Với giải 3 trang 39 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 5 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 5 Writing

3 (trang 39 SBT Tiếng Anh 10): Write about this topic (120 – 150 words). Use the suggested questions below to help you. (Viết về chủ đề này (120 – 150 từ). Sử dụng các câu hỏi gợi ý bên dưới để giúp bạn.)

Gợi ý:

One of the inventions which may be helpful for everyone in my family is a robot maid. A robot maid could be useful in three main ways. First, it is useful for household chores. A robot maid can help my parents clean the house, cook meals, wash dishes, and do many other daily routines so that we could have more free time for one another. Second, one of the benefits of having a robot maid can be for entertainment, because a robot maid can also play music, sing songs, or play with children in the house. Finally, a robot maid can also be useful for people who just want to have a chat with someone. Al can enable the robot maid to talk and listen to us, and make people less stressed or lonely. In conclusion, a robot maid will make our life at home less tiring, more entertaining, and less stressful.

Hướng dẫn dịch:

Một trong những phát minh có thể hữu ích cho mọi người trong gia đình tôi là robot hầu gái. Một người giúp việc robot có thể hữu ích theo ba cách chính. Đầu tiên, nó rất hữu ích cho các công việc gia đình. Người giúp việc robot có thể giúp bố mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rửa bát và làm nhiều công việc hàng ngày khác để chúng tôi có nhiều thời gian rảnh cho nhau hơn. Thứ hai, một trong những lợi ích của việc có một người giúp việc robot có thể là để giải trí, vì một người giúp việc robot cũng có thể chơi nhạc, hát các bài hát hoặc chơi với trẻ em trong nhà. Cuối cùng, một robot hầu gái cũng có thể hữu ích cho những người chỉ muốn trò chuyện với ai đó. Al có thể cho phép người hầu gái nói chuyện và lắng nghe chúng tôi, đồng thời khiến mọi người bớt căng thẳng hoặc cô đơn hơn. Kết luận, một người giúp việc robot sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta ở nhà bớt mệt mỏi, giải trí hơn và bớt căng thẳng hơn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 38-39 SBT Tiếng Anh 10): Rewrite the sentences without changing their meanings. (Viết lại các câu mà không thay đổi nghĩa của chúng.)….

2 (trang 39 SBT Tiếng Anh 10): Use the words and phrases and add some words where necessary to make meaningful sentences. You may need to change the forms of some verbs. (Sử dụng các từ và cụm từ và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa. Bạn có thể cần thay đổi hình thức của một số động từ.)….