TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 14: Tụ điện để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu giải bài tập Vật lý 11 Chân trời sáng tạo nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

Bài 1 trang 92 SGK Vật lí 11 Chân trời

Xét tụ điện như Hình 14.10.

a) Tính điện tích cực đại mà tụ có thể tích được.

b) Muốn tích cho tụ điện một điện tích là 4,8.10−4C thì cần phải đặt giữa hai bản tụ một hiệu điện thế là bao nhiêu?

Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 14

Bài làm

a) Điện tích cực đại mà tụ có thể tích được là: Q=C.U=4700.10^{-6}.50=0,235 C

b) Hiệu điện thế cần phải đặt giữa hai cực của bản tụ là: U_{1}=frac{Q_{1}}{C}=frac{4,8.10^{-4}}{4700.10^{-6}}=0,102 V

Bài 2 trang 92 SGK Vật lí 11 Chân trời

Hai tụ điện có điện dung lần lượt là C1 = 0,5 μF và C2 = 0,7 μF được ghép song song rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U < 60 V thì một trong hai tụ có điện tích 35 μC. Tính hiệu điện thế U của nguồn và điện tích của tụ còn lại.

Bài làm

Bộ tụ ghép song song nên ta có: C_{b}= C_{1}+C_{2}=0,5+0,7=1,2 mu F

U=U_{1}=U_{2}<60V

Nếu tụ C1 có điện tích 35 mu C thì hiệu điện thế của tụ điện 1 là U_{1}=frac{Q_{1}}{C_{1}}=frac{35.10^{-6}}{0,5.10^{-6}}=70V > 60V Rightarrow không thỏa mãn điều kiện đề bài

Nếu tụ C2 có điện tích 35 mu C thì hiệu điện thế của tụ điện 2 là U_{2}=frac{Q_{2}}{C_{2}}=frac{35.10^{-6}}{0,7.10^{-6}}=50V < 60V Rightarrow thỏa mãn điều kiện đề bài

Rightarrow tụ điện C2 có điện tích Q_{2}= 35 mu C và hiệu điện thế U_{2}=50 V

Hiệu điện thế của nguồn và của tụ C1 là: U=U_{1}=U_{2}=50 V

Điện tích của tụ C1 là: Q_{1}=C_{1}.U_{1}=0,5.50=25mu F

Điện tích của nguồn là: Q=Q_{1}+Q_{2}=25+35=60mu F

Bài 3 trang 92 SGK Vật lí 11 Chân trời

Cho các tụ điện C1 = C2 = C3 = C4 =3,3 μF được mắc thành mạch như Hình 14P.1. Xác định điện dung tương đương của bộ tụ.

Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 14

———————————

Bài tiếp theo: Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 15

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 14: Tụ điện. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lí 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Toán 11 Chân trời sáng tạo.