Với giải Unit 6 Project lớp 11 trang 75 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 6: Preserving our heritage giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 6: Preserving our heritage

Đề bài

Work in groups. Choose a type of heritage that you are interested in and propose ways to preserve it. Present your ideas to the class in the form of an oral presentation, a leaflet, or a poster. Use these questions as cues.

(Làm việc theo nhóm. Chọn một loại di sản mà bạn quan tâm và đề xuất các cách để bảo tồn nó. Trình bày ý tưởng của bạn trước lớp dưới hình thức thuyết trình, tờ rơi hoặc áp phích. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý.)

1. What is the heritage? Where is it? Is it cultural or natural heritage? 

(Di sản là gì? Nó ở đâu? Nó là di sản văn hóa hay thiên nhiên?)

2. What is it famous for?

(Nó nổi tiếng về cái gì?)

3. How important is it?

(Nó quan trọng như thế nào?)

4. What can we do to preserve it?

(Chúng ta có thể làm gì để bảo tồn nó?)

Lời giải chi tiết

Cultural heritage is imperative. Culture is what defines us and what separates us from animals. To preserve the artifacts of our history for those that will come after us is a difficult task. There are many possible ways of doing so; in this essay, I am going to discuss two of them.
One way is to increase the budget of museums. This would allow them to become better equipped with tools that could be used to preserve their exhibits. It would also allow them to enrich their exhibition. However, museums may well become just another form of entertainment for young people, not teaching them why it is important to care about our history.
Another idea is to educate the young on the matter. This could make them do the job when we have long been gone. This may not give immediate results, but it would certainly be effective when looking at the problem in the big picture. We cannot forget that organizing an effective program can prove to be difficult to be implemented.
I trust the second option represents the approach that should be chosen. After all, history is about long-term solutions, and what future generations will do is just as important as our actions. Turning museums into pure entertainment, which is what might happen if the method mentioned in the second paragraph is applied, will render them devoid of the function we expect them to have.

Tạm dịch:

Di sản văn hóa là bắt buộc. Văn hóa là thứ định nghĩa chúng ta và là thứ phân biệt chúng ta với động vật. Để bảo tồn các hiện vật lịch sử của chúng ta cho những thế hệ sau chúng ta là một nhiệm vụ khó khăn. Có nhiều cách khả thi để làm như vậy; trong bài luận này, Tôi sẽ thảo luận về hai trong số họ.

Một cách là tăng ngân sách của các viện bảo tàng. Điều này sẽ cho phép họ được trang bị tốt hơn với các công cụ có thể được sử dụng để bảo quản các vật trưng bày của họ. Nó cũng sẽ cho phép họ làm phong phú triển lãm của họ. Tuy nhiên, các viện bảo tàng có thể chỉ trở thành một hình thức giải trí khác cho giới trẻ mà không dạy họ lý do quan trọng là phải quan tâm đến lịch sử của chúng ta.

Một ý tưởng khác là giáo dục giới trẻ về vấn đề đã nói ở trên. Điều này có thể khiến họ làm công việc khi chúng ta đã ra đi từ lâu. Điều này có thể không mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ hiệu quả khi nhìn vấn đề trong bức tranh toàn cảnh. Chúng ta không thể quên rằng việc tổ chức một chương trình hiệu quả có thể khó thực hiện.

Tôi tin rằng tùy chọn thứ hai đại diện cho cách tiếp cận nên được chọn. Rốt cuộc, lịch sử là về các giải pháp lâu dài và những gì thế hệ tương lai sẽ làm cũng quan trọng như hành động của chúng ta. Biến bảo tàng thành nơi giải trí đơn thuần, đó là điều có thể xảy ra nếu phương pháp được đề cập trong đoạn thứ hai được áp dụng, sẽ khiến chúng không còn chức năng mà chúng ta mong đợi.