Với giải Unit 2 Lesson 2 lớp 11 trang 18, 19, 20, 21 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World chi tiết trong Unit 2: Generation Gap giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 2: Generation Gap

Unit 2 Lesson 2 lớp 11 trang 18, 19, 20, 21

Let’s Talk!

In pairs: What’s the problem in the picture? What are some other reasons for arguments between parents and teenagers?

(Vấn đề trong bức tranh là gì? Một số lý do khác cho cuộc tranh luận giữa cha mẹ và thanh thiếu niên là gì?)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 2: Generation Gap | iLearn Smart World (ảnh 6)

Lời giải:

In the picture, the boy is playing games too much and the mother is not happy with this.

(Trong ảnh, cậu bé mải chơi điện tử quá nhiều và người mẹ không hài lòng vì điều này.)

Some other reasons for arguments between parents and teenagers are that:

(Một số lý do khác dẫn đến tranh luận giữa cha mẹ và thanh thiếu niên là)

– teenagers don’t study hard at school, don’t help parents with housework, watch TV too much, spend too much time on their mobile phones, do don’t their homework.

(thanh thiếu niên không học hành chăm chỉ ở trường, không giúp bố mẹ việc nhà, xem TV quá nhiều, dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, không làm bài tập về nhà.)

– parents set too many rules for teenagers, which make them feel uncomfortable.

(cha mẹ đặt ra quá nhiều quy tắc cho thanh thiếu niên, khiến họ cảm thấy khó chịu.)

New Words

a. Read the words and definitions and fill in the blanks. Listen and repeat.

(Đọc các từ và định nghĩa và điền vào chỗ trống. Lắng nghe và lặp lại.)

 

 

influence: the effect that somebody or something has on the way someone thinks or acts

(ảnh hưởng: ảnh hưởng mà ai đó hoặc một cái gì đó có trên cách ai đó suy nghĩ hoặc hành động)

behavior: how someone acts

(hành vi: cách ai đó hành động)

respect: act in a way that shows you are aware of someone’s rights, wishes, etc.

(tôn trọng: hành động theo cách cho thấy bạn nhận thức được quyền, mong muốn của ai đó, v.v.)

ignore: pay no attention to something

(bỏ qua: không chú ý đến một cái gì đó)

curfew: a time when children must be home in the evening

(giờ giới nghiêm: thời gian trẻ phải ở nhà vào buổi tối)

permission: the right to do something that is given to you by someone else

(sự cho phép: quyền làm điều gì đó được trao cho bạn bởi người khác)

privacy: the state of being alone and not watched by other people

(riêng tư: trạng thái ở một mình và không bị người khác theo dõi)

1. When working in teams, you should respect other people’s opinions and not make decisions on your own.

2. I need to get my mom’s ________________ when I want to go out with my friends.

3. Sarah has a 9:30 p.m. ________________. She has to be home before that.

4. As children get older, they want to have more ________________ and stop sharing everything with their parents.

5. Tom’s ________________ has become quite strange. He doesn’t talk much and always stays in his room.

6. Why did you ________________ my messages? I sent you so many, and you never replied!

7. Movies can be a bad ________________ on children. Parents should know what their children are watching.

Lời giải:

2. permission

3. curfew

4. privacy

5. behavior

6. ignore

7. influence

1. respect (v): tôn trọng

When working in teams, you should respect other people’s opinions and not make decisions on your own.

(Khi làm việc theo nhóm phải tôn trọng ý kiến của người khác, không được tự ý quyết định.)

2. permission (n): sự xin phép

I need to get my mom’s permission when I want to go out with my friends.

(Tôi cần phải xin phép mẹ khi muốn đi chơi với bạn.)

3. curfew (n): giờ giới nghiêm

Sarah has a 9:30 p.m. Curfew. She has to be home before that.

(Sarah có 9:30 tối. Lệnh giới nghiêm. Cô ấy phải về nhà trước đó.)

4. privacy (n): riêng tư

As children get older, they want to have more privacy and stop sharing everything with their parents.

(Khi lớn hơn, trẻ muốn có nhiều không gian riêng tư hơn và ngừng chia sẻ mọi thứ với cha mẹ.)

5. behavior (n): hành vi

Tom’s behavior has become quite strange. He doesn’t talk much and always stays in his room.

(Hành vi của Tom đã trở nên khá kỳ lạ. Anh ấy không nói nhiều và luôn ở trong phòng của mình.)

6. ignore (v): bỏ qua

Why did you ignore my messages? I sent you so many, and you never replied!

(Tại sao bạn bỏ qua tin nhắn của tôi? Tôi đã gửi cho bạn rất nhiều, và bạn không bao giờ trả lời!)

7. influence (n): ảnh hưởng

Movies can be a bad influence on children. Parents should know what their children are watching.

(Phim ảnh có thể ảnh hưởng xấu đến trẻ em. Cha mẹ nên biết những gì con cái họ đang xem.)

b. In pairs: What behavior is not accepted in your family? When do you have to ask for permission from your parents?

(Làm việc theo cặp: Hành vi nào không được chấp nhận trong gia đình bạn? Khi nào bạn phải xin phép bố mẹ?)

I can’t ignore my parents’ messages.

(Tôi không thể phớt lờ những tin nhắn của bố mẹ.)

Lời giải:

– I must not lack respect for adults.

(Tôi không được thiếu sự tôn trọng với người lớn.)

– I have to ask my parents permission when I go out with my friends.

(Tôi phải xin phép bố mẹ khi đi chơi với bạn.)

Reading

a. Which of the following is NOT mentioned as a problem between Donna and her daughter?

(Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập là vấn đề giữa Donna và con gái cô ấy?)

a. how her daughter spends money (cách con gái cô ấy tiêu tiền)

b. her daughter’s musical taste (sở thích âm nhạc của con gái cô ấy)

c. her daughter’s grades (điểm số của con gái cô ấy)

Dear Linda

Can you give me some advice? Sometimes I don’t know what to do with my daughter. We’ve had several arguments recently.

She pays more attention to her appearance now, and her clothes are just… Well, I can’t understand the younger generation’s fashion. She has bought so many new clothes, but I think she should’ve saved her money. So I talked to her about it, and we argued. I decided to stop giving her money for a month, and now she’s really angry.

She also spends a lot of time in her room. I wouldn’t mind if she was studying, but I don’t think she is. She plays music loudly, and her music is just… not good at all. When I suggested she should play classical music to help her focus better, she refused. She said it’s boring. Last Friday, I was so tired and she wouldn’t turn off her music, so I shouted at her. I was wrong to shout, but she shouldn’t have ignored me. I feel like she doesn’t respect my opinions anymore.

The biggest problem between us, however, is her request to have “privacy.” She never talks to me about her school or friends, and she wants to change her curfew to 10 p.m. I’m worried that she might meet someone who is a bad influence. Yesterday, when I was cleaning her room, I found her diary. I started to read it and then put it down. I know I shouldn’t have done it, but I just wanted to know what’s going on with her.

I really want our relationship to get better. What should I do?

Please help me.

Donna

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Linda yêu quý

Bạn có thể cho tôi một lời khuyên? Đôi khi tôi không biết phải làm gì với con gái mình. Gần đây chúng tôi đã có một số tranh luận.

Bây giờ con bé chú ý đến ngoại hình của mình hơn, và quần áo của con bé chỉ là … Chà, tôi không thể hiểu được thời trang của thế hệ trẻ. Con bé đã mua rất nhiều quần áo mới, nhưng tôi nghĩ con bé nên tiết kiệm tiền của mình. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với con bé về điều đó, và chúng tôi đã tranh luận. Tôi quyết định ngừng đưa tiền cho con bé trong một tháng, và bây giờ con bé thực sự tức giận.

Con bé cũng dành nhiều thời gian trong phòng của mình. Tôi sẽ không phiền nếu con bé đang học, nhưng tôi không nghĩ con bé  như vậy. Con bé bật nhạc rất to, và âm nhạc của con bé thì… không hay chút nào. Khi tôi đề nghị con bé nên chơi nhạc cổ điển để giúp con bé tập trung tốt hơn, con bé đã từ chối. Con bé nói nó thật nhàm chán. Thứ sáu tuần trước, tôi quá mệt mỏi và con bé  không tắt nhạc, vì vậy tôi đã hét vào mặt con bé. Tôi đã sai khi hét lên, nhưng lẽ ra con bé không nên phớt lờ tôi. Tôi có cảm giác như con bé  không tôn trọng ý kiến của tôi nữa.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất giữa chúng tôi là yêu cầu của con bé về “sự riêng tư”. Con bé không bao giờ nói chuyện với tôi về trường học hay bạn bè của con bé, và con bé muốn thay đổi giờ giới nghiêm thành 10 giờ tối. Tôi lo lắng rằng con bé có thể gặp một người có ảnh hưởng xấu. Hôm qua, khi tôi đang dọn phòng con bé, tôi tìm thấy cuốn nhật ký của con bé. Tôi bắt đầu đọc nó và sau đó đặt nó xuống. Tôi biết lẽ ra tôi không nên làm thế, nhưng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với con bé.

Tôi thực sự muốn mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt hơn. Tôi nên làm gì?

Làm ơn giúp tôi.

Donna

Lời giải:

The following is not mentioned as a problem between Donna and her daughter is: c. her daughter’s grades.

(Điều sau đây không được đề cập như một vấn đề giữa Donna và con gái cô ấy là: c. điểm của con gái cô ấy.)

b. Now, read and write True, False, or Doesn’t say.

(Bây giờ, hãy đọc và viết Đúng, Sai hoặc Không nói.)

1. Donna thinks her daughter spent too much money on clothes.

2. Donna’s daughter likes to listen to classical music.

3. Donna often argues with her daughter about her friends.

4. Donna didn’t give her daughter permission to go home late.

5. Donna regrets reading her daughter’s diary.

Lời giải:

1. True

2. False

3. Doesn’t say

4. Doesn’t say

5. True

1. True

Donna thinks her daughter spent too much money on clothes.

(Donna cho rằng con gái mình đã tiêu quá nhiều tiền vào quần áo.)

Thông tin: She has bought so many new clothes, but I think she should’ve saved her money.

(Con bé đã mua rất nhiều quần áo mới, nhưng tôi nghĩ con bé nên tiết kiệm tiền của mình.)

2. False

Donna’s daughter likes to listen to classical music.

(Con gái của Donna thích nghe nhạc cổ điển.)

Thông tin: She plays music loudly, and her music is just… not good at all. When I suggested she should play classical music to help her focus better, she refused.

(Cô ấy bật nhạc rất to, và âm nhạc của cô ấy thì… không hay chút nào. Khi tôi đề nghị cô ấy nên chơi nhạc cổ điển để giúp cô ấy tập trung tốt hơn, cô ấy đã từ chối.)

3. Doesn’t say

Donna often argues with her daughter about her friends.

(Donna thường tranh luận với con gái về bạn bè của cô ấy.)

Thông tin: She never talks to me about her school or friends, and she wants to change her curfew to 10 p.m.

(Cô ấy không bao giờ nói chuyện với tôi về trường học hay bạn bè của cô ấy, và cô ấy muốn thay đổi giờ giới nghiêm thành 10 giờ tối.)

=> Đoạn văn không nhắc tới việc Donna thường tranh luận với con gái về bạn bè của cô ấy.

4. Doesn’t say

Donna didn’t give her daughter permission to go home late.

(Donna không cho phép con gái về nhà muộn.)

Thông tin: She never talks to me about her school or friends, and she wants to change her curfew to 10 p.m.

(Cô ấy không bao giờ nói chuyện với tôi về trường học hay bạn bè của cô ấy, và cô ấy muốn thay đổi giờ giới nghiêm thành 10 giờ tối.)

=> Đoạn văn không đề cập đến việc Donna không cho phép con gái về nhà muộn.

5. True

Donna regrets reading her daughter’s diary.

(Donna hối hận khi đọc nhật ký của con gái mình.)

Thông tin: Yesterday, when I was cleaning her room, I found her diary. I started to read it and then put it down. I know I shouldn’t have done it, but I just wanted to know what’s going on with her.

(Hôm qua, khi tôi đang dọn phòng cô ấy, tôi tìm thấy cuốn nhật ký của cô ấy. Tôi bắt đầu đọc nó và sau đó đặt nó xuống. Tôi biết lẽ ra tôi không nên làm thế, nhưng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy.)

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

 

 

Dear Linda

Can you give me some advice? Sometimes I don’t know what to do with my daughter. We’ve had several arguments recently.

She pays more attention to her appearance now, and her clothes are just… Well, I can’t understand the younger generation’s fashion. She has bought so many new clothes, but I think she should’ve saved her money. So I talked to her about it, and we argued. I decided to stop giving her money for a month, and now she’s really angry.

She also spends a lot of time in her room. I wouldn’t mind if she was studying, but I don’t think she is. She plays music loudly, and her music is just… not good at all. When I suggested she should play classical music to help her focus better, she refused. She said it’s boring. Last Friday, I was so tired and she wouldn’t turn off her music, so I shouted at her. I was wrong to shout, but she shouldn’t have ignored me. I feel like she doesn’t respect my opinions anymore.

The biggest problem between us, however, is her request to have “privacy.” She never talks to me about her school or friends, and she wants to change her curfew to 10 p.m. I’m worried that she might meet someone who is a bad influence. Yesterday, when I was cleaning her room, I found her diary. I started to read it and then put it down. I know I shouldn’t have done it, but I just wanted to know what’s going on with her.

I really want our relationship to get better. What should I do?

Please help me.

Donna

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Linda yêu quý

Bạn có thể cho tôi một lời khuyên? Đôi khi tôi không biết phải làm gì với con gái mình. Gần đây chúng tôi đã có một số tranh luận.

Bây giờ con bé chú ý đến ngoại hình của mình hơn, và quần áo của con bé chỉ là … Chà, tôi không thể hiểu được thời trang của thế hệ trẻ. Con bé đã mua rất nhiều quần áo mới, nhưng tôi nghĩ con bé nên tiết kiệm tiền của mình. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với con bé về điều đó, và chúng tôi đã tranh luận. Tôi quyết định ngừng đưa tiền cho con bé trong một tháng, và bây giờ con bé thực sự tức giận.

Con bé cũng dành nhiều thời gian trong phòng của mình. Tôi sẽ không phiền nếu con bé đang học, nhưng tôi không nghĩ con bé  như vậy. Con bé bật nhạc rất to, và âm nhạc của con bé thì… không hay chút nào. Khi tôi đề nghị con bé nên chơi nhạc cổ điển để giúp con bé tập trung tốt hơn, con bé đã từ chối. Con bé nói nó thật nhàm chán. Thứ sáu tuần trước, tôi quá mệt mỏi và con bé  không tắt nhạc, vì vậy tôi đã hét vào mặt con bé. Tôi đã sai khi hét lên, nhưng lẽ ra con bé không nên phớt lờ tôi. Tôi có cảm giác như con bé  không tôn trọng ý kiến của tôi nữa.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất giữa chúng tôi là yêu cầu của con bé về “sự riêng tư”. Con bé không bao giờ nói chuyện với tôi về trường học hay bạn bè của con bé, và con bé muốn thay đổi giờ giới nghiêm thành 10 giờ tối. Tôi lo lắng rằng con bé có thể gặp một người có ảnh hưởng xấu. Hôm qua, khi tôi đang dọn phòng con bé, tôi tìm thấy cuốn nhật ký của con bé. Tôi bắt đầu đọc nó và sau đó đặt nó xuống. Tôi biết lẽ ra tôi không nên làm thế, nhưng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với con bé.

Tôi thực sự muốn mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt hơn. Tôi nên làm gì?

Làm ơn giúp tôi.

Donna

d. In pairs: What do you think Donna should do? Why?

(Làm việc theo cặp: Bạn nghĩ Donna nên làm gì? Tại sao?)

Lời giải:

I think Donna should listen more to her daughter’s needs and aspirations because doing so will help her understand the difficulties her daughter is facing.

(Tôi nghĩ Donna nên lắng nghe những nhu cầu và nguyện vọng của con gái cô ấy nhiều hơn vì làm như vậy sẽ giúp cô ấy hiểu được những khó khăn mà con gái cô ấy đang gặp phải.)

Grammar Meaning & Use

a. Look at the picture. What do you think the girl is saying?

(Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ cô gái đang nói gì?)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 2: Generation Gap | iLearn Smart World (ảnh 7)

Phương pháp giải:

Perfect modal: should have

(Động từ khuyết thiếu nâng cao: should have)

We can use perfect modals to describe past situations that didn’t really happen.

(Chúng ta có thể sử dụng các tình huống hoàn thành để mô tả các tình huống trong quá khứ không thực sự xảy ra.)

should have listened to you.

(Lẽ ra tôi nên lắng nghe bạn.)

We can use the perfect modal should have to show regret.

(Chúng ta có thể sử dụng phương thức hoàn thành nên phải thể hiện sự tiếc nuối.)

shouldn’t have eaten so much for dinner.

(Tôi không nên ăn quá nhiều cho bữa tối.)

We can also use it to say someone else’s actions were wrong or bad.

(Chúng ta cũng có thể sử dụng nó để nói hành động của người khác là sai hoặc xấu.)

You shouldn’t have gone to the party.

(Bạn không nên đi dự tiệc.)

Using should have with the pronoun you can come across as annoying between friends.

(Sử dụng should have với đại từ mà bạn có thể thấy khó chịu giữa những người bạn.)

You should have drunk more water before bed.

(Bạn nên uống nhiều nước hơn trước khi đi ngủ.)

Lời giải:

should’ve called you yesterday.

(Tôi nên gọi cho bạn ngày hôm qua.)

b. Now, listen and check your ideas.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và kiểm tra ý tưởng của bạn.)

 

 

should’ve called you yesterday.

(Tôi nên gọi cho bạn ngày hôm qua.)

c. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

 

I should’ve called you yesterday.

(Tôi nên gọi cho bạn ngày hôm qua.)

Grammar Form & Practice

a. Fill in the blanks with a perfect modal and the correct verb form.

(Điền vào chỗ trống với thể hoàn thành và dạng động từ đúng.)

1. I shouldn’t have ignored (should not/ignore) my mom’s advice. I got into trouble because I didn’t listen.

2. I’m sorry. I __________________________ (should/call) and told you I was going to be late.

3. Lucy _______________________ (should not/break) her curfew. Her dad was very angry last night.

4. My brother ___________________ (should/help) me do some chores. I had to clean the kitchen, did the dishes and laundry, and he was free!

5. They __________________ (should not/go out) without their mom’s permission.

6. What (should/l/say) ___________________ to make her feel better?

7. I  ___________________ (should/ask) if I could stay out late.

8. She _____________________ (should/respect) your privacy.

Phương pháp giải:

Perfect modal: should have

(Động từ khuyết thiếu hoàn thành: should have)

Should have is followed by past participle.

(Should have phải được theo sau bởi quá khứ phân từ.)

I/You/He/She/We/They should’ve listened to you.

(Tôi/Bạn/Anh ấy/Cô ấy/Chúng tôi/Họ lẽ ra nên lắng nghe bạn.)

I/You/He/She/We/They shouldn’t have done that.

(Tôi/Bạn/Anh ấy/Cô ấy/Chúng tôi/Họ lẽ ra không nên làm điều đó.)

What should I have done differently?

(Tôi đáng lẽ ra nên làm gì khác đi?)

Should have is often shortened to should’ve.

(Should have thường được rút ngắn thành should’ve)

I/You/He/She/We/They should’ve come home earlier.

(Tôi/Bạn/Anh ấy/Cô ấy/Chúng tôi/Họ lẽ ra nên về nhà sớm hơn.)

Lời giải:

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 2: Generation Gap | iLearn Smart World (ảnh 8)

1. I shouldn’t have ignored my mom’s advice. I got into trouble because I didn’t listen.

(Lẽ ra tôi không nên phớt lờ lời khuyên của mẹ tôi. Tôi đã gặp rắc rối vì tôi đã không lắng nghe.)

2. I’m sorry. I should’ve called and told you I was going to be late.

(ôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên gọi và nói với bạn rằng tôi sẽ đến muộn.)

3. Lucy shouldn’t have broken her curfew. Her dad was very angry last night.

(Lucy lẽ ra không nên vi phạm lệnh giới nghiêm. Cha cô đã rất tức giận đêm qua.)

4. My brother should’ve helped me do some chores. I had to clean the kitchen, did the dishes and laundry, and he was free!

(Lẽ ra anh trai tôi nên giúp tôi làm một số việc nhà. Tôi phải dọn dẹp nhà bếp, rửa bát đĩa và giặt giũ, và anh ấy được tự do!)

5. They shouldn’t have gone out without their mom’s permission.

(Họ lẽ ra không nên ra ngoài mà không có sự cho phép của mẹ.)

6. What should I have said to make her feel better?

(Tôi nên nói gì để cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn?)

7. I  should’ve asked if I could stay out late.

(Lẽ ra tôi nên hỏi liệu tôi có thể đi chơi khuya không.)

8. She should’ve respected your privacy.

(Lẽ ra cô ấy phải tôn trọng quyền riêng tư của bạn.)

b. Circle should’ve or shouldn’t have.

(Khoanh tròn nên có hoặc không nên có.)

1. He should’ve/ shouldn’t have respected your privacy and knocked first.

2. John should’ve/shouldn’t have spoken to Mom like that. His behavior could be a bad influence on our little brother.

3. I should’ve/shouldn’t have saved some money. Those shoes were really nice, but I couldn’t afford them.

4. He failed the exam, and now his mom is angry. He should’ve/shouldn’t have studied harder instead of playing games all day.

5. I should’ve/shouldn’t have said that to you. I was angry, and I didn’t mean it.

6. I should’ve/shouldn’t have checked my phone more often. My dad called me so many times, and he was very worried.

7. I should’ve/shouldn’t have used your phone without your permission. I’m sorry.

8. They should’ve/shouldn’t have made her wait for so long. That wasn’t very nice of them.

Phương pháp giải:

should have + Ved/V3: đáng lẽ ra đã nên

shouldn’t have + Ved/V3: đáng lẽ ra đã không nên

Lời giải:

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 2: Generation Gap | iLearn Smart World (ảnh 9)

1. He should’ve have respected your privacy and knocked first.

(Lẽ ra anh ấy nên tôn trọng quyền riêng tư của bạn và gõ cửa trước.)

2. John shouldn’t have spoken to Mom like that. His behavior could be a bad influence on our little brother.

(John lẽ ra không nên nói với mẹ như thế. Hành vi của anh ấy có thể ảnh hưởng xấu đến em trai của chúng tôi.)

3. I should’ve saved some money. Those shoes were really nice, but I couldn’t afford them.

(Tôi nên tiết kiệm một số tiền. Đôi giày đó rất đẹp, nhưng tôi không đủ tiền mua chúng.)

4. He failed the exam, and now his mom is angry. He should’ve studied harder instead of playing games all day.

(Anh ấy đã trượt kỳ thi, và bây giờ mẹ anh ấy đang rất tức giận. Anh ấy lẽ ra nên học chăm chỉ hơn thay vì chơi game cả ngày.)

5. I shouldn’t have said that to you. I was angry, and I didn’t mean it.

(Tôi không nên nói điều đó với bạn. Tôi đã tức giận, và tôi không có ý đó.)

6. I should’ve checked my phone more often. My dad called me so many times, and he was very worried.

(Lẽ ra tôi nên kiểm tra điện thoại thường xuyên hơn. Bố tôi đã gọi cho tôi rất nhiều lần, và ông ấy rất lo lắng.)

7. I shouldn’t have used your phone without your permission. I’m sorry.

(Tôi không nên sử dụng điện thoại của bạn mà không có sự cho phép của bạn. Tôi xin lỗi.)

8. They shouldn’t have made her wait for so long. That wasn’t very nice of them.

(Lẽ ra họ không nên để cô ấy đợi lâu như vậy. Đó không phải là rất tốt đẹp của họ.)

c. In pairs: Talk about three regrets you have had at school.

(Theo cặp: Nói về ba điều hối tiếc mà bạn đã có ở trường.)

I got a bad score. I shouldn’t have waited until the night before to write my essay.

(Tôi đã bị điểm kém. Tôi lẽ ra không nên đợi đến tối hôm trước để viết bài luận của mình.)

I didn’t understand the physics lesson. I should’ve asked my teacher for help.

(Tôi không hiểu bài học vật lý. Tôi lẽ ra nên nhờ giáo viên của tôi giúp đỡ.)

Lời giải:

– I didn’t have many friends at school. I should have opened up and made friends with my classmates more.

(Tôi đã không có nhiều bạn ở trường. Lẽ ra tôi nên cởi mở và kết bạn với các bạn trong lớp nhiều hơn.)

– I didn’t understand the math problem yesterday. I should have focused on listening to the lecture to understand it.

(Tôi đã không hiểu bài toán hôm qua. Lẽ ra tôi nên tập trung nghe giảng để hiểu nó.)

– I misunderstood my friend. I should have calmed down and apologized to him.

(Tôi đã hiểu lầm bạn than của mình. Lẽ ra tôi nên bình tĩnh hơn và xin lỗi cậu ấy.)

Pronunciation

a. After a consonant, ‘… have …’ is often contracted to (‘ve) and is pronounced / əv/. ‘… should have …’ is written ‘… should’ve …’ and sounds like /’ ʃʊdǝv/.

(Sau một phụ âm, ‘… have…’ thường được rút gọn thành (‘ve) và được phát âm là /əv/. ‘… should have …’ được viết là ‘… should’ve …’ và nghe giống như /’ ʃʊdǝv/.)

b. Notice the sound changes of the underlined word.

(Chú ý sự thay đổi âm thanh của từ được gạch chân.)

 

 

You should’ve called your mom.

(Bạn lẽ ra nên gọi cho mẹ của bạn.)

He should’ve studied for the exam.

(Anh ấy lẽ ra nên học cho kỳ thi.)

c. Listen and cross out the one with the wrong sound changes.

(Nghe và gạch bỏ từ thay đổi âm sai.)

 

 

He should’ve left earlier.

(Lẽ ra anh nên rời đi sớm hơn.)

I should’ve checked my phone more often.

(Lẽ ra tôi nên kiểm tra điện thoại thường xuyên hơn.)

Lời giải:

He should’ve left earlier.

=> Wrong. Doesn’t use weak form.

(Sai. Không sử dụng hình thức yếu của “should’ve”.)

d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner.

(Đọc các câu với âm thanh chính xác thay đổi với bạn của mình.)

Practice

a. Take turns asking what the people should have done differently. Use the prompts to say what they should’ve and shouldn’t have done.

(Thay phiên nhau hỏi xem mọi người nên làm gì khác đi. Sử dụng lời nhắc để nói những gì họ nên làm và không nên làm.)

What should he have done differently?

(Anh ấy nên làm gì khác đi?)

He should’ve studied harder. He shouldn’t have played games.

(Anh ấy nên học chăm chỉ hơn. Anh ấy không nên chơi trò chơi.)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 2: Generation Gap | iLearn Smart World (ảnh 10)

Lời giải:

A: What should she done differently?

(Cô ấy nên làm gì khác đi?)

B: She should’ve saved money. She shouldn’t have spent all her money.

(Đáng lẽ cô ấy nên tiết kiệm tiền. Cô ấy không nên tiêu hết tiền của mình.)

A: What should he done differently?

(Anh ấy nên làm gì khác đi?)

B: He should’ve come home on time. He shouldn’t have stayed out late.

(Lẽ ra anh ấy phải về nhà đúng giờ. Anh ấy không nên đi chơi khuya.)

A: What should he done differently?

(Anh ấy nên làm gì khác đi?)

B: He should’ve bought nicer clothes. He shouldn’t have bought expensive torn jeans.

(Lẽ ra anh ấy nên mua quần áo đẹp hơn. Anh ấy không nên mua quần jean rách đắt tiền.)

A: What should she done differently?

(Cô ấy nên làm gì khác đi?)

B: She should’ve played music quietly. She shouldn’t have played loud rock music.

(Lẽ ra cô ấy nên chơi nhạc thật khẽ. Cô ấy không nên chơi nhạc rock lớn.)

A: What should he done differently?

(Anh ấy nên làm gì khác đi?)

B: He should’ve cleaned his room. He shouldn’t have made room so messy.

(Lẽ ra anh ấy nên dọn dẹp phòng của mình. Anh ấy không nên làm cho căn phòng trở nên lộn xộn như vậy.)

b. Discuss what can be done to avoid these situations.

(Thảo luận về những gì có thể được thực hiện để tránh những tình huống này.)

He should make a habit of studying before playing.

(Anh ta nên tạo thói quen học trước khi chơi.)

Lời giải:

– She should make a habit of saving before shopping.

(Cô ấy nên tạo thói quen tiết kiệm trước khi mua sắm.)

– He should make a habit of coming home on time before curfew.

(Anh ấy nên tạo thói quen về nhà đúng giờ trước giờ giới nghiêm.)

– He should make a habit of buying nicer clothes before being scolded by his father.

(Anh ấy nên tập thói quen mua quần áo đẹp hơn trước khi bị bố mắng.)

– She should make a habit playing music quietly before affecting the people around her.

(Cô ấy nên tạo thói quen chơi nhạc nhẹ nhàng trước khi ảnh hưởng đến những người xung quanh.)

– He should make a habit of cleaning his room every day before playing.

(Anh ấy nên tạo thói quen dọn dẹp phòng mỗi ngày trước khi chơi.)

Speaking

FAMILY ARGUMENTS: WHAT THEY SHOULD’VE DONE

(TRANH LUẬN TRONG GIA ĐÌNH: HỌ ĐÁNG LẼ RA NÊN LÀM GÌ)

a. Some of your friends have told you about their family problems, and you’re talking about it with another friend. In pairs: Read the situation and discuss what the people should have done differently. Then, think of a solution for each situation.

(Một số người bạn của bạn đã nói với bạn về những vấn đề gia đình của họ và bạn đang nói về điều đó với một người bạn khác. Theo cặp: Đọc tình huống và thảo luận xem mọi người nên làm gì khác đi. Sau đó, nghĩ ra giải pháp cho từng tình huống.)

A: What should Tom have done differently?

(Tom nên làm gì khác đi?)

B: Tom shouldn’t have ignored his dad’s advice.

(Tom không nên bỏ qua lời khuyên của cha mình.)

A: Yes, but his dad should’ve explained why he didn’t like Tom’s friend.

(Đúng, nhưng bố của cậu ấy nên giải thích tại sao ông ấy không thích bạn của Tom.)

B: That’s right. I think in the future, Tom should…

(Đúng rồi. Tôi nghĩ trong tương lai, Tom nên…)

(1) Tom got in trouble for hanging out with a friend 1 his dad doesn’t like. But Tom’s dad never told him why he didn’t like his friend.

(Tom gặp rắc rối vì đi chơi với một người bạn mà bố anh ấy không thích. Nhưng bố của Tom không bao giờ nói với anh ấy lý do tại sao ông ấy không thích bạn của cậu ấy.)

(2) Mary’s mom bought clothes for her. Mary doesn’t like the clothes and never wears them. Her mom is angry.

(Mẹ của Mary đã mua quần áo cho cô ấy. Mary không thích quần áo và không bao giờ mặc chúng. Mẹ cô tức giận.)

(3) Jane went to see a movie without telling her dad. She broke her curfew and didn’t answer her dad’s phone calls. He was very angry.

(Jane đi xem phim mà không nói với bố. Cô ấy đã phá vỡ lệnh giới nghiêm của mình và không trả lời điện thoại của bố cô ấy. Ông ấy rất tức giận.)

(4) John’s mom wanted to check on him. She came into his bedroom without knocking, and John was not happy.

(Mẹ của John muốn kiểm tra anh ấy. Bà ấy  vào phòng ngủ của anh mà không gõ cửa, và John không vui.)

Lời giải:

(1)

A: What should Tom have done differently?

(Tom nên làm gì khác đi?)

B: Tom shouldn’t have ignored his dad’s advice.

(Tom không nên bỏ qua lời khuyên của cha mình.)

A: Yes, but his dad should’ve explained why he didn’t like Tom’s friend.

(Đúng, nhưng bố của cậu ấy nên giải thích tại sao ông ấy không thích bạn của Tom.)

B: That’s right. I think in the future, Tom should play with friends of good character and listen to his father’s advice. 

(Đúng rồi. Tôi nghĩ trong tương lai, Tom nên chơi với những người bạn có tính cách tốt và lắng nghe lời khuyên của bố anh ấy.)

(2)

A: What should Mary have done differently?

(Mary nên làm gì khác đi?)

B: Mary shouldn’t have ignored her mom’s care.

(Mary không nên phớt lờ sự chăm sóc của mẹ cô ấy.)

A: Yes, but her mom should’ve found out her daughter’s preferences and style of dress.

(Đúng, nhưng mẹ cô ấy nên biết sở thích và phong cách ăn mặc của con gái mình.)

B: That’s right. I think in the future, Mary should share with your mother about her hobbies and clothing styles.

(Đúng rồi. Tôi nghĩ trong tương lai, Mary nên chia sẻ với mẹ bạn về sở thích và phong cách ăn mặc của cô ấy.)

(3)

A: What should Jane have done differently?

(Jane nên làm gì khác đi?)

B: Jane shouldn’t have ignored her dad’s phone calls.

(Jane không nên phớt lờ các cuộc điện thoại của bố cô ấy.)

A: Yes, but her dad should’ve asked his daughter why she’s late and give her gentle advice.

(Đúng, nhưng đáng lẽ bố cô ấy nên hỏi con gái mình tại sao cô ấy đến muộn và cho cô ấy lời khuyên nhẹ nhàng.)

B: That’s right. I think in the future, Jane should ask her father’s permission before going out and coming home on time to give her dad peace of mind.

(Đúng rồi. Tôi nghĩ sau này Jane nên xin phép bố trước khi ra ngoài và về nhà đúng giờ để bố yên tâm.)

(4)

A: What should John have done differently?

(John nên làm gì khác đi?)

B: John shouldn’t have ignored his mom’s care.

(John không nên phớt lờ sự chăm sóc của mẹ mình.)

A: Yes, but his mom should’ve knocked on the door before entering John’s room.

(Đúng, nhưng lẽ ra mẹ anh ấy nên gõ cửa trước khi vào phòng John.)

B: That’s right. I think in the future, John should tell his mother about knocking before entering the room to ensure his privacy. 

(Đúng rồi. Tôi nghĩ trong tương lai, John nên nói với mẹ anh ấy về việc gõ cửa trước khi vào phòng để đảm bảo sự riêng tư của anh ấy.)

b. Which of the above situations have you been in? What did you and your parents do? Why?

(Bạn đã từng rơi vào trường hợp nào trong số những trường hợp trên? Bạn và bố mẹ bạn đã làm gì? Tại sao?)

Lời giải:

I was once in the same situation as Jane. I apologized, gave my parents a reason why I didn’t answer the phone, and assured them that it wouldn’t happen again after I came home. My parents accepted my apologies after hearing what I had to say, gave me some wise counsel, and gave me a big hug.

We came to this decision together because I want to share and increase my parents’ trust in me, and they don’t want to put pressure on our kids.

Tạm dịch:

Tôi đã từng rơi vào trường hợp giống như Jane. Bố mẹ tôi đã rất lo lắng và rất tức giận. Tuy nhiên, sau khi trở về nhà tôi đã xin lỗi, giải thích tại sao không nghe điện thoại và hứa với bố mẹ trong tương lai sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. Sau khi nghe tôi giải thích, bố mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi, đưa cho tôi những lời khuyên nhẹ nhàng, và trao cho tôi cái ôm đầy ấm áp.

Tôi và bố mẹ có cách giải quyết như vậy vì tôi muốn chia sẻ và để bố mẹ tin tưởng mình hơn, còn bố mẹ tôi không muốn đặt áp lực con cái.