Với giải 3 trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 2 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Writing

3 (trang 15 SBT Tiếng Anh 10): Write a paragraph (120 – 150 words) about ways to reduce your carbon footprint. You can use the ideas in 1 to help you. (Viết một đoạn văn (120 – 150 từ) về các cách để giảm lượng khí thải carbon của bạn. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng trong bài 1 để giúp bạn.)

Gợi ý:

There are several things that I can do to reduce my carbon fortprint. Firstly, I should try to save energy. I can do this by turning off all the electrical appliances when they are not in use and taking shorter showers. This will help me not to waste electricity and water. Secondly, I should start using public transport like buses or trains instead of asking my dad to drive me. This will reduce the harmful gases in the air, therefore making it cleaner. Finally, I can reduce the amount of air travel I take because planes use more energy than other means of transport. I should avoid flying as much as possible and only fly when the distance is long. By saving energy and water, using public transport and avoiding air travel, I can effectively reduce the amount of carbon footprint that I produce.

Hướng dẫn dịch:

Có một số điều tôi có thể làm để giảm lượng khí thải carbon của mình. Thứ nhất, tôi nên cố gắng tiết kiệm năng lượng. Tôi có thể làm điều này bằng cách tắt tất cả các thiết bị điện khi chúng không sử dụng và tắm trong thời gian ngắn hơn. Điều này sẽ giúp tôi không tốn điện và nước. Thứ hai, con nên bắt đầu sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt hoặc tàu hỏa thay vì nhờ bố chở. Điều này sẽ làm giảm các khí độc hại trong không khí, do đó làm cho nó sạch hơn. Cuối cùng, tôi có thể giảm số lượng di chuyển bằng đường hàng không vì máy bay sử dụng nhiều năng lượng hơn các phương tiện giao thông khác. Tôi nên tránh bay càng nhiều càng tốt và chỉ bay khi quãng đường dài. Bằng cách tiết kiệm năng lượng và nước, sử dụng phương tiện giao thông công cộng và tránh di chuyển bằng đường hàng không, tôi có thể giảm lượng khí thải carbon mà tôi tạo ra một cách hiệu quả.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 14-15 SBT Tiếng Anh 10): Use the verbs in their correct forms and add some words where necessary to make meaningful sentences (Sử dụng các động từ ở dạng đúng của chúng và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa)….

2 (trang 15 SBT Tiếng Anh 10): Rewrite the following sentences using the passive voice. (Viết lại các câu sau bằng cách sử dụng giọng bị động.)….