Với giải Unit 3 Writing lớp 11 trang 34 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 3: Cities of the future giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 3: Cities of the future

An article about the advantages and disadvantages of living in a smart city

(Một bfai báo về những thuận lợi và bất lợi của việc sống trong một thành phố thông minh)

1. Read the following ideas and decide whether they are advantages or disadvantages of living in a smart city. Tick (✔) the appropriate box.

(Đọc những ý tưởng sau đây và quyết định xem chúng là lợi thế hay bất lợi khi sống trong một thành phố thông minh. Đánh dấu () vào ô thích hợp.)

 

Advantages

Disadvantages

1. Smart technologies make people’s lives easier by reducing household chores.

 

 

2. Without training, people will not know how to use the technologies in the smart city.

 

 

3. People will have limited privacy due to cameras installed everywhere in the city.

 

 

4. The negative impact on the environment is less.

 

 

5. Smart technologies help the city operate more efficiently.

 

 

6. People become worried because their personal information might not be protected.

 

 

Lời giải:

 

Advantages

(Thuận lợi)

Disadvantages

(Bất lợi)

1. Smart technologies make people’s lives easier by reducing household chores.

(Công nghệ thông minh làm cho cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn bằng cách giảm bớt công việc gia đình.)

 

 

2. Without training, people will not know how to use the technologies in the smart city.

(Không cần hướng dẫn, mọi người sẽ không biết cách sử dụng thiết bị ở thành phố thông minh.)

 

 

3. People will have limited privacy due to cameras installed everywhere in the city.

(Mọi người sẽ bị giới hạn sự riêng tư bởi vì camera lắp đặt khắp thành phố.)

 

 

4. The negative impact on the environment is less.

(Ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường giảm.)

 

 

5. Smart technologies help the city operate more efficiently.

(Thiết bị thông minh giúp thành phố hoạt động hiệu quả hơn.)

 

 

6. People become worried because their personal information might not be protected.

(Mọi người trở nên lo lắng bởi vì thông tin cá nhân của họ có thể không được bảo vệ.)

 

          

2. Read the article below and match its parts with the correct descriptions.

(Đọc bài viết dưới đây và nối các phần của nó với những mô tả đúng.)

_______ A. Introduction – A short paragraph stating the issue and what the article will cover

(Mở bài – Đoạn văn ngắn nêu vấn đề và nội dung bài viết)

_______ B. Title – The topic of the article in a few words

(Tiêu đề – Chủ đề của bài viết trong một vài từ)

_______ D. Conclusion – A summary of the main points and sometimes the writer’s opinion

(Kết luận – Tóm tắt những điểm chính và đôi khi là ý kiến của người viết)

_______ C. Body paragraphs – Each presenting a main point for or against the issue, supported by facts, examples, or explanations

(Các đoạn thân bài – Mỗi đoạn trình bày một điểm chính ủng hộ hoặc phản đối vấn đề, được hỗ trợ bởi các sự kiện, ví dụ hoặc giải thích)

[1] Living in a smart city: GOOD or BAD?

[2] If you live in a smart city, you will probably agree with me that life is not all good as some people may think. So what are the pros and cons of living in a smart city?

[3] The good thing about smart cities is that they are very modern. Smart technologies make people’s lives easier by reducing household chores. Besides, the city infrastructure which includes sensors and cameras collects information about people and their activities, and uses it to provide faster, cheaper, and better services.

[4] On the other hand, living in a smart city has some disadvantages. Some smart technologies are difficult to use and without training, city dwellers might find them useless. With cameras everywhere in public spaces, people also have limited privacy. They are worried that their personal information might not be protected, and they might become victims of cybercrime.

[5] In conclusion, living in a smart city has both advantages and disadvantages. However, I think these urban areas offer great promise. The issues should be dealt with in the years ahead as the world’s population keeps growing, and more people are moving to big cities.

Phương pháp giải:

Tạm dịch đoạn văn:

Sống trong một thành phố thông minh: TỐT hay XẤU?

Nếu bạn sống trong một thành phố thông minh, có lẽ bạn sẽ đồng ý với tôi rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp như một số người vẫn nghĩ. Vậy những ưu và nhược điểm của việc sống trong một thành phố thông minh là gì?

Điểm hay của các thành phố thông minh là chúng rất hiện đại. Công nghệ thông minh làm cho cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn bằng cách giảm bớt công việc gia đình. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng thành phố bao gồm cảm biến và camera thu thập thông tin về con người và hoạt động của họ, đồng thời sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ nhanh hơn, rẻ hơn và tốt hơn.

Mặt khác, sống trong một thành phố thông minh có một số nhược điểm. Một số công nghệ thông minh rất khó sử dụng và nếu không được đào tạo, cư dân thành phố có thể thấy chúng vô dụng. Với camera ở mọi nơi trong không gian công cộng, mọi người cũng bị hạn chế quyền riêng tư. Họ lo lắng rằng thông tin cá nhân của họ có thể không được bảo vệ và họ có thể trở thành nạn nhân của tội phạm mạng.

Tóm lại, sống trong một thành phố thông minh có cả ưu điểm và nhược điểm. Tuy nhiên, tôi nghĩ những khu đô thị này hứa hẹn rất nhiều. Các vấn đề cần được giải quyết trong những năm tới khi dân số thế giới không ngừng tăng lên và ngày càng có nhiều người chuyển đến các thành phố lớn.

Lời giải:

1 – B

2 – A

3,4 – C

5 – D

3. Write an article (120-150 words) about other advantages and disadvantages of living in a smart city. Use the suggested ideas in 1, the sample in 2, and the outline below to help you.

(Viết một bài báo (120-150 từ) về những thuận lợi và khó khăn khác khi sống trong một thành phố thông minh. Sử dụng các ý kiến gợi ý trong phần 1, ví dụ mẫu trong phần 2 và dàn ý dưới đây để giúp bạn.)

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SMART CITIES

Smart cities are built on new technologies to improve people’s lives. The idea of living in one of them sounds very exciting. But is a life controlled by smart technologies good or bad for us?

Let’s start with the advantages. ________________________________

What about the disadvantages? ________________________________

In conclusion, there are both advantages and disadvantages of living in a smart city. In my opinion, ________________________________

Lời giải:

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SMART CITIES

Smart cities are built on new technologies to improve people’s lives. The idea of living in one of them sounds very exciting. But is a life controlled by smart technologies good or bad for us?

Let’s start with the advantages. One of the biggest advantages of smart cities is the high level of convenience they offer. With smart technologies in place, people can access information and services quickly and easily. This makes daily life more efficient and saves people a lot of time. Additionally, smart cities are designed to be more sustainable, with green spaces and public transport options to reduce pollution.

What about the disadvantages? One of the main concerns people have about smart cities is the potential loss of privacy. With sensors and cameras constantly monitoring people’s movements, there is a risk that sensitive information could be collected and shared. This can lead to a lack of trust and a feeling of being constantly watched. Furthermore, there are concerns about the potential for technology failures and the risks posed by hackers.

In conclusion, there are both advantages and disadvantages of living in a smart city. In my opinion, the benefits of smart technologies outweigh the drawbacks. However, it is important that measures are put in place to protect people’s privacy and ensure the safety of their personal information. As long as these concerns are addressed, smart cities have the potential to revolutionize the way we live and work.

Tạm dịch:

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Thành phố thông minh được xây dựng dựa trên công nghệ mới nhằm cải thiện cuộc sống của con người. Ý tưởng sống ở một trong số chúng nghe có vẻ rất thú vị. Nhưng một cuộc sống được kiểm soát bởi các công nghệ thông minh là tốt hay xấu cho chúng ta?

Hãy bắt đầu với những lợi thế. Một trong những lợi thế lớn nhất của thành phố thông minh là mức độ tiện lợi cao mà chúng mang lại. Với các công nghệ thông minh hiện có, mọi người có thể truy cập thông tin và dịch vụ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Điều này làm cho cuộc sống hàng ngày hiệu quả hơn và tiết kiệm rất nhiều thời gian cho mọi người. Ngoài ra, các thành phố thông minh được thiết kế để trở nên bền vững hơn, với không gian xanh và các phương tiện giao thông công cộng để giảm ô nhiễm.

Điều gì về những bất lợi? Một trong những mối quan tâm chính của mọi người về các thành phố thông minh là khả năng mất quyền riêng tư. Với các cảm biến và camera liên tục theo dõi chuyển động của mọi người, có nguy cơ thông tin nhạy cảm có thể bị thu thập và chia sẻ. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu tin tưởng và cảm giác bị theo dõi liên tục. Hơn nữa, có những lo ngại về khả năng xảy ra lỗi công nghệ và rủi ro do tin tặc gây ra.

Tóm lại, có cả ưu điểm và nhược điểm khi sống trong một thành phố thông minh. Theo tôi, lợi ích của công nghệ thông minh lớn hơn những nhược điểm. Tuy nhiên, điều quan trọng là các biện pháp được đưa ra để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của họ. Miễn là những mối quan tâm này được giải quyết, các thành phố thông minh có khả năng cách mạng hóa cách chúng ta sống và làm việc.