Với giải 2 trang 76 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 10 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Grammar

2 (trang 76 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1. If I (be) you, I (start) preparing for the exam soon.

2. Let’s vote. If most students (vote) in favour of the ecotour, we (go) to Phong Nha Cave next month.

3. He (buy) a new motorbike if he (have) a lot of money, but he can’t even buy a bicycle now.

4. Mai looks sad, but I think if we (talk) to her, she (be) more cheerful.

5. If I (have) superpowers, I (save) the world!

6. If it (be) Sunday today, I (go) swimming instead of going to school.

7. Your mother (be) very pleased if she (know) that your test results are so good. Why don’t you tell her now?

8. My grandmother has passed away, but I am sure she (be) proud of me if she (know) I have passed the university exam.

Đáp án:

1. were/ was; would start

2. vote; will go

3. would buy; had

4. talk; will be

5. had; would save

6. were/ was; would go

7. will be; knows

8. would be; knew

 

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi sớm.

2. Hãy bỏ phiếu. Nếu đa số sinh viên bỏ phiếu ủng hộ chương trình sinh thái, chúng tôi sẽ đến Động Phong Nha vào tháng sau.

3. Anh ấy sẽ mua một chiếc xe máy mới nếu anh ấy có nhiều tiền, nhưng anh ấy thậm chí không thể mua một chiếc xe đạp bây giờ.

4. Mai trông có vẻ buồn, nhưng tôi nghĩ nếu chúng tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ vui vẻ hơn.

5. Nếu tôi có siêu năng lực, tôi sẽ cứu thế giới!

6. Nếu hôm nay là chủ nhật, tôi sẽ đi bơi thay vì đến trường.

7. Mẹ của bạn sẽ rất hài lòng nếu bà ấy biết rằng kết quả kiểm tra của bạn tốt như vậy. Tại sao bạn không nói với cô ấy bây giờ?

8. Bà tôi đã qua đời, nhưng tôi chắc rằng bà sẽ tự hào về tôi nếu bà biết tôi đã thi đỗ đại học.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 75-76 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)….

3 (trang 76 SBT Tiếng Anh 10): Identify the mistake in each of these sentences. (Xác định lỗi sai trong mỗi câu này.)…..