Với giải Unit 2 Listening lớp 10 trang 24 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 2: Humans and The environment giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 2: Humans and The environment Global Success

A green event (Sự kiện xanh)

Bài 1 trang 24 sgk Tiếng anh 10: Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

What are they doing? Why?

(Họ đang làm gì? Vì sao?)

Unit 2 Listening lớp 10 trang 24 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

People in the picture are cleaning a place. Some people are picking up rubbish, bottles and plastic bags while some are watering trees and flowers. They are doing the clean-up activity because this makes the environment greener and makes the street less dirty.

(Những người trong ảnh đang dọn dẹp một nơi nào đó. Một số người đang nhặt rác, chai lọ và túi ni lông trong khi một số người đang tưới cây và hoa. Họ đang thực hiện hoạt động dọn dẹp vì điều này sẽ làm cho môi trường trở nên xanh hơn và làm cho đường phố bớt bẩn hơn.)

Bài 2 trang 24 sgk Tiếng anh 10: Listen to an announcement about a Go Green Weekend event and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Nghe bài thông báo về sự kiện Cuối tuần sống xanh và quyết định những câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

 

T

F

1. At the club meeting, the speaker only talks about the teams and activities.

(Tại buổi họp mặt câu lạc bộ, diễn giả chỉ nói về các đội và các hoạt động.)

 

 

2. The Clean-up Team will pick up rubbish in the central market.

(Nhóm Dọn dẹp sẽ nhặt rác ở chợ trung tâm.)

 

 

3. Both students and local people will take part in the event.

(Cả sinh viên và người dân địa phương sẽ tham gia sự kiện này.)

 

 

4. A report of the event will be produced by the Media Team.

(Một báo cáo về sự kiện sẽ được thực hiện bởi Nhóm Truyền thông.)

 

 

Trả lời:

1. T

2. F

3. T

4. T

 

Nội dung bài nghe:

Welcome to our club meeting. As you know, we are organising a Go Green Weekend event next Sunday. Before presenting the event schedule, let me briefly tell you about the teams and activities. There will be three teams. Each team will take care of one specific task.

The Clean-up Team will be responsible for cleaning the central park in our town. They will pick up rubbish, bottles, plastic bags, anything that’s lying around. They will also water small trees and flowers in the park.

The Donation Team will collect used items from local people. Then they will have to sort and put them into the correct bags. This will make delivery much easier and will also help reach the people who need these items quickly.

The Media Team will be responsible for reporting on the event. They will take photos of the activities during the event and post them on the club’s website. They will also write a report which will summarise the results of the event and make suggestions for other club activities in the future.

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng đến với cuộc họp câu lạc bộ của chúng tôi. Như bạn đã biết, chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện Go Green Weekend vào Chủ nhật tới. Trước khi trình bày lịch trình sự kiện, hãy để tôi nói sơ qua về các đội và các hoạt động. Sẽ có ba đội. Mỗi đội sẽ đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể.

Đội Dọn dẹp sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp công viên trung tâm trong thị trấn của chúng tôi. Họ sẽ nhặt rác, chai lọ, túi ni lông, bất cứ thứ gì nằm xung quanh. Họ cũng sẽ tưới cây nhỏ và hoa trong công viên.

Đội Quyên góp sẽ thu thập các vật phẩm đã qua sử dụng từ người dân địa phương. Sau đó, họ sẽ phải phân loại và cho chúng vào đúng các túi. Điều này sẽ giúp việc giao hàng dễ dàng hơn nhiều và cũng sẽ giúp tiếp cận những người cần những mặt hàng này một cách nhanh chóng.

Đội Truyền thông sẽ chịu trách nhiệm đưa tin về sự kiện này. Họ sẽ chụp ảnh các hoạt động trong sự kiện và đăng lên trang web của câu lạc bộ. Họ cũng sẽ viết một báo cáo tóm tắt kết quả của sự kiện và đưa ra đề xuất cho các hoạt động khác của câu lạc bộ trong tương lai.

Bài 3 trang 24 sgk Tiếng anh 10: Listen again and complete each gap in the table with ONE word from the recording.

(Nghe lại và hoàn thành mỗi chỗ trống trong bảng với 1 từ theo bài nghe.)

Clean-up Team

Clean the central (1) ________

– Pick up rubbish, bottles, and (2) _______ bags

– Water small trees and flowers

Donation Team

Collect used items

(3) the items and put them into the correct bags

Media Team

(4) ___________ photos of the event on the club’s website

Make (5) ________ for the club’s future activities

Trả lời:

1. park

2. plastic

3. sort

4. post

5. suggestions

Hướng dẫn dịch:

Unit 2 Listening lớp 10 trang 24 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 2)

Bài 4 trang 24 sgk Tiếng anh 10: Work in groups. Discuss the following question.

(Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

If you have to organise a green event in your area, what will you do?

(Nếu bạn phải tổ chức một sự kiện “xanh” ở khu vực, bạn sẽ làm gì?)

Trả lời:

If I have to organise a green event in my area, it will be a “Recycle to live greener” event. There will be two teams for this event, Sorting Team and Recycling Team. I will be the speaker to talk about the teams and the activities. The Sorting Team will be responsible for sorting trash and the Recycling Team will be in charge of recycling things. Everyone living in my area will take part in this event despite their age and job.

Tạm dịch:

Nếu tôi phải tổ chức một sự kiện xanh trong khu vực của mình, đó sẽ là một sự kiện “Tái chế để sống xanh hơn”. Sẽ có hai đội cho sự kiện này, Đội phân loại và Đội tái chế. Tôi sẽ là diễn giả nói về các đội và các hoạt động. Nhóm Phân loại sẽ chịu trách nhiệm phân loại rác và Nhóm Tái chế sẽ phụ trách tái chế đồ vật. Mọi người dân sống trong khu vực của tôi sẽ tham gia sự kiện này bất kể tuổi tác và công việc của họ.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh lớp 10

Unit 2 Getting started lớp 10 trang 18, 19

Unit 2 Language lớp 10 trang 19, 20, 21

Unit 2 Reading lớp 10 trang 21, 22

Unit 2 Speaking lớp 10 trang 23

Unit 2 Writing lớp 10 trang 25

Unit 2 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 25, 26

Unit 2 Looking back lớp 10 trang 26

Unit 2 Project lớp 10 trang 27

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 1: Family life

Unit 2: Humans and The environment

Unit 3: Music

Review 1

Unit 4: For a better community