Với giải 2 trang 72 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 9 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 9 Writing

2 (trang 72 SBT Tiếng Anh 10): Change these sentences into reported speech. (Thay đổi những câu này thành lời nói gián tiếp.)

1. “I am doing a project on different environmental organisations,” Mr Minh said.

2. “I will continue to help you with the project,” my teacher said.

3. “I will take you to the wildlife park next week,” my mother told me.

4. “We are discussing ways to stop illegal hunting and wildlife trade,” the students said.

5. “How long have you worked for the World Wide Fund for Nature, Mr Nam?” Mai asked.

6. “Do you like watching TV programmes about wild animals?” my friend asked me.

7. “Is she going to take part in the Earth Hour event tomorrow?” he asked.

8. “You can get lots of information about endangered animals on this website,” my teacher

said.

Đáp án:

1. Mr Minh said (that) he was doing a project on different environmental organisations.

2. My teacher said (that) he / she would continue to help me with the project.

3. My mother told me (that) she would take me to the wildlife park the following week.

4. The students said they were discussing ways to stop illegal hunting and wildlife trade.

5. Mai asked Mr Nam how long he had worked for the World Wide Fund for Nature.

6. My friend asked me whether / if I liked watching TV programmes about wild animals.

7. He asked whether / if she was going to take part in the Earth Hour event the following day.

8. My teacher said I could get lots of information about endangered animals on that website.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh Minh cho biết (rằng) anh đang thực hiện một dự án về các tổ chức môi trường khác nhau.

2. Giáo viên của tôi nói (rằng) anh ấy / cô ấy sẽ tiếp tục giúp tôi với dự án.

3. Mẹ tôi nói với tôi (rằng) bà sẽ đưa tôi đến công viên động vật hoang dã vào tuần sau.

4. Các sinh viên cho biết họ đang thảo luận về cách ngăn chặn nạn săn bắn trái phép và buôn bán động vật hoang dã.

5. Mai hỏi anh Nam đã làm việc cho World Wide Fund for Nature được bao lâu.

6. Bạn tôi hỏi tôi liệu tôi có thích xem các chương trình truyền hình về động vật hoang dã không.

7. Anh ấy hỏi cô ấy có tham gia sự kiện Giờ Trái đất vào ngày hôm sau không.

8. Giáo viên của tôi nói rằng tôi có thể nhận được rất nhiều thông tin về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên trang web đó.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 72 SBT Tiếng Anh 10)Put the words and phrases in the correct order to make meaningful sentences. (Đặt các từ và cụm từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa.)…..

3 (trang 72 SBT Tiếng Anh 10): Write a paragraph (120-150 words) about Saola Working Group. You can see the information below to help you (Viết đoạn văn (120-150 từ) về Nhóm công tác Sao la. Bạn có thể xem thông tin bên dưới để giúp)…..