Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 7 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 7 Pronunciation

1 (trang 61 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read and mark the intonation in these questions using (rising intonation) or (falling intonation). Then practise saying them. (Đọc và đánh dấu ngữ điệu trong những câu hỏi này bằng cách sử dụng (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu). Sau đó thực hành nói chúng.)

1. Why do you want to go to a vocational school?

2. What do your parents think about your future plans?

3. Is it expensive to study at university in Viet Nam?

4. Do you like studying science subjects at school?

Đáp án:

1. falling

2. falling

3. rising

4. rising

Hướng dẫn dịch:

1. Tại sao bạn muốn học trường dạy nghề?

2. Cha mẹ bạn nghĩ gì về kế hoạch tương lai của bạn?

3. Học đại học ở Việt Nam có đắt không?

4. Bạn có thích học các môn khoa học ở trường không?

2 (trang 61 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the following conversations and mark the intonation in the questions using (rising intonation) or (falling intonation). Then practise saying them. (Đọc các đoạn hội thoại sau và đánh dấu ngữ điệu trong các câu hỏi sử dụng (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu). Sau đó thực hành nói chúng.)

1. A: Did you go to the education fair?

B: Yes, I did.

2. A: Did you get the brochure about the vocational school?

B: Yes, here it is.

3. A: How many students are there in a class?

B: About 30.

4. A: What do you like best about this university?

B: Oh, I like its library best.

Đáp án:

1. rising

2. rising

3. falling

4. falling

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn đã đi đến hội chợ giáo dục à?

B: Vâng, tôi đã làm.

2. A: Bạn đã nhận được tài liệu giới thiệu về trường dạy nghề chưa?

B: Vâng, nó đây.

3. A: Có bao nhiêu học sinh trong một lớp học?

B: Khoảng 30.

4. A: Bạn thích điều gì nhất ở trường đại học này?

B: Ồ, tôi thích thư viện của nó nhất.