relative pronoun to combine each pair of sentences. Add commas where necessary. (Sử dụng đại từ tương đối để kết hợp từng cặp câu. Thêm dấu phẩy nếu cần.)….

3 (trang 60 SBT Tiếng Anh 10): There is a mistake in each sentence. Find and correct it. (Có một sai lầm trong mỗi câu. Tìm và sửa nó.)…..