Với giải Unit 4 Listening lớp 10 trang 47 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 4: For a better community giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 4: For a better community Global Success

An announcement for volunteer positions

(Thông báo cho các vị trí tình nguyện viên)

Bài 1 trang 47 sgk Tiếng anh 10: Read the job advert and answer the questions.

(Đọc quảng cáo tuyển dụng và trả lời các câu hỏi.)

CITY CENTRE for COMMUNITY DEVELOPMENT

Needs Volunteers!

– Interested in community development projects?

– Have a couple of hours to spare at the weekend?

-> Apply now!!!

Location: Cay Giay, Ha Noi

Email: [email protected]

1. Who needs volunteers? (Ai cần tình nguyện viên?)

2. Who can apply for the job? (Ai có thể nộp đơn ứng tuyển cho công việc?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ

Cần tuyển tình nguyện viên!

– Quan tâm đến các dự án phát triển cộng đồng?

– Bạn có một vài giờ để rảnh rỗi vào cuối tuần?

-> Ứng tuyển ngay !!!

Vị trí: Cầy Giấy, Hà Nội

Email: [email protected]

Trả lời:

1. The city centre for community development needs volunteers.

(Trung tâm phát triển cộng đồng thành phố cần các tình nguyện viên.)

2. People who is interested in community development projects and have a couple of hours to spare at the weekend can apply for the job.

(Những người quan tâm đến các dự án phát triển cộng đồng và có một vài giờ rảnh rỗi vào cuối tuần có thể nộp đơn xin việc.)

Bài 2 trang 47 sgk Tiếng anh 10: Listen to an announcement and choose the best answer to complete each sentence.

(Nghe thông báo và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

1. This non-profit organisation supports _____people and communities.

A. remote

B. local

C. poor

2. They organise job training courses for_____.

A. poor people

B. teenagers

C. old people

3. They are looking for teenagers who can volunteer_____.

A. on weekdays

B. every day

C. at the weekend

4. People whose application is successful will be trained by ________volunteers.

A. experienced

B. helpful

C. young

5. Volunteers will have a chance to meet teenagers with ___________interests.

A. strong

B. different

C. similar

Trả lời:

1. B 2. B 3. C 4. A 5. C

Nội dung bài nghe:

This is a public announcement by the City Centre for Community Development. We are a non-profit organisation that supports local people and communities.

Thanks to many generous donations, we are building houses for poor people, organising job training courses for teenagers, helping lonely old people, and creating facilities, such as children’s playgrounds in the local area.

To continue working our projects, we need more volunteers. We are looking for teenagers

who are interested in community development work and have a couple of hours to spare at weekends. Once chosen, you will become a member of our local and national community development network. You will also be trained by our experienced volunteers.

If you are interested in helping the community and want to meet teenagers with similar

interests, please fill in the online application form. Remember to also send your application letter to us no later than 1st January. Don’t miss this exciting opportunity. We look forward to hearing from you.

Hướng dẫn dịch:

Đây là thông báo công khai của Trung tâm Phát triển Cộng đồng TP. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người dân và cộng đồng địa phương.

Nhờ có nhiều tấm lòng hảo tâm, chúng tôi đang xây nhà cho người nghèo, tổ chức các khóa đào tạo việc làm cho thanh thiếu niên, giúp đỡ người già neo đơn và tạo cơ sở vật chất, chẳng hạn như sân chơi cho trẻ em ở địa phương.

Để tiếp tục thực hiện các dự án của mình, chúng tôi cần nhiều tình nguyện viên hơn nữa. Chúng tôi đang tìm kiếm thanh thiếu niên

những người quan tâm đến công việc phát triển cộng đồng và có vài giờ rảnh rỗi vào cuối tuần. Sau khi được chọn, bạn sẽ trở thành thành viên của mạng lưới phát triển cộng đồng địa phương và quốc gia của chúng tôi. Bạn cũng sẽ được đào tạo bởi các tình nguyện viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến việc giúp đỡ cộng đồng và muốn gặp gỡ những thanh thiếu niên có cùng sở thích, vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến. Hãy nhớ gửi thư ứng tuyển của bạn cho chúng tôi không muộn hơn ngày 1 tháng 1. Đừng bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn này. Chúng tôi mong chờ tin từ bạn.

Bài 3 trang 47 sgk Tiếng anh 10: Listen again and decide whether the following statement are True (T) or False (F).

(Nghe lại và quyết định xem câu sau là Đúng (T) hay Sai (F).)

 

T

F

1. This organisation helps people in the area.

(Tổ chức này giúp đỡ mọi người trong khu vực.)

 

 

2. Only poor people can get support from the City Centre for Community Development.

(Chỉ những người nghèo mới được hỗ trợ từ Trung tâm Phát triển Cộng đồng Thành phố.)

 

 

3. The centre is looking for volunteers now.

(Hiện trung tâm đang tìm kiếm tình nguyện viên.)

 

 

4. The new volunteers will only become members of the local community development network.

(Các tình nguyện viên mới sẽ chỉ trở thành thành viên của mạng lưới phát triển cộng đồng địa phương.)

 

 

5. The deadline for the application letter is the 1st January.

(Hạn chót cho lá thư nộp đơn là ngày 1 tháng Giêng.)

 

 

Trả lời:

1. T 2. F 3. T 4. F 5. T

Hướng dẫn dịch:

1. Tổ chức này giúp đỡ mọi người trong khu vực.

2. Chỉ những người nghèo mới được hỗ trợ từ Trung tâm Phát triển Cộng đồng Thành phố.

3. Hiện trung tâm đang tìm kiếm tình nguyện viên.

4. Các tình nguyện viên mới sẽ chỉ trở thành thành viên của mạng lưới phát triển cộng đồng địa phương.

5. Hạn cuối của đơn xin việc là ngày 1 tháng 1.

Bài 4 trang 47 sgk Tiếng anh 10: Work in groups. Discuss the following question.

(Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

What do you think you can do to help people in your community?

(Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng của bạn?)

Trả lời:

I think I can tutor for poor children in my local area. Because I want to help them study better.

(Tôi nghĩ tôi có thể dạy kèm cho trẻ em nghèo trong khu vực địa phương của tôi. Vì tôi muốn giúp các em học tập tốt hơn.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh lớp 10

Unit 4 Getting started lớp 10 trang 42, 43

Unit 4 Language lớp 10 trang 43, 44

Unit 4 Reading lớp 10 trang 45, 46

Unit 4 Speaking lớp 10 trang 46

Unit 4 Writing lớp 10 trang 48

Unit 4 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 49, 50

Unit 4 Looking back lớp 10 trang 50

Unit 4 Project lớp 10 trang 51

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Review 1

Unit 4: For a better community

Unit 5: Inventions

Review 2

Unit 6: Gender Equality