Với giải Unit 4 Writing lớp 11 trang 48 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam

A proposal for a welcome event

(Một đề xuất cho một sự kiện chào mừng)

1. Read the following proposal and match the headings (1-4) with the paragraphs (A-D). 

(Đọc đề xuất sau đây và nối các tiêu đề (1-4) với các đoạn văn (A-D.)

1. Details about the event (Thông tin chi tiết về sự kiện)

2. Conclusion (Kết luận)

3. Introduction (Giới thiệu)

4. Goals and benefits (Mục tiêu và lợi ích)

Title: VIETNAMESE TRADITIONAL CAMES FESTIVAL

To: The Head teacher of Ha Noi High School

Date: 10 January

Prepared by: Youth Union

A. _______________________

Next month, a group of students from ASEAN countries will visit our school. We put out a call for ideas for activities to welcome our guests. One of the best ideas is holding a Vietnamese Traditional Games Festival.

B. _______________________

The event will take place in the school stadium. tt will start at 9 a.m. and will last for three hours. The event will be hosted by grade 11 students, who will make all the arrangements for the activities. These will include Vietnamese traditional games such as bamboo dancing, tug of war, and stilt walking.

C. _______________________

The event will help our guests learn about our culture by watching and playing Vietnamese traditional games. Taking part in fun games is also the best way to break the ice, make friends and create bonds with people.

D. _______________________

We really hope you will consider this proposal as we think that it will be beneficial to both local students and guests.

Lời giải chi tiết:

1 – B

2 – D

3 – A

4 – C

1. Details about the event (Thông tin chi tiết về sự kiện)

B. The event will take place in the school stadium. It will start at 9 a.m. and will last for three hours. The event will be hosted by grade 11 students, who will make all the arrangements for the activities. These will include Vietnamese traditional games such as bamboo dancing, tug of war, and stilt walking.

(Sự kiện sẽ diễn ra ở sân vận động của trường. Nó sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng và sẽ kéo dài trong ba giờ. Sự kiện này sẽ được tổ chức bởi các học sinh lớp 11, những người sẽ sắp xếp mọi hoạt động. Chúng sẽ bao gồm các trò chơi truyền thống của Việt Nam như múa sậy, kéo co và đi cà kheo.)

2. Conclusion (Kết luận)

D. We really hope you will consider this proposal as we think that it will be beneficial to both local students and guests.

(Chúng tôi thực sự hy vọng bạn sẽ xem xét đề xuất này vì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có lợi cho cả sinh viên địa phương và khách.)

3. Introduction (Giới thiệu)

A. Next month, a group of students from ASEAN countries will visit our school. We put out a call for ideas for activities to welcome our guests. One of the best ideas is holding a Vietnamese Traditional Games Festival.

(Tháng tới, một nhóm sinh viên từ các nước ASEAN sẽ đến thăm trường của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi ý tưởng cho các hoạt động chào đón khách của chúng tôi. Một trong những ý tưởng tốt nhất là tổ chức Lễ hội trò chơi truyền thống Việt Nam.)

4. Goals and benefits (Mục tiêu và lợi ích)

C. The event will help our guests learn about our culture by watching and playing Vietnamese traditional games. Taking part in fun games is also the best way to break the ice, make friends, and create bonds with people.

(Sự kiện này sẽ giúp khách của chúng tôi tìm hiểu về văn hóa của chúng tôi bằng cách xem và chơi các trò chơi truyền thống của Việt Nam. Tham gia các trò chơi vui nhộn cũng là cách tốt nhất để phá băng, kết bạn và tạo sự gắn kết với mọi người.)

2. Work in groups. You want to propose an ASEAN poster making event to welcome a group of ASEAN students. Discuss and add more ideas to the following notes.

(Làm việc nhóm. Bạn muốn đề xuất một sự kiện làm áp phích ASEAN để chào đón một nhóm sinh viên ASEAN. Thảo luận và bổ sung thêm ý kiến vào phần ghi chép sau.)

Title

ASEAN POSTER MAKING EVENT

Place

Date

Duration

One day

Participants

Activities

– training workshops on poster design

– presentations on current issues in ASEAN

– …

Goals

– to help young people from ASEAN countries meet and build a community

– …

Benefits

– developing the ability to work with people from other countries

– creating shared values

Lời giải chi tiết:

Title

(Tiêu đề)

ASEAN POSTER MAKING EVENT

( SỰ KIỆN LÀM POSTER ASEAN)

Place

(Nơi diễn ra)

University campus

(Khuôn viên trường đại học)

Date

(Thời gian)

August 8th

(ngày 8 tháng 8)

Duration

(Kéo dài)

One day

(Một ngày)

Participants

(Người tham gia)

Young people from different ASEAN countries

(Thanh niên các nước ASEAN)

Activities

(Hoạt động)

– training workshops on poster design

(hội thảo đào tạo về thiết kế áp phích)

– presentations on current issues in ASEAN

(trình bày về các vấn đề hiện tại trong ASEAN)

– cultural performances, food stalls, and a gallery exhibition of the posters created during the event

(các buổi biểu diễn văn nghệ, gian hàng ẩm thực và triển lãm trưng bày các áp phích được tạo ra trong sự kiện)

Goals

(Mục tiêu)

– to help young people from ASEAN countries meet and build a community

(giúp thanh niên các nước ASEAN gặp gỡ và xây dựng cộng đồng)

– to promote ASEAN awareness and foster a sense of community among the youth in the region

(thúc đẩy nhận thức về ASEAN và thúc đẩy ý thức cộng đồng trong giới trẻ trong khu vực)

– to showcase the creativity and talent of ASEAN youth in poster design

(để giới thiệu sự sáng tạo và tài năng của thanh niên ASEAN trong thiết kế áp phích)

Benefits

(Lợi ích)

– developing the ability to work with people from other countries

(phát triển khả năng làm việc với những người từ các quốc gia khác)

– creating shared values

(tạo ra các giá trị được chia sẻ)

– provides opportunities for the participants to learn from each other, build cross-cultural relationships, and develop skills in teamwork, communication, and leadership

(tạo cơ hội cho những người tham gia học hỏi lẫn nhau, xây dựng các mối quan hệ đa văn hóa và phát triển các kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và lãnh đạo)

3. Write a proposal (120-150 words) about a welcome event. Use the suggested ideas in 2, the sample in 1, and the outline below to help you.

(Viết một đề xuất (120-150 từ) về một sự kiện chào mừng. Sử dụng các ý tưởng gợi ý trong phần 2, mẫu trong phần 1 và dàn ý bên dưới để giúp bạn.)

Title: ASEAN POSTER MAKING EVENT

To: Ha Noi High School Youth Union Board 

Date: _____________________________________

Prepared by: ______________________________

Introduction:

We would like to propose ________________________________

Details about the event:

The event will take place in ______________________________

Goals and benefits:

The event will help _______________________________________

Conclusion:

We really hope you will consider our proposal as _____________________________

Lời giải chi tiết:

Title: ASEAN POSTER MAKING EVENT

To: Ha Noi High School Youth Union Board

Date: 30 April 2023

Prepared by: John Doe, President of ASEAN Student Organization

Introduction:

We would like to propose an ASEAN Poster Making Event to welcome new students from ASEAN countries. The event will be a great opportunity to promote ASEAN awareness and encourage cross-cultural exchange among the students.

Details about the event:

The event will take place on 15 May 2023, at Ha Noi High School. The program will include training workshops on poster design, presentations on current issues in ASEAN, and a poster design competition. The event will be open to all ASEAN students in Ha Noi.

Goals and benefits:

The event will help the students to meet and build a community with their peers from other ASEAN countries. It will also provide a platform for them to develop their skills in poster design and increase their awareness of current issues in the region. By participating in the event, the students will develop their ability to work with people from different cultural backgrounds and create shared values.

Conclusion:

We really hope you will consider our proposal as we believe it will be an exciting and valuable event for all ASEAN students in Ha Noi. Thank you for your attention.

Tạm dịch:

Tiêu đề: SỰ KIỆN LÀM POSTER ASEAN

Kính gửi: BCH Đoàn trường THPT Hà Nội

Ngày: 30 tháng 4 năm 2023

Chuẩn bị bởi: John Doe, Chủ tịch Tổ chức Sinh viên ASEAN

Giới thiệu:

Chúng tôi muốn đề xuất một sự kiện làm áp phích ASEAN để chào đón các sinh viên mới từ các nước ASEAN. Sự kiện này sẽ là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao nhận thức về ASEAN và khuyến khích trao đổi văn hóa giữa các sinh viên.

Thông tin chi tiết về sự kiện:

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 5 năm 2023, tại Trường THPT Chuyên Hà Nội. Chương trình sẽ bao gồm các hội thảo đào tạo về thiết kế áp phích, thuyết trình về các vấn đề hiện tại ở ASEAN và cuộc thi thiết kế áp phích. Sự kiện này sẽ dành cho tất cả sinh viên ASEAN tại Hà Nội.

Mục tiêu và lợi ích:

Sự kiện này sẽ giúp các bạn sinh viên gặp gỡ và xây dựng cộng đồng với các bạn đến từ các nước ASEAN khác. Nó cũng sẽ cung cấp một nền tảng để họ phát triển kỹ năng thiết kế áp phích và nâng cao nhận thức của họ về các vấn đề hiện tại trong khu vực. Bằng cách tham gia vào sự kiện này, các sinh viên sẽ phát triển khả năng làm việc với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau và tạo ra các giá trị chung.

Phần kết luận:

Chúng tôi thực sự hy vọng bạn sẽ xem xét đề xuất của chúng tôi vì chúng tôi tin rằng đây sẽ là một sự kiện thú vị và có giá trị cho tất cả sinh viên ASEAN tại Hà Nội. Cám ơn vì sự quan tâm của bạn.)