Với giải 2 trang 52 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 7 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 7 Vocabulary

2 (trang 52 SBT Tiếng Anh 10)Complete each sentence using the correct form of the word in brackets. (Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc.)

1. Viet Nam has been seen as an active (participate) in the ASEAN activities.

2. Our economy will develop faster if we can attract more (invest).

3. UNDP has done a lot to help developing countries reduce (poor).

4. What are the (economy) benefits for our country as a member of this international organisation?

5. Our government has supported local businesses to expand their (act) in other countries.

6. Viet Nam is trying to sell more products in (globe) markets.

7. This organisation was (create) to help people in developing countries.

8. It is time for every country to take (responsible) for keeping the world peace.

Đáp án:

1. participant

2. investors

3. poverty

4. economic

5. activities

6. global

7. created

8. responsibility

Hướng dẫn dịch:

1. Việt Nam được coi là nước tham gia tích cực vào các hoạt động của ASEAN.

2. Nền kinh tế của chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn nếu chúng ta có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn.

3. UNDP đã làm được rất nhiều điều để giúp các nước đang phát triển xóa đói giảm nghèo.

4. Nước ta là thành viên của tổ chức quốc tế này mang lại những lợi ích kinh tế gì?

5. Chính phủ của chúng tôi đã hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương mở rộng hoạt động của họ ở các quốc gia khác.

6. Việt Nam đang cố gắng bán nhiều sản phẩm hơn trên thị trường toàn cầu.

7. Tổ chức này được thành lập để giúp đỡ mọi người ở các nước đang phát triển.

8. Đã đến lúc mọi quốc gia phải có trách nhiệm giữ gìn hòa bình thế giới.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 51-52 SBT Tiếng Anh 10): Complete the crossword. What is the mystery word? (Hoàn thành ô chữ. Từ bí ẩn là gì?)….