Với giải 1 trang 16 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 3 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 3 Vocabulary

1 (trang 16 SBT Tiếng Anh 10): Choose the odd one out (Chọn từ khác loại)

SBT Tiếng Anh 10 trang 16, 17 Unit 3 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. D

2. C

3. B

4. A

5. D

6. C

7. B

8. D

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 16-17 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng đúng của các từ trong ngoặc.)…..

3 (trang 17 SBT Tiếng Anh 10): Label the following musical instruments (Gắn nhãn các dụng cụ âm nhạc sau)……