Với giải trang 81 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Test yourself 4 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Test yourself 4 Grammar

(trang 81 SBT Tiếng Anh 10)Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu)

17. I asked her … she understood the lesson.

A. that

B. if

C. when

D. what

18. My parents would not be so upset if I … harder.

A. is working

B. will work

C. worked

D. works

19. If my parents had more money, they … a bigger house.

A. will buy

B. would buy

C. bought

D. were buying

20. If my grandfather … ten years younger, he would do yoga every day.

A. are

B. am

C. have been

D. were

21. My friends promised that they would come to my birthday party ….

A. tomorrow

B. yesterday

C. the previous day

D. the following day

22. I wish I … enough money to travel to New York now.

A. had

B. had had

C. have

D. will have

23. If you … your best, you’ll achieve your aim.

A. tried

B. have tried

C. are trying

D. try

Đáp án:

17. B

18. C

19. B

20. D

21. D

22. A

23. D

 

Hướng dẫn dịch:

17. Tôi hỏi cô ấy xem cô ấy có hiểu bài không.

18. Bố mẹ tôi sẽ không khó chịu như vậy nếu tôi làm việc chăm chỉ hơn.

19. Nếu bố mẹ tôi có nhiều tiền hơn, họ sẽ mua một ngôi nhà lớn hơn.

20. Nếu ông của tôi trẻ hơn mười tuổi, ông sẽ tập yoga mỗi ngày.

21. Bạn bè của tôi hứa rằng họ sẽ đến dự tiệc sinh nhật của tôi vào ngày hôm sau.

22. Tôi ước mình có đủ tiền để đi du lịch New York ngay bây giờ.

23. Nếu bạn cố gắng hết sức, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Identify the mistake in each of these sentences. (Xác định lỗi sai trong mỗi câu này.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 81 Test yourself 4 Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

24. B

25. A

26. B

27. A

28. A

Hướng dẫn dịch:

24. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn xin học bổng.

25. Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua một chiếc máy tính xách tay mới

26. Mẹ tôi nói rằng bà sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm sau.

24. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn xin học bổng.

27. Nếu không có không khí và nước, sẽ không có sự sống trên trái đất.

28. Cô ấy hỏi tôi có thích chơi với động vật không.