Với giải Unit 2 Lesson 3 lớp 11 trang 22, 23 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World chi tiết trong Unit 2: Generation Gap giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 2: Generation Gap

Unit 2 Lesson 3 lớp 11 trang 22, 23

Let’s Talk!

In pairs: Look at the picture. What is the girl showing her grandfather? What do you think they can learn from each other?

(Theo cặp: Nhìn vào bức tranh. Cô gái cho ông nội thấy gì? Bạn nghĩ họ có thể học được gì từ nhau?)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 2: Generation Gap | iLearn Smart World (ảnh 11)

Lời giải:

The girl is showing her joy and love for her grandfather.

(Cô bé đang thể hiện niệm vui cũng như tình yêu thương của mình với ông của cô ấy.)

I think they can learn sharing and understanding from each other.

(Tôi nghĩ họ có thể học được sự sẻ chia, thấu hiểu từ nhau.)

Listening

a. Listen to a woman talking about the generation gap. Where would you likely hear this?

(Hãy nghe một người phụ nữ nói về khoảng cách thế hệ. Bạn có thể nghe thấy điều này ở đâu?)

 

 

1. on a podcast (trên podcast)

2. in an interview (trong một cuộc phỏng vấn)

3. in a news report (trong một báo cáo tin tức)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Alice: Welcome back to Teen Talk. We are going to continue our topic about the generation gap. We have already spoken about how styles have changed. Now, we are going to talk about what younger generations can leam from the older ones. Older generations have a lot of life experience. Some have lived through some very difficult times, and some have built businesses from nothing. The first thing we can leam is how to deal with adversity. By “adversity,” I mean “difficult times in our lives.” Many of us younger people find it difficult to deal with stress and adversity. I think older generations could teach us how to stay positive during hard times. The next thing is how to plan effectively. We may make many plans for the future, but we haven’t lived long enough to see how our long-term plans work. Older generations have made plans and seen how well they worked. We should ask them how to plan our own future better. Finally, they can teach us how to have long, happy relationships. Older generations on average have much longer marriages. They could give us tips on how to maintain good relationships. That’s all for this segment. Come back after the break to learn about what we can share with the older generations.

Tạm dịch:

Alice: Chào mừng trở lại Teen Talk. Chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề về khoảng cách thế hệ. Chúng tôi đã nói về cách các phong cách đã thay đổi. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về những điều mà thế hệ trẻ có thể học được từ thế hệ trước. Thế hệ lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm sống. Một số đã sống qua một số thời điểm rất khó khăn và một số đã xây dựng doanh nghiệp từ con số không. Điều đầu tiên chúng ta có thể học là cách đối phó với nghịch cảnh. Khi nói “nghịch cảnh”, ý tôi là “những thời điểm khó khăn trong cuộc sống của chúng ta.” Nhiều người trong số chúng ta, những người trẻ tuổi cảm thấy khó đối phó với căng thẳng và nghịch cảnh. Tôi nghĩ các thế hệ lớn tuổi hơn có thể dạy chúng ta cách sống tích cực trong thời kỳ khó khăn. Việc tiếp theo là lập kế hoạch như thế nào cho hiệu quả. Chúng ta có thể lập nhiều kế hoạch cho tương lai, nhưng chúng ta chưa sống đủ lâu để thấy các kế hoạch dài hạn của mình hoạt động như thế nào. Các thế hệ trước đã lập kế hoạch và thấy chúng hoạt động tốt như thế nào. Chúng ta nên hỏi họ làm thế nào để hoạch định tương lai của chúng ta tốt hơn. Cuối cùng, họ có thể dạy chúng ta cách để có những mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc. Các thế hệ trước trung bình có cuộc hôn nhân dài hơn nhiều. Họ có thể cho chúng tôi lời khuyên về cách duy trì các mối quan hệ tốt. Đó là tất cả cho phân khúc này. Hãy trở lại sau kỳ nghỉ để tìm hiểu về những gì chúng ta có thể chia sẻ với các thế hệ trước.

Lời giải:

Đáp án: 1. on a podcast (trên podcast)

b. Now, listen and circle the correct answers.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và khoanh tròn các câu trả lời đúng.)

 

1. What did she previously speak about?

(Trước đây cô ấy đã nói về điều gì?)

a. events of the past (sự kiện của quá khứ)

b. how styles have changed (phong cách đã thay đổi như thế nào)

C. what generations can learn from each other (thế hệ nào có thể học hỏi lẫn nhau)

2. What is the first thing she says young generations can learn?

(Điều đầu tiên cô ấy nói thế hệ trẻ có thể học là gì?)

a. dealing with adversity (đối phó với nghịch cảnh)

b. how to start a business (làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp)

c. how to be happy (làm thế nào để được hạnh phúc)

3. What reason does she give for why younger people can’t make good plans?

(Lý do nào khiến cô ấy đưa ra lý do tại sao những người trẻ tuổi không thể lập kế hoạch tốt?)

a. They haven’t done it enough. (Họ chưa làm đủ.)

b. They haven’t lived long enough. (Họ chưa sống đủ lâu.)

c. They don’t see the benefit of it. (Họ không thấy lợi ích của nó.)

4. What is the final thing she says younger people can learn from older generations?

(Điều cuối cùng cô ấy nói những người trẻ tuổi có thể học là gì từ các thế hệ trước?)

a. how to find husbands and wives (cách tìm vợ chồng)

b. how to make plans (làm thế nào để lập kế hoạch)

c. how to have longer relationships (làm thế nào để quan hệ lâu hơn)

Lời giải:

1. b

2. a

3. b

4. c

1. b

What did she previously speak about? – how styles have changed

(Trước đây cô ấy đã nói về điều gì? – phong cách đã thay đổi như thế nào)

Thông tin: We have already spoken about how styles have changed.

(Chúng tôi đã nói về cách các phong cách đã thay đổi.)

2. a

What is the first thing she says young generations can learn? – dealing with adversity

(Điều đầu tiên cô ấy nói thế hệ trẻ có thể học là gì? – đối phó với nghịch cảnh

Thông tin: The first thing we can learn is how to deal with adversity.

(Điều đầu tiên chúng ta có thể học là cách đối phó với nghịch cảnh.)

3. b

What reason does she give for why younger people can’t make good plans? – They haven’t lived long enough.

(Lý do nào khiến cô ấy đưa ra lý do tại sao những người trẻ tuổi không thể lập kế hoạch tốt? – Họ chưa sống đủ lâu.)

Thông tin: We may make many plans for the future, but we haven’t lived long enough to see how our long-term plans work.

(Chúng ta có thể lập nhiều kế hoạch cho tương lai, nhưng chúng ta chưa sống đủ lâu để thấy các kế hoạch dài hạn của mình hoạt động như thế nào.)

4. c

What is the final thing she says younger people can learn from older generations? – how to have longer relationships

(Điều cuối cùng cô ấy nói những người trẻ tuổi có thể học là gì từ các thế hệ trước? – làm thế nào để quan hệ lâu hơn)

Thông tin: Finally, they can teach us how to have long, happy relationships.

(Cuối cùng, họ có thể dạy chúng ta cách để có những mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc.)

c. In pairs: What are some things that younger people can share with older generations?

(Theo cặp: Một số điều mà những người trẻ tuổi có thể chia sẻ với các thế hệ lớn tuổi là gì?)

Lời giải:

Some things young people can share with the older generation like: how to use technology to better connect with friends and family, how to enjoy yourself and make the most of every moment, open-minded and excited to develop new skills or learn something new…

(Một số điều mà những người trẻ tuổi có thể chia sẻ với thế hệ lớn tuổi như:  cách sử dụng công nghệ để kết nối tốt hơn với bạn bè và gia đình, cách tận hưởng bản thân và tận dụng tối đa mọi khoảnh khắc, tâm hồn cởi mở và hào hứng phát triển các kỹ năng mới hoặc học hỏi điều gì đó mới…)

Reading

a. Read the essay and choose the best concluding sentence.

(Đọc bài văn và chọn câu kết bài đúng nhất.)

1. I think older and younger generations have a lot of things they can show each other.

(Tôi nghĩ thế hệ già và trẻ có rất nhiều điều họ có thể chỉ cho nhau.)

2. I think my grandparents and I could show each other a lot of things.

(Tôi nghĩ ông bà tôi và tôi có thể chỉ cho nhau rất nhiều điều.)

3. The older generations could teach me so much.

(Các thế hệ đi trước có thể dạy tôi rất nhiều điều.)

Older and younger generations can share a lot with each other. I learned very different things in school than older generations did. They also have many years of (1) ____________ doing things that I have never even tried.

Older generations could teach me lots of skills, such as teaching me interesting and useful outdoor and survival skills. My neighbor could teach me how to fish using a spear, which I think would be a really cool thing to learn. I think I would really enjoy learning how to do it, as well as learning a lot of other useful skills from people with more life experience than me.

I have already learned lots from people of the older generations. Many different people have taught me new skills that have helped me in life. One thing my grandfather taught me was how to start a fire. It’s easy and it’s really useful when I go camping. I have learned lots of other skills from other family members and friends, too.

I also believe that there are things that I could help the older generations with. I could help them use technology like computers and tablets better because I know lots about these kinds of technology that my elders may not know. I think I could show them things that they would benefit from. I could also tell them about musical instruments, new fashion, and much more.

_________________________________________________________. I should spend more time with the older generations and see how we can improve each other’s lives.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Thế hệ già và trẻ có thể chia sẻ rất nhiều với nhau. Tôi đã học được những điều rất khác ở trường so với các thế hệ trước. Họ cũng có nhiều năm (1) ____________ làm những việc mà tôi thậm chí chưa bao giờ thử.

Các thế hệ lớn hơn có thể dạy tôi rất nhiều kỹ năng, chẳng hạn như dạy tôi những kỹ năng sinh tồn và hoạt động ngoài trời thú vị và hữu ích. Hàng xóm của tôi có thể dạy tôi cách câu cá bằng giáo, điều mà tôi nghĩ sẽ là một điều thực sự thú vị để học. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thực sự thích học cách làm điều đó, cũng như học hỏi nhiều kỹ năng hữu ích khác từ những người có nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi.

Tôi đã học được rất nhiều từ những người thuộc thế hệ cũ. Nhiều người khác nhau đã dạy tôi những kỹ năng mới giúp ích cho tôi trong cuộc sống. Một điều mà ông tôi đã dạy tôi là cách nhóm lửa. Thật dễ dàng và nó thực sự hữu ích khi tôi đi cắm trại. Tôi cũng đã học được rất nhiều kỹ năng khác từ các thành viên khác trong gia đình và bạn bè.

Tôi cũng tin rằng có những điều mà tôi có thể giúp đỡ các thế hệ cũ. Tôi có thể giúp họ sử dụng công nghệ như máy tính và máy tính bảng tốt hơn vì tôi biết nhiều về những loại công nghệ này mà những người lớn tuổi của tôi có thể không biết. Tôi nghĩ tôi có thể cho họ thấy những thứ mà họ sẽ được lợi. Tôi cũng có thể nói với họ về nhạc cụ, thời trang mới, v.v.

_________________________________________________________. Tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho các thế hệ cũ và xem chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của nhau như thế nào.

Lời giải:

Đáp án: 1. I think older and younger generations have a lot of things they can show each other.

(Tôi nghĩ thế hệ già và trẻ có rất nhiều điều họ có thể chỉ cho nhau.)

b. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ, hãy đọc và trả lời các câu hỏi.)

1. Read and circle the answer that best fits the numbered gap.

(Đọc và khoanh tròn câu trả lời phù hợp nhất với khoảng trống được đánh số.)

a. time (thời gian)

b. experience (kinh nghiệm)

c. jobs (việc làm)

d. school (trường học)

2. What could the writer’s neighbor teach him?

(Người hàng xóm của tác giả có thể dạy anh ta điều gì?)

3. What did their grandpa teach him?

(Ông của họ đã dạy anh ấy điều gì?)

4. What devices does the writer think he could help older generations use better?

(Người viết nghĩ mình có thể giúp thế hệ cũ sử dụng thiết bị nào tốt hơn?)

5. What else does the writer think he could tell the older generations about?

(Tác giả nghĩ mình có thể nói với thế hệ cũ về điều gì nữa?)

Lời giải:

1. b experience (kinh nghiệm)

2. The writer’s neighbor could teach him how to fish using a spear.

(Hàng xóm của nhà văn có thể dạy anh ta cách câu cá bằng giáo.)

Thông tin: My neighbor could teach me how to fish using a spear, which I think would be a really cool thing to learn.

(Hàng xóm của tôi có thể dạy tôi cách câu cá bằng giáo, điều mà tôi nghĩ sẽ là một điều thực sự thú vị để học.)

3. Their grandpa taught him how to start a fire.

(Ông của họ đã dạy anh ấy cách nhóm lửa.)

Thông tin: One thing my grandfather taught me was how to start a fire.

(Một điều mà ông tôi đã dạy tôi là cách nhóm lửa.)

4. The writer think he could help older generations use better computers and tablets.

(Nhà văn nghĩ rằng anh ta có thể giúp các thế hệ trước sử dụng máy tính và máy tính bảng tốt hơn.)

Thông tin: I could help them use technology like computers and tablets better because I know lots about these kinds of technology that my elders may not know.

(Tôi có thể giúp họ sử dụng công nghệ như máy tính và máy tính bảng tốt hơn vì tôi biết nhiều về những loại công nghệ này mà những người lớn tuổi của tôi có thể không biết.)

5. The writer thinks he could tell the older generations about musical instruments and new fashion.

(Người viết nghĩ rằng anh ấy có thể nói với các thế hệ trước về nhạc cụ và thời trang mới.)

Thông tin: I could also tell them about musical instruments, new fashion, and much more.

(Tôi cũng có thể nói với họ về nhạc cụ, thời trang mới, v.v.)

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

 

 

Phương pháp giải:

Older and younger generations can share a lot with each other. I learned very different things in school than older generations did. They also have many years of experience doing things that I have never even tried.

Older generations could teach me lots of skills, such as teaching me interesting and useful outdoor and survival skills. My neighbor could teach me how to fish using a spear, which I think would be a really cool thing to learn. I think I would really enjoy learning how to do it, as well as learning a lot of other useful skills from people with more life experience than me.

I have already learned lots from people of the older generations. Many different people have taught me new skills that have helped me in life. One thing my grandfather taught me was how to start a fire. It’s easy and it’s really useful when I go camping. I have learned lots of other skills from other family members and friends, too.

I also believe that there are things that I could help the older generations with. I could help them use technology like computers and tablets better because I know lots about these kinds of technology that my elders may not know. I think I could show them things that they would benefit from. I could also tell them about musical instruments, new fashion, and much more.

I think older and younger generations have a lot of things they can show each other. I should spend more time with the older generations and see how we can improve each other’s lives.

Tạm dịch:

Thế hệ già và trẻ có thể chia sẻ rất nhiều với nhau. Tôi đã học được những điều rất khác ở trường so với các thế hệ trước. Họ cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm những việc mà tôi thậm chí chưa từng thử.

Các thế hệ lớn hơn có thể dạy tôi rất nhiều kỹ năng, chẳng hạn như dạy tôi những kỹ năng sinh tồn và hoạt động ngoài trời thú vị và hữu ích. Hàng xóm của tôi có thể dạy tôi cách câu cá bằng giáo, điều mà tôi nghĩ sẽ là một điều thực sự thú vị để học. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thực sự thích học cách làm điều đó, cũng như học hỏi nhiều kỹ năng hữu ích khác từ những người có nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi.

Tôi đã học được rất nhiều từ những người thuộc thế hệ cũ. Nhiều người khác nhau đã dạy tôi những kỹ năng mới giúp ích cho tôi trong cuộc sống. Một điều mà ông tôi đã dạy tôi là cách nhóm lửa. Thật dễ dàng và nó thực sự hữu ích khi tôi đi cắm trại. Tôi cũng đã học được rất nhiều kỹ năng khác từ các thành viên khác trong gia đình và bạn bè.

Tôi cũng tin rằng có những điều mà tôi có thể giúp đỡ các thế hệ cũ. Tôi có thể giúp họ sử dụng công nghệ như máy tính và máy tính bảng tốt hơn vì tôi biết nhiều về những loại công nghệ này mà những người lớn tuổi của tôi có thể không biết. Tôi nghĩ tôi có thể cho họ thấy những thứ mà họ sẽ được lợi. Tôi cũng có thể nói với họ về nhạc cụ, thời trang mới, v.v.

Tôi nghĩ thế hệ già và trẻ có rất nhiều điều họ có thể chỉ cho nhau. Tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho các thế hệ cũ và xem chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của nhau như thế nào.

d. In pairs: Do you agree with all the points in the essay? Why (not)? What else could they show each other?

(Theo cặp: Bạn có đồng ý với tất cả các điểm trong bài luận không? Tại sao (không)? Họ có thể chỉ cho nhau điều gì nữa đây?)

Lời giải:

I agree with all the points in the essay because it helps the younger generation and the older generation to understand each other better. The older generation can teach the younger generation about the country’s history, making them proud of their homeland and country. On the contrary, young people can guide the previous generation in exercises and healthy lifestyle.

(Tôi đồng ý với tất cả các quan điểm trong bài luận vì nó giúp thế hẹ trẻ và thế hệ đi trước thấu hiểu nhau hơn. Thế hệ trước có thể dạy cho thế hệ trẻ về lịch sử đất nước, giúp họ tự hào về quê hương, đất nước mình. Ngược lại, người trẻ có thể hướng dẫn thế hệ trước các bài tập và lối sống khỏe.)

Writing

a. Read about giving supporting evidence in body paragraphs. Then, read the essay again and underline the extra supporting details and circle the examples in each body sentence.

(Đọc về việc đưa ra bằng chứng hỗ trợ trong các đoạn thân bài. Sau đó, đọc lại bài luận và gạch dưới các chi tiết hỗ trợ bổ sung và khoanh tròn các ví dụ trong mỗi câu thân bài.)

Phương pháp giải:

Writing Skill (Kĩ năng viết)

Giving supporting evidence in body paragraphs

(Đưa ra bằng chứng hỗ trợ trong các đoạn thân bài)

Good body paragraphs introduce a new point, then give additional information to support that point.

(Các đoạn thân bài hay sẽ giới thiệu một điểm mới, sau đó cung cấp thông tin bổ sung để hỗ trợ điểm đó.)

To write good body paragraphs in essays, you should:

(Để viết các đoạn thân bài hay trong bài luận, bạn nên)

1. Begin with a topic sentence. This tells the reader the key point of the paragraph.

(Bắt đầu bằng một câu chủ đề. Điều này cho người đọc biết điểm chính của đoạn văn.)

Younger generations could learn a lot from older generations.

(Các thế hệ trẻ có thể học được rất nhiều từ các thế hệ cũ.)

2. Give supporting evidence for your topic sentence. First, give extra details and examples to support your main point. Then, give your opinion about it.

(Đưa ra bằng chứng hỗ trợ cho câu chủ đề của bạn. Trước tiên, hãy cung cấp thêm chi tiết và ví dụ để hỗ trợ điểm chính của bạn. Sau đó, đưa ra ý kiến của bạn về nó.)

Details – Older generations could teach me how to plan for the future. They have more experience than I do.

(Chi tiết – Thế hệ cũ có thể dạy tôi cách lập kế hoạch cho tương lai. Họ có nhiều kinh nghiệm hơn tôi.)

Examples – My uncle ran a business for 30 years. He is really good at planning.

(Ví dụ – Chú tôi đã điều hành một doanh nghiệp trong 30 năm. Anh ấy thực sự giỏi trong việc lập kế hoạch.)

Opinions – I think he could help me plan my future career path.

(Ý kiến – Tôi nghĩ anh ấy có thể giúp tôi hoạch định con đường sự nghiệp trong tương lai của mình.)

3. Finish with closing sentences. This restates the topic sentence using different words and gives a final thought on the main point.

(Kết thúc bằng câu kết. Điều này nhắc lại câu chủ đề bằng cách sử dụng các từ khác và đưa ra suy nghĩ cuối cùng về điểm chính.)

Therefore, I think I could learn lots of planning skills from the older generations. It would really help me at school.

(Vì vậy, tôi nghĩ mình có thể học được nhiều kỹ năng lập kế hoạch từ các thế hệ đi trước. Nó thực sự sẽ giúp tôi ở trường.)

Lời giải:

Older and younger generations can share a lot with each other. I learned very different things in school than older generations did. They also have many years of experience doing things that I have never even tried.

Older generations could teach me lots of skills, such as teaching me interesting and useful outdoor and survival skillsMy neighbor could teach me how to fish using a spear, which I think would be a really cool thing to learn. I think I would really enjoy learning how to do it, as well as learning a lot of other useful skills from people with more life experience than me.

I have already learned lots from people of the older generations. Many different people have taught me new skills that have helped me in lifeOne thing my grandfather taught me was how to start a fire. It’s easy and it’s really useful when I go camping. I have learned lots of other skills from other family members and friends, too.

I also believe that there are things that I could help the older generations withI could help them use technology like computers and tablets better because I know lots about these kinds of technology that my elders may not know. I think I could show them things that they would benefit from. I could also tell them about musical instruments, new fashion, and much more.

I think older and younger generations have a lot of things they can show each other. I should spend more time with the older generations and see how we can improve each other’s lives.

b. Read the sentences and write D for details, E for examples, and O for opinions.

(Đọc các câu và viết D cho chi tiết, E cho ví dụ và O cho ý kiến.)

1. I think I would really enjoy learning to change a tire. 

2. My father taught me how to play chess.  

3. I could learn how to put up a tent.  

4. I can show the older generations how to use social media.  

5. I showed my grandmother how to put on make-up. 

Lời giải:

1. O

2. E

3. D

4. D

5 E

1. O

I think I would really enjoy learning to change a tire. 

(Tôi nghĩ rằng tôi thực sự thích học cách thay lốp xe.)

2. E

My father taught me how to play chess.  

(Bố tôi dạy tôi chơi cờ.)

3. D

I could learn how to put up a tent. 

(Tôi có thể học cách dựng lều.)

4. D

I can show the older generations how to use social media. 

(Tôi có thể chỉ cho thế hệ cũ cách sử dụng mạng xã hội.)

5. E

I showed my grandmother how to put on make-up.

(Tôi chỉ cho bà tôi cách trang điểm.)

Speaking

a. In pairs: You’re discussing what different generations can learn from each other. First, talk about some things you have learned or could learn from older people. Then talk about some things you have shown or could show older people.

(Theo cặp: Bạn đang thảo luận về những điều mà các thế hệ khác nhau có thể học hỏi lẫn nhau. Đầu tiên, hãy nói về một số điều bạn đã học được hoặc có thể học được từ những người lớn tuổi hơn. Sau đó nói về một số điều bạn đã thể hiện hoặc có thể cho người lớn tuổi xem.)

My uncle taught me how to swim. It was really fun.

(Chú tôi đã dạy tôi cách bơi. Nó thực sự rất vui.)

My dad’s friend used to be a police officer. He could teach me about the law.

(Bạn của bố tôi từng là cảnh sát. Ông ấy có thể dạy tôi về luật.)

I think I could show my grandparents how to use social media.

(Tôi nghĩ tôi có thể chỉ cho ông bà cách sử dụng mạng xã hội.)

Lời giải:

My mother used to be a fashion designer. She taught me how to make beautiful clothes.

(Mẹ tôi từng một nhà thiết kế thời trang. Bà ấy đã dạy tôi cách tạo ra những bộ quần áo đẹp.)

I think I can show my father how to use a smartphone.

(Tôi nghĩ tôi có thể chỉ cho bố tôi cách dùng điện thoại thông minh.)

b. Choose and note 2-3 things you have or could learn from the older generations, and at least one thing you could or have helped them with. Give examples or extra opinions for each idea.

(Chọn và ghi lại 2-3 điều bạn có hoặc có thể học được từ các thế hệ trước và ít nhất một điều bạn có thể hoặc đã giúp đỡ họ. Đưa ra ví dụ hoặc ý kiến thêm cho mỗi ý tưởng.)

 

Details

Examples and opinions

What you have learned/could learn from the older generations

 

 

 

 

 

 

What you have shown/could show the older generations

 

 

Lời giải:

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 2: Generation Gap | iLearn Smart World (ảnh 12)

Let’s Write!

Now, write an essay about what skills and knowledge different generations have or could share with each other. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 150-180 words.

(Bây giờ, hãy viết một bài luận về những kỹ năng và kiến thức mà các thế hệ khác nhau có hoặc có thể chia sẻ với nhau. Sử dụng hộp Kỹ năng viết, mô hình đọc và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 150-180 từ.)

Lời giải chi tiết:

Older and younger generations can teach each other a lot. We both know things that the other doesn’t.

I could learn lots from the older generations. They could show me how to plan effectively. My uncle ran a business for many years, so he knows how to plan well. I would find it really useful. I think there’s much more they could teach me as well.

I have learned from the older generation already. My grandpa has taught me a lot. He showed me how to fix a flat tire on a motorbike. I think it is a really useful skill that will help me in the future. I have learned lots of other skills, too.

I could also teach the older generation. I know a lot about social media. I could show them how to set up their own accounts. I think they would like to communicate more. There’s much more I could teach them, too.

I should spend more time with the older generations. We all have a lot to learn.

Tạm dịch:

Thế hệ già và trẻ có thể dạy nhau rất nhiều. Cả hai chúng ta đều biết những điều mà người kia không.

Tôi có thể học được nhiều điều từ các thế hệ đi trước. Họ có thể chỉ cho tôi cách lập kế hoạch hiệu quả. Chú tôi đã điều hành một doanh nghiệp trong nhiều năm, vì vậy chú ấy biết cách lên kế hoạch tốt. Tôi sẽ tìm thấy nó thực sự hữu ích. Tôi nghĩ họ cũng có thể dạy tôi nhiều điều hơn nữa.

Tôi đã học được từ thế hệ trước. Ông tôi đã dạy tôi rất nhiều. Ông ấy chỉ cho tôi cách sửa lốp xe máy bị xẹp. Tôi nghĩ đó là một kỹ năng thực sự hữu ích sẽ giúp ích cho tôi trong tương lai. Tôi cũng đã học được rất nhiều kỹ năng khác.

Tôi cũng có thể dạy thế hệ cũ. Tôi biết rất nhiều về mạng xã hội. Tôi có thể chỉ cho họ cách thiết lập tài khoản của riêng họ. Tôi nghĩ rằng họ muốn giao tiếp nhiều hơn. Còn nhiều điều nữa tôi có thể dạy họ.

Tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho các thế hệ cũ. Tất cả chúng ta đều có rất nhiều điều để học hỏi.