Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 3: Social Issues sách iLearn Smart World hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi Tiếng anh 11 Unit 3 từ đó học tốt môn Tiếng anh 11.

Giải Tiếng anh 11 Unit 3: Social Issues

Unit 3 Lesson 1 lớp 11 trang 24

Let’s Talk!

In pairs: Look at the picture. How have things changed in this area in the past ten years? What have changed where you live in the past years?

(Làm theo cặp: Nhìn vào bức tranh. Mọi thứ đã thay đổi như thế nào trong khu vực này trong mười năm qua? Điều gì đã thay đổi nơi bạn sống trong những năm qua?)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 3: Social Issues | iLearn Smart World (ảnh 1)

Lời giải:

Over the past ten years, the area has undergone many changes. From an area of unspoiled land serving mainly for agriculture, after 10 years it has turned into a construction site with modern high-rise buildings.

(Trong mười năm qua, khu vực này đã trải qua nhiều thay đổi. Từ một vùng đất hoang sơ phục vụ chủ yếu cho nông nghiệp, sau 10 năm nơi đây đã biến thành một công trường xây dựng với những tòa nhà cao tầng hiện đại.)

The population has increased and developed industries have changed where I live in the past few years.

(Dân số đã tăng lên và các ngành công nghiệp phát triển đã thay đổi nơi tôi sống trong vài năm qua.)

New Words

a. Match the underlined words with the definitions. Listen and repeat.

(Nối các từ được gạch chân với các định nghĩa. Lắng nghe và lặp lại.)

 

1. b I used to live in a rural area. There were farms all around our house, and the nearest shopping mall was 30 kilometers away.

2. _____ A new skyscraper has been built. At 438 meters, it’s the tallest building in the country.

3. _____ We live on the outskirts of the city. It takes us nearly an hour to get to the city center.

4. _____ The city needs a new highway. People need a faster way to get to the next town.

5. _____ The government needs to invest more money in public transportation. That way, people will use buses and the subway more.

6. _____ The city needs better emergency services. Crime is very high, and there aren’t nearly enough ambulances or firefighters.

a. a very tall building

b. away from large towns and cities

c. the parts of a town or city that are

furthest from the center

d. public organizations that help with

emergencies

e. spend money on something to make it

better or get something in return

f. a large street, often connecting large

towns and cities

Lời giải:

1. b

2. a

3. c

4. f

5. e

6. d

1. b

I used to live in a rural area. There were farms all around our house, and the nearest shopping mall was 30 kilometers away. – b. away from large towns and cities

(Tôi đã từng sống ở một vùng nông thôn. Có những trang trại xung quanh nhà của chúng tôi và trung tâm mua sắm gần nhất cách đó 30km. – b. cách xa các thị trấn và thành phố lớn)

2. a

A new skyscraper has been built. At 438 meters, it’s the tallest building in the country. – a. a very tall building

(Một tòa nhà chọc trời mới đã được xây dựng. Với chiều cao 438 mét, đây là tòa nhà cao nhất trong cả nước. – a. Một tòa nhà rất cao)

3. c

We live on the outskirts of the city. It takes us nearly an hour to get to the city center. – c. the parts of a town or city that are furthest from the center

(Chúng tôi sống ở ngoại ô thành phố. Chúng tôi mất gần một giờ để đến trung tâm thành phố. – c. các bộ phận của một thị trấn hoặc thành phố xa trung tâm nhất)

4. f

The city needs a new highway. People need a faster way to get to the next town. – f. a large street, often connecting large towns and cities

(Thành phố cần một đường cao tốc mới. Mọi người cần một cách nhanh hơn để đến thị trấn tiếp theo. – f. một đường phố lớn, thường kết nối các thị trấn và thành phố lớn)

5. e

The government needs to invest more money in public transportation. That way, people will use buses and the subway more. – e. spend money on something to make it better or get something in return

(Chính phủ cần đầu tư nhiều tiền hơn vào giao thông công cộng. Bằng cách đó, mọi người sẽ sử dụng xe buýt và tàu điện ngầm nhiều hơn. – đ. tiêu tiền vào thứ gì đó để làm cho nó tốt hơn hoặc nhận lại thứ gì đó)

6. d

The city needs better emergency services. Crime is very high, and there aren’t nearly enough ambulances or firefighters. – d. public organizations that help with emergencies

(Thành phố cần các dịch vụ khẩn cấp tốt hơn. Tội phạm rất cao và gần như không có đủ xe cứu thương hoặc lính cứu hỏa. – d. các tổ chức công giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp)

b. In pairs: Do you live in a rural area or city? What’s the infrastructure in your town like?

(Theo cặp: Bạn sống ở nông thôn hay thành phố? Cơ sở hạ tầng trong thị trấn của bạn như thế nào?)

I live on the outskirts of a city. The streets here are big, but we need a new highway.

(Tôi sống ở vùng ngoại ô của một thành phố. Đường phố ở đây rất lớn, nhưng chúng tôi cần một đường cao tốc mới.)

Lời giải:

I live in the countryside. The hospital here has been built very large, but we need more modern medical equipment.

(Tôi sống ở nông thôn. Bệnh viện ở đây đã được xây dựng rất lớn, nhưng chúng tôi cần có nhiều thiết bị y tế hiện đại hơn.)

Listening

a. Listen to a podcast. What do they talk about?

(Nghe một podcast. Họ đang nói về chuyện gì?)

1. busy cities (những thành phố sầm uất)

2. empty cities (những thành phố trống trải)

Hướng dẫn giải:

Bài nghe:

Jessica: Hello, everyone. Please welcome William Davis. He’s a travel blogger, and today he’s going to tell us about his trip to China.

William: Thanks, Jessica. Hello, everyone. I’m William. Today I want to talk to you guys about something that’s very unique: the “ghost cities” of China. During my trip, I visited seven of these cities.

Jessica: Do you mean cities that were once busy but are now empty?

William: No, they’re new cities, often on the outskirts of bigger cities. They have everything: the infrastructure, apartments, skyscrapers, stores, highways to and from them. The only thing they don’t have is people.

Jessica: Interesting. Can you tell me more about why they were built?

William: They’re part of a city’s development plan. The government builds a new city where they want people to move.

Jessica: Really? Could you give me an example?

William: Yes. Dantu. It was built in 2005 and for eight years, it was mostly empty.

Jessica: Did people actually move there?

William: Yes. Around 2013, people started to move there. Shops were opened and offices filled with people. The population has grown slowly and it’s now very busy!

Jessica: That’s fascinating.

William: Yes. And it isn’t the only one. People have started to move into other ghost cities over the past few years.

Jessica: And how do …

Tạm dịch:

Jessica: Xin chào mọi người. Xin chào mừng William Davis. Anh ấy là một blogger du lịch, và hôm nay anh ấy sẽ kể cho chúng tôi về chuyến đi của anh ấy đến Trung Quốc.

William: Cảm ơn, Jessica. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là William. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với các bạn về một điều rất độc đáo: các “thành phố ma” của Trung Quốc. Trong chuyến đi của mình, tôi đã đến thăm bảy trong số những thành phố này.

Jessica: Ý bạn là những thành phố đã từng sầm uất nhưng bây giờ trống rỗng?

William: Không, chúng là những thành phố mới, thường ở vùng ngoại ô của những thành phố lớn hơn. Họ có mọi thứ: cơ sở hạ tầng, căn hộ, tòa nhà chọc trời, cửa hàng, đường cao tốc đến và đi từ họ. Thứ duy nhất họ không có là con người.

Jessica: Thú vị. Bạn có thể cho tôi biết thêm về lý do tại sao chúng được xây dựng?

William: Chúng là một phần trong kế hoạch phát triển của thành phố. Chính phủ xây dựng một thành phố mới nơi họ muốn mọi người di chuyển.

Jessica: Thật sao? Ông có thể cho tôi một ví dụ?

Wiliam: Vâng. Đantu. Nó được xây dựng vào năm 2005 và trong tám năm, nó gần như trống rỗng.

Jessica: Mọi người có thực sự chuyển đến đó không?

Wiliam: Vâng. Khoảng năm 2013, mọi người bắt đầu chuyển đến đó. Các cửa hàng được mở ra và các văn phòng chật kín người. Dân số tăng chậm và bây giờ rất bận rộn!

Jessica: Điều đó thật hấp dẫn.

Wiliam: Vâng. Và nó không phải là duy nhất. Mọi người đã bắt đầu chuyển đến các thành phố ma khác trong vài năm qua.

Jessica: Và bằng cách nào…

Lời giải:

They talk about: 2. empty cities

(Họ đang nói về: 2. những thành phố trống trải)

b. Now, listen and fill in the blanks.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và điền vào chỗ trống.)

1. Number of ghost cities visited: ______________

2. Location: often built ______________ of bigger cities

3. Reason they’re built: as part of a city’s ______________

4. Dantu: built in 2005; around ______________ people started to move there.

5. People have started to ______________ other ghost cities.

Lời giải:

1. 7

2. on the outskirts

3. development plan

4. 2013

5. move into

1. Number of ghost cities visited: 7

(Số thành phố ma đã ghé thăm: 7)

Thông tin: During my trip, I visited seven of these cities.

(Trong chuyến đi của mình, tôi đã đến thăm bảy trong số những thành phố này.)

2. Location: often built on the outskirts of bigger cities

(Vị trí: thường được xây dựng ở ngoại ô các thành phố lớn)

Thông tin: No, they’re new cities, often on the outskirts of bigger cities.

(Không, chúng là những thành phố mới, thường ở vùng ngoại ô của những thành phố lớn hơn.)

3. Reason they’re built: as part of a city’s development plan

(Lý do chúng được xây dựng: nằm trong kế hoạch phát triển của thành phố)

Thông tin: They’re part of a city’s development plan.

(Chúng là một phần trong kế hoạch phát triển của thành phố.)

4. Dantu: built in 2005; around 2013 people started to move there.

(Dantu: xây dựng năm 2005; khoảng năm 2013 mọi người bắt đầu chuyển đến đó.)

Thông tin:

William: Yes. Dantu. It was built in 2005 and for eight years, it was mostly empty.

(Vâng. Đantu. Nó được xây dựng vào năm 2005 và trong tám năm, nó gần như trống rỗng.)

William: Yes. Around 2013, people started to move there.

(Vâng. Khoảng năm 2013, mọi người bắt đầu chuyển đến đó.)

5. People have started to move into other ghost cities.

(Mọi người bắt đầu chuyển đến các thành phố ma khác.)

Thông tin: People have started to move into other ghost cities over the past few years.

(Mọi người đã bắt đầu chuyển đến các thành phố ma khác trong vài năm qua.)

c. Read the Conversation Skill box. Then, listen and repeat.

(Đọc hộp Kỹ năng giao tiếp. Sau đó, nghe và lặp lại.)

 

Conversation Skill (Kỹ năng giao tiếp)

Asking for more detailed information

(Yêu cầu thông tin chi tiết hơn)

To ask for more detailed information, say:

(Để hỏi thông tin chi tiết hơn, hãy nói)

A: Could you give me an example?

(Bạn có thể cho tôi một ví dụ?)

B: Yes, sure….

(Vâng, chắc chắn rồi….)

A: Can you tell me more about (why they were built)?

(Bạn có thể cho tôi biết thêm về (tại sao chúng được xây dựng) không?)

B: No problem. They’re…

(Không sao. Họ đang…)

 

d. Now, listen to the podcast again and number the phrases in the order you hear them.

(Bây giờ, hãy nghe lại podcast và đánh số các cụm từ theo thứ tự bạn nghe được.)

Lời giải:

1.

A: Could you give me an example?

(Bạn có thể cho tôi một ví dụ?)

B: Yes, sure….

(Vâng, chắc chắn rồi….)

2.

A: Can you tell me more about (why they were built)?

(Bạn có thể cho tôi biết thêm về (tại sao chúng được xây dựng) không?)

B: No problem. They’re…

(Không sao. Họ đang…)

e. In pairs: What do you think of ghost cities? Are they a good way to develop an area? Why (not)?

(Theo cặp: Bạn nghĩ gì về thành phố ma? Chúng có phải là một cách tốt để phát triển một khu vực? Tại sao không)?)

Lời giải:

In my opinion, the ghost city is a pretty cool building idea. In the future, when the country’s population is increasing, the city will be a good idea to solve the housing problem for everyone. However, in the long run, they are not a good way to develop the area because a project if not put into use and left empty for too long will cause a large construction debt, and at the same time affect the economy of that region.

Tạm dịch:

Theo tôi, thành phố ma là một ý tưởng xây dựng khá tuyệt vời. Trong tương lai, khi dân số đất nước ngày càng tăng, thành phố sẽ là một ý tưởng tốt để giải quyết vấn đề nhà ở cho mọi người. Tuy nhiên về xét về lâu dài, chúng không phải là một cách tốt để phát triển khu vực bởi vì một dự án nếu không được đưa vào sử dụng và để trống quá lâu sẽ gây ra món nợ về xây dựng không nhỏ, đồng thời gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của khu vực đó.

Grammar Meaning & Use

a. Look at the picture. What do you think the woman is saying?

(Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ người phụ nữ đang nói gì?)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 3: Social Issues | iLearn Smart World (ảnh 2)

Hướng dẫn giải:

Past Simple (Quá khứ đơn)

We can use Past Simple to talk about completed actions or events.

(Chúng ta có thể sử dụng Quá khứ đơn để nói về các hành động hoặc sự kiện đã hoàn thành.)

Many people moved to big cities.

(Nhiều người đã chuyển đến các thành phố lớn.)

We can also use Past Simple to say the exact time an action was finished.

(Chúng ta cũng có thể sử dụng Quá khứ đơn để nói thời gian chính xác một hành động đã kết thúc.)

The bridge was repaired last year.

(Cây cầu đã được sửa chữa vào năm ngoái.)

Present Perfect (Hiện tại hoàn thành)

We can use Present Perfect to talk about recently completed actions.

(Chúng ta có thể dùng Hiện tại hoàn thành để nói về những hành động vừa mới hoàn thành.)

Many people have left the countryside.

(Nhiều người đã bỏ quê ra đi.)

We can also use Present Perfect to talk about recent changes with present results.

(Chúng ta cũng có thể dùng Hiện tại hoàn thành để nói về những thay đổi gần đây với kết quả hiện tại.)

They‘ve planted more flowers. The park looks better now. The streets have become much busier. It takes longer to get to school now.

(Họ đã trồng nhiều hoa hơn. Công viên trông đẹp hơn bây giờ. Đường phố đã trở nên sầm uất hơn rất nhiều. Bây giờ phải mất nhiều thời gian hơn để đến trường.)

Note (Ghi chú)

We often use passive voice to talk about changes when we don’t know who made them or it’s not important.

(Chúng ta thường sử dụng thể bị động để nói về những thay đổi khi chúng ta không biết ai đã tạo ra chúng hoặc nó không quan trọng.)

Lời giải:

The skyscraper was built seven years ago.

(Tòa nhà chọc trời được xây dựng cách đây bảy năm.)

Traffic has become much worse.

(Giao thông đã trở nên tồi tệ hơn nhiều.)

b. Now, listen and check your ideas.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và kiểm tra ý tưởng của bạn.)

 

Lời giải:

Man: How has the city changed?

(Thành phố đã thay đổi như thế nào?)

Woman: The skyscraper was built seven years ago. Traffic has become much worse. 

(Tòa nhà chọc trời được xây dựng cách đây bảy năm. Giao thông đã trở nên tồi tệ hơn nhiều.)

c. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

 

Man: How has the city changed?

(Thành phố đã thay đổi như thế nào?)

Woman: The skyscraper was built seven years ago. Traffic has become much worse. 

(Tòa nhà chọc trời được xây dựng cách đây bảy năm. Giao thông đã trở nên tồi tệ hơn nhiều.)

Grammar Form & Practice

a. Fill in the blanks with the correct form of the verbs.

(Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ.)

1. Several factories have been opened (open) recently. (Present Perfect Passive)

2. We _____________ (not have) any movie theaters or sports centers when I was a kid. (Past Simple)

3. The government _____________ (start) their plan to develop the rural towns in the mountains ten years ago. (Past Simple)

4. _____________ (the new stadium/build) in 2012? (Past Simple Passive)

5. They ________________ (not finish building) the new supermarket. (Present Perfect)

6. How much money _______________ (the town/invest) in emergency services? (Present Perfect)

Hướng dẫn giải:

Past Simple (Quá khứ đơn)

Active (Chủ động)

moved away ten years ago.

(Tôi đã chuyển đi cách đây mười năm.)

It didn’t have a library back then.

(Hồi đó chưa có thư viện.)

Did you build a new house?

(Bạn đã xây dựng một ngôi nhà mới?)

What did they do to the old houses?

(Họ đã làm gì với những ngôi nhà cổ?)

Passive (Bị động)

A subway was built last year.

(Một tàu điện ngầm đã được xây dựng vào năm ngoái.)

Present Perfect (Hiện tại hoàn thành)

Active (Chủ động)

They have provided jobs for many people. (The people are still working for them.)

(Họ đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người. (Mọi người vẫn đang làm việc cho họ.))

She has opened a new café. (Let’s go tomorrow.)

(Cô ấy đã mở một quán cà phê mới. (Chúng ta hãy đi vào ngày mai.))

haven’t finished cleaning the house yet. (It’s very messy.)

(Tôi vẫn chưa dọn dẹp nhà cửa xong. (Nó rất lộn xộn.))

What changes have you made(Many things look different now.)

(Bạn đã thực hiện những thay đổi gì? (Nhiều thứ trông khác bây giờ.))

Have they repaired the highway? (I need to drive on it soon.)

(Họ đã sửa đường cao tốc chưa? (Tôi cần phải lái xe trên đó sớm.))

Have they built a new road? (The road looks new.)

(Họ đã xây dựng một con đường mới? (Con đường trông mới.))

Passive (Bị động)

The church hasn’t been painted for years. (It looks terrible.)

(Nhà thờ đã không được sơn trong nhiều năm. (Trông thật kinh khủng.))

What has been fixed? (I’m going to fix the other things.)

(Những gì đã được sửa chữa? (Tôi sẽ sửa những thứ khác.))

Lời giải:

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 3: Social Issues | iLearn Smart World (ảnh 3)

1. Several factories have been opened recently. 

(Một số nhà máy đã được mở gần đây.) 

=> Câu bị động thì hiện tại hoàn thành: S (số nhiều) + have been Ved/P2.

2. We didn’t have any movie theaters or sports centers when I was a kid. 

(Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi không có rạp chiếu phim hay trung tâm thể thao nào.)

=> Thì quá khứ đơn dạng chủ động câu phủ định: S + didn’t + V.

3. The government started their plan to develop the rural towns in the mountains ten years ago. 

(Chính phủ bắt đầu kế hoạch phát triển các thị trấn nông thôn ở miền núi cách đây mười năm.)

=> Thì quá khứ đơn dạng chủ động câu khẳng định: S + Ved/V2.

4. Was the new stadium built in 2012? 

(Có phải sân vận động mới được xây dựng vào năm 2012 không?)

=> Thì quá khứ đơn dạng bị động câu hỏi: Was + S (số ít) + Ved/P2?

5. They haven’t finished building the new supermarket.

(Họ chưa hoàn thành việc xây dựng siêu thị mới.)

=> Thì hiện tại hoàn thành câu chủ động dạng phủ định: S(số nhiều) + haven’t + Ved/P2.

6. How much money has the town invested in emergency services? 

(Thị trấn đã đầu tư bao nhiêu tiền vào các dịch vụ khẩn cấp?)

=> Thì hiện tại hoàn thành câu chủ động câu hỏi: Wh-word + has + S(số ít) + Ved/P2?

b. Read the email and choose the correct answers.

(Đọc thư điện tử và chọn câu trả lời đúng.)

New message

To [email protected]

Hi Susan,

Subject

I’m happy to hear you’re having fun at university. And you’re right, my town is different now. Do you remember what it (1) looked/ has looked like when you visited five years ago?

The streets are bigger now, and two new highways (2) were built/have been built last year. It’s so much easier to get around now. Last month, two new bookstores (3) were opened/have been opened near my house. A new movie theater (4) was just opened/has just been opened too, so I’m going there with my friends tomorrow. What else? Well, two skyscrapers (5) were built/have been built two years ago. Because the town center is more crowded now, many people (6) move/have moved to the outskirts recently. My aunt’s family (7) moved/has moved last month, and they like it there.

Overall, I like all the changes. How about your town? Has it changed much?

Love,

Molly

Lời giải:

2. were built

3. were opened

4. has just been opened

5. were built

6. have moved

7. moved

Giải thích:

(1) Trong câu có “five years ago” => thì quá khứ đơn dạng chủ động với động từ có quy tắc: S + Ved

(2) Trong câu có “last year” => thì quá khứ đơn dạng bị động: S(số nhiều) + were Ved/P2

(3) Trong câu có “last month” => thì quá khứ đơn dạng bị động: S(số nhiều) + were Ved/P2

(4) Trong câu có “just” => thì hiện tại hoàn thành dạng bị động: S(số ít) + has/ have been Ved/P2

(5) Trong câu có “two years ago” => thì quá khứ đơn dạng bị động: S(số nhiều) + were Ved/P2

(6) Trong câu có “recently” => thì hiện tại hoàn thành dạng chủ động: S(số nhiều) + have Ved/P2

(7) Trong câu có “last month” => thì quá khứ đơn dạng chủ động với động từ có quy tắc: S + Ved

New message

To [email protected]

Hi Susan,

Subject

I’m happy to hear you’re having fun at university. And you’re right, my town is different now. Do you remember what it (1) looked like when you visited five years ago?

The streets are bigger now, and two new highways (2) were built  last year. It’s so much easier to get around now. Last month, two new bookstores (3) were opened near my house. A new movie theater (4) has just been opened too, so I’m going there with my friends tomorrow. What else? Well, two skyscrapers (5) were built two years ago. Because the town center is more crowded now, many people (6) have moved to the outskirts recently. My aunt’s family (7) moved last month, and they like it there.

Overall, I like all the changes. How about your town? Has it changed much?

Love, Molly

Tạm dịch:

Tin nhắn mới

Tới [email protected]

Chào Susan,

Chủ thể

Tôi rất vui khi biết bạn đang có niềm vui ở trường đại học. Và bạn nói đúng, thị trấn của tôi bây giờ đã khác. Bạn có nhớ nó (1) trông như thế nào khi bạn đến thăm năm năm trước không?

Đường phố bây giờ rộng rãi hơn và hai đường cao tốc mới (2) đã được xây dựng vào năm ngoái. Nó dễ dàng hơn nhiều để có được xung quanh bây giờ. Tháng trước, hai hiệu sách mới (3) đã được mở gần nhà tôi. Một rạp chiếu phim mới (4) cũng vừa được khai trương, vì vậy tôi sẽ đến đó với bạn của mình vào ngày mai. Còn gì nữa không? Chà, hai tòa nhà chọc trời (5) đã được xây dựng/đã được xây dựng cách đây hai năm. Bởi vì bây giờ trung tâm thị trấn đông đúc hơn, nhiều người (6) đã chuyển đến vùng ngoại ô gần đây. Gia đình dì của tôi (7) chuyển đến tháng trước, và họ thích nó ở đó.

Nhìn chung, tôi thích tất cả những thay đổi. Làm thế nào về thị trấn của bạn? Nó có thay đổi nhiều không?

Yêu,

Molly

c. In pairs: Has your neighborhood had similar changes to Molly’s town? Do you know when the changes happened? What is the biggest change?

(Theo cặp: Khu phố của bạn có những thay đổi tương tự như thị trấn của Molly không? Bạn có biết khi nào những thay đổi xảy ra không? Sự thay đổi lớn nhất là gì?)

Last year, a new bridge was built near my house.

(Năm ngoái, một cây cầu mới được xây dựng gần nhà tôi.)

Lời giải:

My neighborhood has had a similar change to Molly’s town. Last year, a large mall was built in the center of my town.

(Khu phố của tôi đã có sự thay đổi tương tự như thị trấn của Molly. Năm ngoái, một trung tâm thương mại lớn đã được xây dựng ở trung tâm thị trấn của tôi.)

Pronunciation

a. Final consonant sounds link to starting vowel sounds. 

(Phụ âm cuối liên kết với nguyên âm đầu.)

‘… moved away… sounds like /mu:vd əweɪ/.

(‘… moved away… nghe như /mu:vd əweɪ/.)

‘… was only … sounds like /wa:zəʊnli/.

(‘… was only… nghe như /wa:zəʊnli/.)

Pronunciation b

b. Notice the sound changes of the underlined words.

(Lưu ý sự thay đổi âm thanh của các từ được gạch chân.)

 

The population was only one million.

(Dân số chỉ có một triệu người.)

We didn’t have any sports centers.

(Chúng tôi không có bất kỳ trung tâm thể thao nào.)

c. Listen and cross out the sentence that doesn’t link consonant and vowel sounds.

(Nghe và gạch bỏ câu không liên kết phụ âm và nguyên âm.)

1. Several factories have been opened.     

(Một số nhà máy đã được mở.)                                   

2. They built a new house.

(Họ đã xây một ngôi nhà mới.)

Lời giải:

The sentence that doesn’t link consonant and vowel sounds 2. They built a new house.

(Câu không liên kết phụ âm và nguyên âm: Một số nhà máy đã được mở.)              

d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner.

(Đọc các câu với âm thanh chính xác với bạn.)

Practice

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Thực hành các cuộc đối thoại. Đổi vai và lặp lại.)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 3: Social Issues | iLearn Smart World (ảnh 4)

b. Make two more conversations using the ideas on the right.

(Thực hiện thêm hai cuộc hội thoại bằng cách sử dụng các ý tưởng bên phải.)

Lời giải:

1.

Lisa: How long have you lived in this city, Mark?

(Anh sống ở thành phố này bao lâu rồi, Mark?)

Mark: My family moved here when I was nine.

(Gia đình tôi chuyển đến đây khi tôi chín tuổi.)

Lisa: Has the town changed much since then?

(Thị trấn có thay đổi nhiều kể từ đó không?)

Mark: Well, the infrastructure has improved a lot. It is easier to get around now.

(Chà, cơ sở hạ tầng đã được cải thiện rất nhiều. Nó dễ dàng hơn để có được xung quanh bây giờ.)

Lisa: Oh, can you tell me more about that?

(Oh, bạn có thể cho tôi biết thêm về điều đó?)

Mark: When we moved here, the roads were old and small. Now, new roads are busy highways.

(Khi chúng tôi chuyển đến đây, những con đường đã cũ và nhỏ. Bây giờ, những con đường mới là những đường cao tốc nhộn nhịp.)

Lisa: Wow! What else has changed?

(Chà! Những gì khác đã thay đổi?)

Mark: Lots of new businesses were opened last year.

(Rất nhiều doanh nghiệp mới đã được mở vào năm ngoái.)

Lisa: Can you give me some examples?

(Bạn có thể cho tôi một số ví dụ?)

Mark: Sure, there are factories, offices, stores and easy to find job now.

(Chắc chắn rồi, có nhà máy, văn phòng, cửa hàng và dễ tìm việc làm bây giờ.)

Lisa: That’s great!

(Thật tuyệt!)

2. 

Lisa: How long have you lived in this city, Mark?

(Anh sống ở thành phố này bao lâu rồi, Mark?)

Mark: My family moved here when I was three.

(Gia đình tôi chuyển đến đây khi tôi ba tuổi.)

Lisa: Has the town changed much since then?

(Thị trấn có thay đổi nhiều kể từ đó không?)

Mark: Well, the city has become modern. More people want to live now.

(Chà, thành phố đã trở nên hiện đại rồi. Nhiều người muốn sống bây giờ.)

Lisa: Oh, can you tell me more about that?

(Oh, bạn có thể cho tôi biết thêm về điều đó?)

Mark: When we moved here, it was a small rural town. Now, it is a big city with many skyscrapers.

(Khi chúng tôi chuyển đến đây, đó là một vùng nông thôn nhỏ trong thị trấn. Bây giờ, nó là một thành phố lớn với nhiều tòa nhà chọc trời.)

Lisa: Wow! What else has changed?

(Chà! Những gì khác đã thay đổi?)

Mark: Government improved emergency services in 2020.

(Chính phủ đã cải thiện dịch vụ khẩn cấp vào năm 2020.)

Lisa: Can you give me some examples?

(Bạn có thể cho tôi một số ví dụ?)

Mark: Sure, there are 30 new ambulance drivers and 50 new police offices.

(Chắc chắn rồi, có 30 tài xế xe cứu thương mới và 50 văn phòng cảnh sát mới.)

Lisa: That’s great!

(Thật tuyệt!)

Speaking

INTERVIEW: MY TOWN HAS CHANGED

(PHỎNG VẤN: THỊ TRẤN CỦA TÔI ĐÃ THAY ĐỔI)

a. You’re doing a news report about small town developments. In pairs: Student A, you’re a news reporter. Read your role card and interview Student B.

(Bạn đang làm một bản tin về sự phát triển của một thị trấn nhỏ. Theo cặp: Học sinh A, bạn là phóng viên tin tức. Đọc thẻ vai trò của bạn và phỏng vấn học sinh B.)

Reporter (Phóng viên)

Find out about: (Tìm hiểu về)

• Basic information about the person (name/age/ how long they have lived in Watford)

(Thông tin cơ bản về người đó (tên/tuổi/họ đã sống bao lâu ở Watford))

• What Walford used to be like (Walford đã từng như thế nào)

• How the town has changed: (Thị trấn đã thay đổi như thế nào)

– Infrastructure (Cơ sở hạ tầng)

– Housing and buildings (Nhà ở và công trình)

– Anything else? (Còn gì nữa không?)

• Whether getting jobs is easier (Có dễ xin việc hơn không)

Student B, you live in Watford. Read your role card, complete the information below with your own ideas, and add some extra details. Answer Student A’s questions.

(Học sinh B, bạn sống ở Watford. Đọc thẻ vai trò của bạn, hoàn thành thông tin bên dưới với ý tưởng của riêng bạn và thêm một số chi tiết bổ sung. Trả lời câu hỏi của học sinh A.)

You’ve lived in Watford for 12 years. It used to be a small town where many people lived in poverty. Many changes have happened:

(Bạn đã sống ở Watford được 12 năm. Nó từng là một thị trấn nhỏ nơi có nhiều người sống trong cảnh nghèo khó. Nhiều thay đổi đã xảy ra)

 

Changes

(Những thay đổi)

Extra details

(Chi tiết bổ sung)

Infrastructure

(Cơ sở hạ tầng)

• Invested in infrastructure

(Đầu tư vào cơ sở hạ tầng)

•New highway built

(Cao tốc mới được xây)

Housing and buildings

(Nhà ở và công trình)

• More affordable apartments built

(Nhiều căn hộ giá cả phải chăng được xây)

 

Others

(Những cái khác)

• New ___________ built

• School rebuilt last year

(Năm ngoái xây trường học)

• __________ invested in emergency services

 

Jobs

(Việc làm)

• _________ new businesses opened

• Big factory opened

(Nhà máy lớn được mở)

 

Lời giải:

Reporter: Hello. Thanks for coming in for the interview.

Ben: It’s my pleasure. Thanks for inviting me.

Reporter: What is your name and how old are you this year?

Ben: My name is Ben, I am 30 years old this year.

Reporter: How long have you lived in Watford town? And how has the town changed over the years?

Ben: I’ve lived in Watford for 12 years. It used to be a small town where many people lived in poverty. Many changes have happened:

 

Changes

Extra details

Infrastructure

• Invested in infrastructure

• New highway built

Housing and buildings

• More affordable apartments built

• Affordable apartments built for workers on the edge of town

Others

• New skyscraper built

• School rebuilt last year

• Government invested in emergency services

•  A large commercial center was built to increase the town’s economy

Jobs

• Lots of new businesses opened

• Big factory opened

• Garment and seafood processing factories are opened to create jobs for people

Reporter: That’s great!

Ben: That’s right. Hopefully, the town will grow more and more in the future.

Tạm dịch:

Phóng viên: Xin chào. Cảm ơn đã đến cho cuộc phỏng vấn.

Ben: Đó là vinh hạnh của tôi. Cảm ơn vì đã mời tôi.

Phóng viên: Bạn tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi?

Ben: Tôi tên là Ben, năm nay tôi 30 tuổi.

Phóng viên: Bạn sống ở thị trấn Watford bao lâu rồi? Và thị trấn đã thay đổi như thế nào trong những năm qua?

Ben: Tôi đã sống ở Watford được 12 năm. Nó từng là một thị trấn nhỏ nơi có nhiều người sống trong cảnh nghèo khó. Nhiều thay đổi đã xảy ra:

 

Thay đổi

Chi tiết bổ sung

Cơ sở hạ tầng

• Cơ sở hạ tầng được đầu tư

• Đường cao tốc mới được xây dựng

Nhà ở và các tòa nhà

• Nhiều căn hộ giá rẻ được xây dựng

• Căn hộ giá cả phải chăng được xây dựng cho công nhân ở rìa thị trấn

Khác

• Tòa nhà chọc trời mới được xây dựng

• Trường học được xây dựng lại vào năm ngoái

• Chính phủ đầu tư vào các dịch vụ khẩn cấp

• Một trung tâm thương mại lớn được xây dựng để tăng trưởng kinh tế của thị trấn

Việc làm

• Nhiều doanh nghiệp mới được mở

• Nhà máy lớn khai trương

• Nhà máy may mặc, chế biến thủy hải sản ra đời tạo công ăn việc làm cho người dân

Phóng viên: Thật tuyệt!

Ben: Đúng vậy. Hi vọng, trong tương lai thị trấn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

b. Swap roles and repeat.

(Trao đổi vai trò và lặp lại.)

c. Which changes do you think are positive? Which are negative? What changes would you like to see in your town?

(Những thay đổi nào bạn cho là tích cực? Cái nào là tiêu cực? Những thay đổi bạn muốn thấy trong thị trấn của bạn?)

Lời giải:

The change in infrastructure in the town has shown a positive in economic development. However, when the infrastructure develops, the number of vehicles also increases, the trees are less, thus creating a negative thing that is heavy air pollution. In the coming time, I want my town to continue to develop and be more modern but still maintain a healthy environment towards a green town.

(Sự thay đổi về cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị xã đã thể hiện sự tích cực trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khi cơ sở hạ tầng phát triển, lượng phương tiện cũng tăng lên, cây xanh ít đi nên nảy sinh một điều tiêu cực là ô nhiễm không khí nặng nề. Trong thời gian tới, tôi mong muốn thị trấn của mình tiếp tục phát triển, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được môi trường trong lành, hướng tới một thị trấn xanh.) 

Unit 3 Lesson 2 lớp 11 trang 28

Let’s Talk!

In pairs: Look at the picture. Would you like to live in this place? Why (not)? What problems do you think people living here might have?

(Nhìn vào bức tranh. Bạn có muốn sống ở nơi này? Tại sao (không)? Bạn nghĩ những người sống ở đây có thể gặp vấn đề gì?)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 3: Social Issues | iLearn Smart World (ảnh 5)

Lời giải:

I think I don’t want to live in this place because it looks very cramped and it looks like many of the houses have deteriorated.

(Tôi nghĩ tôi không muốn sống ở nơi này bởi vì trông nó rất chật chội và có vẻ nhiều ngôi nhà đã xuống cấp.)

I think the people here may have security problems: lose things or suffer from a polluted living environment such as water pollution, noise pollution…

(Tôi nghĩ những người ở đây có thể gặp vấn đề về an ninh: mất đồ hoặc phải chịu cảnh môi trường sống bị ô nhiễm như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tiếng ồn…)

New Words

a. Find the words from the passage that match the definitions below. Listen and repeat.

(Tìm các từ trong đoạn văn phù hợp với các định nghĩa dưới đây. Lắng nghe và lặp lại.)

 

1. health care: the service that looks after people’s health

2. ___________: activities that involve breaking the law

3. ___________: the protection that makes people and places safe

4. ___________: a shortage of something that is needed

5. ___________: the amount of money somebody needs to pay for food, clothing, and a place to live

6. ___________: the health of somebody’s mind

Living in the city has many benefits such as better education and health care. There are usually more and better schools and hospitals in the city than in the country. However, living in the city has its problems, too. Crime rate is often higher, so people don’t feel safe. Many people have to invest in a home security system to protect themselves. There is often a lack of green spaces because there aren’t enough parks. The cost of living is also higher. For the same amount of money. you can buy less in cities. People are busier and more stressed, and this might affect their physical and mental health.

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

Sống trong thành phố có nhiều lợi ích như giáo dục và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Thường có nhiều trường học và bệnh viện tốt hơn trong thành phố so với trong nước. Tuy nhiên, sống trong thành phố cũng có những vấn đề của nó. Tỷ lệ tội phạm thường cao hơn, vì vậy mọi người không cảm thấy an toàn. Nhiều người phải đầu tư vào một hệ thống an ninh gia đình để tự bảo vệ mình. Thường thiếu không gian xanh vì không có đủ công viên. Chi phí sinh hoạt cũng cao hơn. Đối với cùng một số tiền. bạn có thể mua ít hơn ở các thành phố. Mọi người bận rộn hơn và căng thẳng hơn, và điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của họ.

Lời giải:

1. health care

2. crime

3. security

4. lack

5. cost of living

6. mental health

1. health care: the service that looks after people’s health

(chăm sóc sức khỏe: dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi người)

2. crime: activities that involve breaking the law

(tội phạm: các hoạt động liên quan đến vi phạm pháp luật)

3. security: the protection that makes people and places safe

(an ninh: sự bảo vệ làm cho người và nơi an toàn)

4. lack: a shortage of something that is needed

(thiếu: thiếu thứ gì đó cần thiết)

5. cost of living: the amount of money somebody needs to pay for food, clothing, and a place to live

(chi phí sinh hoạt: số tiền ai đó cần phải trả cho thức ăn, quần áo và nơi ở)

6. mental health: the health of somebody’s mind

(sức khỏe tinh thần: sức khỏe tinh thần của ai đó)

b. In pairs: Use the words in Task a to talk about problems in your town. Which is the biggest problem?

(Theo cặp: Sử dụng các từ trong Bài a để nói về các vấn đề trong thị trấn của bạn. Đâu là vấn đề lớn nhất?)

The cost of living in my town is cheap, but there’s a lack of places for entertainment.

(Chi phí sinh hoạt ở thị trấn của tôi rẻ, nhưng thiếu nơi vui chơi giải trí.)

Lời giải:

My city has a lot of good schools and hospitals, but it lacks green space.

(Thành phố của tôi có rất nhiều trường học và bệnh viện tốt, nhưng thiếu không gian xanh.)

Reading

a. Read the article about problems of living in cities. What does the article mainly discuss?

(Đọc bài viết về các vấn đề của cuộc sống ở các thành phố. Bài báo chủ yếu thảo luận điều gì?)

1. a need for better solutions  

(cần có giải pháp tốt hơn)

2. surprising solutions around the world

(giải pháp đáng ngạc nhiên trên toàn thế giới)

Living in cities has many benefits as well as challenges. Many cities are looking for creative solutions in order to solve their problems.

(1) __________ of green spaces

Cities often don’t have enough green spaces. This can have a bad effect on our physical and mental health. Some cities have looked upward in order to find room for trees. In 2015, Hamburg-Germany developed the Green Roof Strategy so that they would have green spaces on the rooftops of buildings. The city would give people up to a hundred thousand euros if they built green roofs. Their goal was to have gardens on at least 70% of suitable roofs.

Crime

You’ll be surprised to know that green spaces can help reduce crime rates. In 2011, Youngstown-Ohio allowed people to turn its empty spaces into green spaces. Then, did a study and found out that crime decreased where the empty spaces were cared for. Community gardens helped reduce the crime rate in Youngstown the most.

Pollution

During the 2008 Summer Olympics, Beijing-China banned cars on different days depending on the license plate numbers. The result was a clear blue sky for the first time in ages. The city still continues this ban but only one day a week.

In Freiburg-Germany, the neighborhood of Vauban makes it very difficult to own a car so that people will walk, bike, or use the public transportation instead. Cars can only be parked in a garage on the edge of the neighborhood. In return for life without cars, people can buy cheap houses and enjoy free bus and train rides.

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

Sống ở thành phố có nhiều lợi ích cũng như thách thức. Nhiều thành phố đang tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề của họ.

(1) __________ không gian xanh

Các thành phố thường không có đủ không gian xanh. Điều này có thể có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Một số thành phố đã nhìn lên trên để tìm chỗ cho cây cối. Năm 2015, Hamburg-Đức đã phát triển Chiến lược mái nhà xanh để họ có không gian xanh trên nóc các tòa nhà. Thành phố sẽ cung cấp cho mọi người tới một trăm nghìn euro nếu họ xây dựng những mái nhà xanh. Mục tiêu của họ là có ít nhất 70% số mái nhà phù hợp có khu vườn.

Tội phạm

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng không gian xanh có thể giúp giảm tỷ lệ tội phạm. Vào năm 2011, Youngstown-Ohio đã cho phép mọi người biến những không gian trống của nó thành không gian xanh. Sau đó, đã thực hiện một nghiên cứu và phát hiện ra rằng tội phạm giảm khi những khoảng trống được chăm sóc. Các khu vườn cộng đồng đã giúp giảm tỷ lệ tội phạm ở Youngstown nhiều nhất.

Sự ô nhiễm

Trong Thế vận hội mùa hè 2008, Bắc Kinh-Trung Quốc đã cấm ô tô vào những ngày khác nhau tùy thuộc vào biển số xe. Kết quả là bầu trời trong xanh lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ. Thành phố vẫn tiếp tục lệnh cấm này nhưng chỉ một ngày trong tuần.

Ở Freiburg-Đức, khu phố Vauban khiến việc sở hữu một chiếc ô tô trở nên rất khó khăn nên mọi người sẽ đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ô tô chỉ có thể đậu trong gara ở rìa khu phố. Đổi lại cuộc sống không có ô tô, người dân có thể mua nhà giá rẻ và được đi xe buýt, tàu miễn phí.

Lời giải:

The article is mainly discuss: 2. surprising solutions around the world

(Bài viết chủ yếu thảo luận: giải pháp đáng ngạc nhiên trên toàn thế giới)

b. Read and circle the answer that best fits the numbered gap.

(Đọc và khoanh tròn câu trả lời phù hợp nhất với khoảng trống được đánh số.)

1.

a. crime (tội phạm)

b. security (bảo vệ)

c. lack (thiếu)

Now, read and fill in the blanks.

(Bây giờ, hãy đọc và điền vào chỗ trống.)

2. A city in Germany gave people money so that they would build ______________.

3. A green space that is taken care of can help reduce _______________.

4. In Beijing, cars are _____________ for one day a week.

5. A neighborhood in a city in Germany makes owning cars ________________.

Lời giải:

1. lack

2. green roofs

3. crime (rates)

4. banned

5. (very) difficult

2. green roofs (n): mái nhà xanh

A city in Germany gave people money so that they would build green roofs.

(Một thành phố ở Đức cho người dân tiền để họ xây mái nhà xanh.)

3. crime (rates) (np): (tỉ lệ) tội phạm

A green space that is taken care of can help reduce crime (rates).

(Một không gian xanh được chăm sóc có thể giúp giảm  (tỷ lệ) tội phạm.)

4. banned (Ved): cấm

In Beijing, cars are banned for one day a week.

(Ở Bắc Kinh, ô tô bị cấm một ngày trong tuần.)

5. (very) difficult (adj): rất khó khăn

A neighborhood in a city in Germany makes owning cars (very) difficult.

(Một khu phố trong một thành phố ở Đức khiến việc sở hữu ô tô (rất) khó khăn.)

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

 

Hướng dẫn giải:

Living in cities has many benefits as well as challenges. Many cities are looking for creative solutions in order to solve their problems.

Lack of green spaces

Cities often don’t have enough green spaces. This can have a bad effect on our physical and mental health. Some cities have looked upward in order to find room for trees. In 2015, Hamburg-Germany developed the Green Roof Strategy so that they would have green spaces on the rooftops of buildings. The city would give people up to a hundred thousand euros if they built green roofs. Their goal was to have gardens on at least 70% of suitable roofs.

Crime

You’ll be surprised to know that green spaces can help reduce crime rates. In 2011, Youngstown-Ohio allowed people to turn its empty spaces into green spaces. Then, did a study and found out that crime decreased where the empty spaces were cared for. Community gardens helped reduce the crime rate in Youngstown the most.

Pollution

During the 2008 Summer Olympics, Beijing-China banned cars on different days depending on the license plate numbers. The result was a clear blue sky for the first time in ages. The city still continues this ban but only one day a week.

In Freiburg-Germany, the neighborhood of Vauban makes it very difficult to own a car so that people will walk, bike, or use the public transportation instead. Cars can only be parked in a garage on the edge of the neighborhood. In return for life without cars, people can buy cheap houses and enjoy free bus and train rides.

Tạm dịch:

Sống ở thành phố có nhiều lợi ích cũng như thách thức. Nhiều thành phố đang tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề của họ.

Thiếu không gian xanh

Các thành phố thường không có đủ không gian xanh. Điều này có thể có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Một số thành phố đã nhìn lên trên để tìm chỗ cho cây cối. Năm 2015, Hamburg-Đức đã phát triển Chiến lược mái nhà xanh để họ có không gian xanh trên nóc các tòa nhà. Thành phố sẽ cung cấp cho mọi người tới một trăm nghìn euro nếu họ xây dựng những mái nhà xanh. Mục tiêu của họ là có ít nhất 70% số mái nhà phù hợp có khu vườn.

Tội phạm

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng không gian xanh có thể giúp giảm tỷ lệ tội phạm. Vào năm 2011, Youngstown-Ohio đã cho phép mọi người biến những không gian trống của nó thành không gian xanh. Sau đó, đã thực hiện một nghiên cứu và phát hiện ra rằng tội phạm giảm khi những khoảng trống được chăm sóc. Các khu vườn cộng đồng đã giúp giảm tỷ lệ tội phạm ở Youngstown nhiều nhất.

Sự ô nhiễm

Trong Thế vận hội mùa hè 2008, Bắc Kinh-Trung Quốc đã cấm ô tô vào những ngày khác nhau tùy thuộc vào biển số xe. Kết quả là bầu trời trong xanh lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ. Thành phố vẫn tiếp tục lệnh cấm này nhưng chỉ một ngày trong tuần.

Ở Freiburg-Đức, khu phố Vauban khiến việc sở hữu một chiếc ô tô trở nên rất khó khăn nên mọi người sẽ đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ô tô chỉ có thể đậu trong gara ở rìa khu phố. Đổi lại cuộc sống không có ô tô, người dân có thể mua nhà giá rẻ và được đi xe buýt, tàu miễn phí.

 

d. In pairs: Does your city have any of the problems in the article? Could it use the solutions discussed in the article? Why (not)?

(Theo cặp: Thành phố của bạn có bất kỳ vấn đề nào trong bài viết không? Nó có thể sử dụng các giải pháp được thảo luận trong bài viết? Tại sao không)?)

Lời giải:

My city is suffering from quite heavy air pollution due to too many vehicles. I think my city can use the solution like in the article because only reducing the number of vehicles traveling at the same time or replacing it with public transport can reduce this situation.

(Thành phố của tôi đang bị ô nhiễm không khí khá nặng do có quá nhiều phương tiện. Tôi nghĩ thành phố  của tôi có thể sử dụng giải pháp như trong bài viết bởi vì chỉ có giảm số lượng xe cộ đi lại trong cùng một thời điểm hay thay thế bằng các phương tiện công cộng mới có thể giảm thiểu tình trạng này.)

Grammar Meaning & Use

a. Look at the picture. What do you think the girl is saying?

(Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ cô gái đang nói gì?)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 3: Social Issues | iLearn Smart World (ảnh 6)

Hướng dẫn giải:

Conjunctions of purpose: in order to and so that

(Liên từ chỉ mục đích: in order to và so that)

We can use the subordinating conjunction in order to or so that to express the purpose of something.

(Chúng ta có thể sử dụng liên từ phụ thuộc in order to và so that để diễn đạt mục đích của một điều gì đó.)

Our town needs to recycle more in order to reduce pollution.

(Thị trấn của chúng ta cần tái chế nhiều hơn để giảm ô nhiễm.)

We should plant more trees so that the air will be cleaner.

(Chúng ta nên trồng nhiều cây hơn để không khí sẽ trong lành hơn.)

Lời giải:

The city should provide free bikes so that people can cycle more. It should also ban cars in order to reduce air pollution.

(Thành phố nên cung cấp xe đạp miễn phí để mọi người có thể đạp xe nhiều hơn. Nó cũng nên cấm ô tô để giảm ô nhiễm không khí.)

b. Now, listen and check your ideas.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và kiểm tra ý tưởng của bạn.)

 

 

 

Lời giải:

The city should provide free bikes so that people can cycle more.  It should also ban cars in order to reduce air pollution.

(Thành phố nên cung cấp xe đạp miễn phí để mọi người có thể đạp xe nhiều hơn. Nó cũng nên cấm ô tô để giảm ô nhiễm không khí.)

c. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

 

 

The city should provide free bikes so that people can cycle more.  It should also ban cars in order to reduce air pollution.

(Thành phố nên cung cấp xe đạp miễn phí để mọi người có thể đạp xe nhiều hơn. Nó cũng nên cấm ô tô để giảm ô nhiễm không khí.)

Grammar Form & Practice

a. Choose the correct conjunctions.

(Chọn các liên từ chính xác.)

1. People should spend more time in nature so that/ in order to improve their mental health.

2. We should install more security cameras so that/ in order to people feel safer.

3. Schools need to teach students how to cook healthy meals so that/ in order to young generations will be healthier.

4. House prices shouldn’t increase so that/ in order not to increase the cost of living.

5. So that/ In order to improve security, the city has installed more lights on streets and in parks.

6. What can we do so that/in order to reduce pollution?

7. Cities should make walking and biking easier so that/ in order to people will use cars and motorbikes less.

Hướng dẫn giải:

Conjunctions of purpose: in order to and so that

(Liên từ chỉ mục đích: in order to và so that)

In order to is followed by an infinitive.

(In order to được theo sau bởi một động từ nguyên thể.)

In order to reduce crime, the city has installed more security cameras.

(Để giảm tội phạm, thành phố đã lắp đặt nhiều camera an ninh hơn.)

The town built bike lanes in order to make streets more bike-friendly.

(Thị trấn đã xây dựng làn đường dành cho xe đạp để làm cho đường phố trở nên thân thiện hơn với xe đạp.)

The city introduced new laws in order not to waste water and energy.

(Thành phố đưa ra luật mới để không lãng phí nước và năng lượng.)

So that is followed by subject + verb. We often use a modal verb after so that.

(So that được theo sau bởi chủ ngữ + động từ. Chúng ta thường dùng động từ khuyết thiếu sau so that.)

We should build cheap housing on the outskirts so that people will move there.

(Chúng ta nên xây dựng nhà ở giá rẻ ở ngoại ô để mọi người sẽ chuyển đến đó.)

*That is sometimes left out in informal situations.

(That đôi khi bị bỏ qua trong các tình huống không chính thức.)

We have banned cars so (that) the city center will be safer.

(Chúng tôi đã cấm ô tô để (rằng) trung tâm thành phố sẽ an toàn hơn.)

Note (Ghi chú)

In order to is more common in writing than speaking.

(In order to phổ biến hơn trong văn viết hơn là nói.)

Lời giải:

2. so that

3. so that

4. in order not to

5. In order to

6. in order to

7. so that

1. People should spend more time in nature  in order to improve their mental health.

(Mọi người nên dành nhiều thời gian hơn trong tự nhiên để cải thiện sức khỏe tinh thần.)

2. We should install more security cameras so that people feel safer.

(Chúng ta nên lắp đặt nhiều camera an ninh hơn để mọi người cảm thấy an toàn hơn.)

3. Schools need to teach students how to cook healthy meals so that young generations will be healthier.

(Nhà trường cần dạy học sinh cách nấu những bữa ăn lành mạnh để thế hệ trẻ khỏe mạnh hơn.)

4. House prices shouldn’t increase in order not to increase the cost of living.

(Giá nhà không nên tăng để không tăng giá sinh hoạt.)

5. In order to improve security, the city has installed more lights on streets and in parks.

(Để cải thiện an ninh, thành phố đã lắp đặt thêm đèn trên đường phố và trong công viên.)

6. What can we do in order to reduce pollution?

(Chúng ta có thể làm gì để giảm ô nhiễm?)

7. Cities should make walking and biking easier so that people will use cars and motorbikes less.

(Các thành phố nên tạo thuận lợi cho việc đi bộ và đi xe đạp để mọi người ít sử dụng ô tô và xe máy hơn.)

b. Circle the sentences which best combine the two short sentences above.

(Khoanh tròn những câu kết hợp tốt nhất hai câu ngắn trên.)

1. People often travel to cities. They want to get access to better health care.

(Mọi người thường đi du lịch đến các thành phố. Họ muốn được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.)

a. People want to get access to better health care so that they can travel to cities.

(Mọi người muốn được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn để họ có thể đi du lịch đến các thành phố.)

b. People travel to cities in order to get access to better health care.

(Mọi người đi du lịch đến các thành phố để được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.)

c. People want to get access to better healthcare in order to travel to cities.

(Mọi người muốn được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn để đi du lịch đến các thành phố.)

d. In order to travel to cities, people get access to better health care.

(Để đi du lịch đến các thành phố, mọi người được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.)

2. Our city has banned single-use plastic. The city doesn’t want to harm the environment.

(Thành phố của chúng tôi đã cấm nhựa sử dụng một lần. Thành phố không muốn làm hại môi trường.)

a. Our city has banned single-use plastic in order to protect the environment.

(Thành phố của chúng tôi đã cấm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ môi trường.)

b. In order to ban single-use plastics, the city will harm the environment.

(Để cấm nhựa sử dụng một lần, thành phố sẽ gây hại cho môi trường.)

c. Our city has banned single-use plastics so that they can harm the environment.

(Thành phố của chúng tôi đã cấm các loại nhựa dùng một lần để chúng có thể gây hại cho môi trường.)

d. In order to harm the environment, our city has not banned single-use plastics.

(Để gây hại cho môi trường, thành phố của chúng tôi đã không cấm nhựa sử dụng một lần.)

3. Cities should provide free healthcare. Poor people should have access to better health care.

(Các thành phố nên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí. Người nghèo cần được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.)

a. Cities shouldn’t provide free health care so that poor people have access to better health care.

(Các thành phố không nên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí để người nghèo được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.)

b. Cities should provide free health care so that poor people don’t have access to better health care.

(Các thành phố nên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí để những người nghèo không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.)

c. Poor people should have access to better health care so that cities can provide it for free.

(Người nghèo nên được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn để các thành phố có thể cung cấp miễn phí.)

d. In order to give poor people access to better health, cities should provide it for free.

(Để giúp người nghèo tiếp cận với sức khỏe tốt hơn, các thành phố nên cung cấp miễn phí.)

Lời giải:

1. b

2. a

3. d

1. b

People often travel to cities. They want to get access to better health care.

(Mọi người thường đi du lịch đến các thành phố. Họ muốn được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.)

= People travel to cities in order to get access to better health care.

(Mọi người đi du lịch đến các thành phố để được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.)

2. a

Our city has banned single-use plastic. The city doesn’t want to harm the environment.

(Thành phố của chúng tôi đã cấm nhựa sử dụng một lần. Thành phố không muốn làm hại môi trường.)

= Our city has banned single-use plastic in order to protect the environment.

(Thành phố của chúng tôi đã cấm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ môi trường.)

3. d

Cities should provide free healthcare. Poor people should have access to better health care.

(Các thành phố nên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí. Người nghèo cần được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.)

= In order to give poor people access to better health, cities should provide it for free.

(Để giúp người nghèo tiếp cận với sức khỏe tốt hơn, các thành phố nên cung cấp miễn phí.)

c. In pairs: Why would a city do these things? Why not? What problems would they want to solve?

(Theo cặp: Tại sao một thành phố lại làm những việc này? Tại sao không? Họ muốn giải quyết những vấn đề gì?)

• ban karaoke parties (cấm tiệc karaoke)

• build more parks, playgrounds, and zoos (xây thêm công viên, sân chơi và sở thú)

• make streets safe for walking (làm cho đường phố an toàn để đi bộ)

• ban single-use plastic (cấm đồ nhựa dùng một lần)

• have free public transportation (có phương tiện giao thông công cộng miễn phí)

• invest in better schools (đầu tư vào các trường học tốt hơn)

I think a city would ban karaoke parties in order to reduce noise pollution. 

(Tôi nghĩ thành phố sẽ cấm các bữa tiệc karaoke để giảm ô nhiễm tiếng ồn.)

Lời giải:

A: Why does the city ban karaoke parties?

(Tại sao thành phố lại cấm tiệc karaoke?)

B: Because karaoke parties will cause noise pollution and cause discomfort for residents of that area. The city government wants to solve the problem related to urban order.

(Bởi vì tiệc karaoke sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn và gây ra cảm giác khó chịu cho cư dân khu vực đó. Chính quyền thành phố muốn giải quyết vấn đề liên quan đến trật tự đô thị.)

A: Why is the city building more parks, playgrounds and zoos?

(Tại sao thành phố lại xây thêm công viên, sân chơi và sở thú?)

B: Because parks, playgrounds and zoos are deployed, contributing to adding more green space to the city and having more points to organize fun and relaxing activities for people.

(Bởi vì  công viên, sân chơi và sở thú được triển khai góp phần tăng thêm mảng xanh cho thành phố và có thêm điểm để tổ chức các hoạt động vui chơi, thư giãn cho người dân.)

A: Why does the city ban single-use plastics?

(Tại sao thành phố cấm đồ nhựa dùng một lần?)

B: Because single-use plastic products have long-lasting properties, they cause great harm to human health and to the environment and ecosystems on earth. The city government wants to solve the problem related to the environment.

(Bởi vì các sản phẩm nhựa dùng một lần có đặc tính lâu phân hủy nên gây tác hại vô cùng lớn đối với sức khỏe con người và với môi trường, hệ sinh thái trên trái đất. Chính quyền thành phố muốn giải quyết vấn đề liên quan đến môi trường.)

Pronunciation

a. Grammar words like ‘… to…’ are usually pronounced with their weak form.

(Các từ ngữ pháp như ‘… to…’ thường được phát âm ở dạng yếu.)

 ‘… to…’ often sounds like/tə/

(‘…to…’ thường phát âm như /tə/)

b. Notice the sound changes of the underlined words.

(Lưu ý sự thay đổi âm thanh của các từ được gạch chân.)

 

We should ban plastic in order to keep rivers clean.

(Chúng ta nên cấm nhựa để giữ cho sông sạch.)

The city banned cars in order to reduce traffic.

(Thành phố cấm ô tô để giảm lưu lượng.)

c. Listen and cross out the sentence that doesn’t use a weak form.

(Nghe và gạch bỏ câu không sử dụng dạng yếu.)

 

We should have more security cameras in order to prevent crime.

(Chúng ta nên có nhiều camera an ninh hơn để ngăn chặn tội phạm.)

My town banned karaoke parties in order to reduce noise pollution.

(Thị trấn của tôi cấm tiệc karaoke để giảm ô nhiễm tiếng ồn.)

Lời giải:

My town banned karaoke parties in order to reduce noise pollution.

=> Wrong. Doesn’t use the weak form.

(Sai. Không sử dụng hình thức yếu.)

d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner.

(Đọc các câu với âm thanh chính xác thay đổi với bạn.)

Practice

Practice: Take turns asking and answering about problems of living in cities.

(Thực hành: Thay phiên nhau hỏi và trả lời về các vấn đề của cuộc sống ở các thành phố.)

What can we do in order to solve overcrowding?

(Chúng ta có thể làm gì để giải quyết tình trạng quá tải?)

We should create jobs in the country so that people won’t move to cities.

(Chúng ta nên tạo việc làm trong nước để mọi người không chuyển đến các thành phố.)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 3: Social Issues | iLearn Smart World (ảnh 7)

Solutions

(Giải pháp)

Purposes

(Mục đích)

create jobs in the country

(tạo việc làm ở đất nước)

people won’t move to cities

(mọi người sẽ không chuyển đến thành phố)

build more parks

(xây thêm công viên)

have more places to socialize

(có thêm nơi giao lưu)

help poor people find jobs

(giúp người nghèo tìm việc làm)

have money to support themselves

(có tiền nuôi tự nuôi bản thân)

free mental health help services

(dịch vụ trợ giúp sức khỏe tâm thần miễn phí)

people feel less stressed

(mọi người cảm thấy bớt căng thẳng hơn)

free social clubs and increase community activities

(các câu lạc bộ xã hội miễn phí và tăng cường các hoạt động cộng đồng)

save money and improve community relationships

(tiết kiệm tiền và cải thiện các mối quan hệ cộng đồng)

free health care and education for poor people

(chăm sóc sức khỏe và giáo dục miễn phí cho người nghèo)

get help when they need

(giúp đỡ khi họ cần)

more security cameras

(thêm camera an ninh)

prevent crime

(ngăn ngừa tội phạm)

invest in better water infrastructure

(đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước tốt hơn)

not waste water

(không lãng phí nước)

 

Lời giải:

A: What can we do in order to solve poverty?

(Chúng ta có thể làm gì để giải quyết nghèo đói?)

B: We should help poor people find jobs so that they have money to support themselves.

(Chúng ta nên giúp người nghèo tìm việc làm để họ có tiền tự nuôi sống bản thân.)

A: What can we do in order to solve lack of clean water?

(Chúng ta có thể làm gì để giải quyết tình trạng thiếu nước sạch?)

B: We should invest in better water infrastructure in order not to waste water.

(Chúng ta nên đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước tốt hơn để không lãng phí nước.)

A: What can we do in order to solve poor mental health?

(Chúng ta có thể làm gì để giải quyết tình trạng sức khỏe tâm thần kém?)

B: We should free mental health help services so that people feel less stressed.

(Chúng ta nên miễn phí các dịch vụ trợ giúp sức khỏe tâm thần để mọi người cảm thấy bớt căng thẳng hơn.)

A: What can we do in order to solve crime?

(Chúng ta có thể làm gì để giải quyết tội phạm?)

B: We should increase more security in order to prevent crime.

(Chúng ta nên tăng cường an ninh hơn để ngăn chặn tội phạm.)

Speaking

SOLUTIONS FOR OUR CITY (GIẢI PHÁP CHO THÀNH PHỐ CHÚNG TA)

a. You’re planning for a social studies project. In pairs: Choose four issues your city needs to solve. Use the ideas below or your own ideas. Discuss and note a solution and a purpose for each issue.

(Bạn đang lập kế hoạch cho một dự án nghiên cứu xã hội. Làm theo cặp: Chọn bốn vấn đề mà bạn cần giải quyết. Sử dụng những ý tưởng dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn. Thảo luận và lưu ý một giải pháp và một mục đích cho từng vấn đề.)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 3: Social Issues | iLearn Smart World (ảnh 8)

What can we do in order to reduce pollution? 

(Chúng ta có thể làm gì để giảm ô nhiễm?)

I think we should improve the public transportation so that people will use cars and motorbikes less. 

(Tôi nghĩ chúng ta nên cải thiện giao thông công cộng để mọi người ít sử dụng ô tô và xe máy hơn.)

Lời giải:

Issues

(Vấn đề)

Solutions

(Giải pháp)

Purposes

(Mục đích)

pollution

(ô nhiễm)

improve the public transportation

(cải thiện giao thông công cộng)

use cars and motorbikes less

(sử dụng ô tô và xe máy ít hơn)

high crime rate

(tỷ lệ tội phạm cao)

enhanced security camera

(tăng cường camera an ninh)

prevent theft and crime

(ngăn chặn hành vi trộm cắp và tội phạm)

high cost of living

(chi phí sinh hoạt cao)

cut down your energy usage

(cắt giảm việc sử dụng năng lượng của bạn)

reduce monthly bill costs

(giảm chi phí hóa đơn hàng tháng)

lack of space

(thiếu không gian)

build more parks

(xây dựng thêm công viên)

have more places to socialize

(có nhiều nơi để giao lưu)

poor health care system

(hệ thống chăm sóc sức khỏe người nghèo nàn)

free health care for poor people

(chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nghèo)

get help when they need

(giúp đỡ khi họ cần)

overcrowding

(dân số quá đông)

create jobs in the country

(tạo ra việc làm trong nước)

people won’t move to cities

(mọi người sẽ không chuyển đến các thành phố)

A: What can we do in order to reduce overcrowding?

(Chúng ta có thể làm gì để giảm tình trạng quá tải?)

B: I think we should create jobs in the country so that people won’t move to cities.

(Tôi nghĩ chúng ta nên tạo việc làm ở nông thôn để mọi người không chuyển đến các thành phố.)

b. Choose the best solution for each issue and share your ideas with another pair. Who has better solutions?

(Chọn giải pháp tốt nhất cho từng vấn đề và chia sẻ ý tưởng của bạn với cặp khác. Ai có giải pháp tốt hơn?)

We think our city needs to improve the public transportation system in order to reduce air pollution.

(Chúng tôi nghĩ rằng thành phố của chúng ta cần cải thiện hệ thống giao thông công cộng để giảm ô nhiễm không khí.)

Lời giải:

We think our city needs enhanced security cameras in order to prevent theft and crime.

(Chúng tôi nghĩ rằng thành phố của chúng ta cần tăng cường camera an ninh để ngăn chặn hành vi trộm cắp và tội phạm.) 

Unit 3 Lesson 3 lớp 11 trang 32

Let’s Talk!

In pairs: Look at the picture. How are the girl and the boy feeling? How were you affected by COVID-19?

(Theo cặp: Nhìn vào bức tranh. Cô gái và chàng trai cảm thấy thế nào? Bạn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 như thế nào?)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 3: Social Issues | iLearn Smart World (ảnh 9)

Lời giải:

The girl and the boy are feeling depressed, lonely and worried.

(Cô gái và chàng trai đang cảm thấy chán nản, cô đơn và lo lắng.)

COVID-19 has affected my whole life such as: limited income, reduced relationships and health problems, my mental health is worse than before.

(COVID-19 đã ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của tôi như: nguồn thu nhập bị hạn chế, các mối quan hệ bị thu hẹp và các vấn đề về sức khỏe, tinh thần của tôi kém hơn so với trước kia.)

Listening

a. Listen to a podcast about the COVID-19 pandemic. What kind of experiences did Donald and Dorothy have?

(Nghe podcast về đại dịch COVID-19. Donald và Dorothy đã có những kinh nghiệm gì?)

 

1. positive (tích cực)

2. negative (tiêu cực)

3. positive and negative (tích cực và tiêu cực)

Hướng dẫn giải:

Bài nghe:

Deborah: Welcome back to Teen Talk. This week, we’re talking about COVID-19. It’s affected students around the world and we’ve asked our listeners for their stories. Here’s Donald, a Grade Eleven student from the USA.

Donald: My school moved our classes online during the pandemic. In the beginning, I found it difficult to focus on my classes. My internet was slow and my microphone didn’t always work, so it wasn’t easy to join in. After a few weeks, things got better. Our class had some really interesting lessons, and I think my IT skills have improved a lot.

Deborah: Dorothy, another Grade Eleven student, also got in touch.

Dorothy: I really missed my friends during the pandemic. I spoke to them every day on social media, but it’s not the same as seeing each other face-to-face. I missed the little things, you know? Like buying snacks during break, or waiting for the bus with my friend, Betty. I felt sad a lot and stayed in my bedroom. I was so lonely-I thought I’d never go back to school! My teacher noticed that something was wrong. She was really great. We had a short chat twice a week to talk about my feelings. It helped a lot, and soon I felt better. She actually gave me the idea for my future job. I want to help young people with emotional problems, too.

Tạm dịch:

Deborah: Chào mừng trở lại Teen Talk. Tuần này, chúng ta đang nói về COVID-19. Nó đã ảnh hưởng đến các sinh viên trên khắp thế giới và chúng tôi đã hỏi người nghe về câu chuyện của họ. Đây là Donald, học sinh lớp 11 đến từ Hoa Kỳ.

Donald: Trường tôi đã chuyển các lớp học trực tuyến trong thời gian xảy ra đại dịch. Lúc đầu, tôi cảm thấy khó tập trung vào các lớp học của mình. Internet của tôi chậm và micrô của tôi không phải lúc nào cũng hoạt động nên không dễ để tham gia. Sau một vài tuần, mọi thứ đã tốt hơn. Lớp học của chúng tôi đã có một số bài học thực sự thú vị và tôi nghĩ rằng kỹ năng CNTT của tôi đã được cải thiện rất nhiều.

Deborah: Dorothy, một học sinh lớp 11 khác, cũng đã liên lạc.

Dorothy: Tôi thực sự nhớ bạn bè của mình trong đại dịch. Tôi nói chuyện với họ hàng ngày trên mạng xã hội, nhưng không giống như gặp mặt trực tiếp. Tôi đã bỏ lỡ những điều nhỏ nhặt, bạn biết không? Chẳng hạn như mua đồ ăn nhẹ trong giờ giải lao, hoặc chờ xe buýt với bạn tôi, Betty. Tôi cảm thấy buồn rất nhiều và ở trong phòng ngủ của mình. Tôi đã rất cô đơn – tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại trường học! Giáo viên của tôi nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn. Cô ấy thực sự tuyệt vời. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn hai lần một tuần để nói về cảm xúc của mình. Nó đã giúp ích rất nhiều, và chẳng mấy chốc tôi cảm thấy tốt hơn. Cô ấy thực sự đã cho tôi ý tưởng về công việc tương lai của tôi. Tôi cũng muốn giúp đỡ những người trẻ gặp vấn đề về tình cảm.

Lời giải:

3. positive and negative (tích cực và tiêu cực)

b. Now, listen and circle the correct answers.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và khoanh tròn các câu trả lời đúng.)

 

1. During the pandemic, Donald …

(Trong đại dịch, Donald…)

a) joined a new school (vào trường mới)

b) moved house (chuyển nhà)

c) studied online (học trực tuyến)

2. Donald had problems with…

(Donald gặp vấn đề với…)

a) focusing on lessons (tập trung vào bài học)

b) his laptop speaker  (loa máy tính xách tay của anh ấy)

c) his teacher (giáo viên của mình)

3. During the pandemic, Dorothy spoke to her friends …

(Trong đại dịch, Dorothy đã nói chuyện với bạn bè của cô ấy…)

a) face-to-face (trực tiếp)

b) at the bus stop (tại bến xe buýt)

c) on social media (trên mạng xã hội)

4. In the future, Dorothy wants to …

(Trong tương lai, Dorothy muốn…)

a) become a teacher (trở thành giáo viên)

b) help teenagers (giúp đỡ thanh thiếu niên)

c) quit her part-time job (bỏ công việc bán thời gian của cô ấy)

Lời giải:

1. c

2. a

3. c

4. b

1. c

During the pandemic, Donald studied online.

(Trong đại dịch, Donald học trực tuyến.)

Thông tin: Donald: My school moved our classes online during the pandemic…

(Trường tôi đã chuyển các lớp học trực tuyến trong thời gian xảy ra đại dịch…)

2. a

Donald had problems with focusing on lessons.

(Donald gặp vấn đề với tập trung vào bài học.)

Thông tin:…In the beginning, I found it difficult to focus on my classes…

(…Lúc đầu, tôi cảm thấy khó tập trung vào các lớp học của mình….)

3. c

During the pandemic, Dorothy spoke to her friends on social media.

(Trong đại dịch, Dorothy đã nói chuyện với bạn bè của cô ấy trên mạng xã hội.)

Thông tin: Dorothy: I really missed my friends during the pandemic. I spoke to them every day on social media, but it’s not the same as seeing each other face-to-face…

(Tôi thực sự nhớ bạn bè của mình trong đại dịch. Tôi nói chuyện với họ hàng ngày trên mạng xã hội, nhưng không giống như gặp mặt trực tiếp…)

4. b

In the future, Dorothy wants to help teenagers.

(Trong tương lai, Dorothy muốn giúp đỡ thanh thiếu niên.)

Thông tin: …She actually gave me the idea for my future job. I want to help young people with emotional problems, too…

(..Cô ấy thực sự đã cho tôi ý tưởng về công việc tương lai của tôi. Tôi cũng muốn giúp đỡ những người trẻ gặp vấn đề về tình cảm…)

c. In pairs: What would you do if you were in the same situation as Donald and Dorothy?

(Làm theo cặp: Bạn sẽ làm gì nếu ở trong tình huống tương tự như Donald và Dorothy?)

Lời giải:

If I were in the same situation as Donald and Dorothy, I would hone my computer skills, communicate with family members more, and video chat with friends through social networking sites.

(Nếu ở trong tình huống tương tự như Donald và Dorothy, tôi sẽ tự trau dồi các kỹ năng về tin học, giao tiếp với người thân trong gia đình nhiều hơn và trò chuyện video với bạn bè thông qua các trang mạng xã hội.)

Reading

a. Read John’s essay about social media addiction and choose the best introduction sentence.

(Đọc bài luận của John về chứng nghiện mạng xã hội và chọn câu giới thiệu hay nhất.)

1. One problem affecting teenagers in the USA is social media addiction.

 (Một vấn đề ảnh hưởng đến thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ là nghiện mạng xã hội.)

2. Today, more teens use social media than ever before.

 (Ngày nay, nhiều thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội hơn bao giờ hết.)

____________________________. This essay will look at the causes and effects of this problem. The first cause of social media addiction is the social media apps. The apps are designed to make people keep using them by knowing exactly what they like to read, watch, and look at and showing you it when you turn on the app. This means you will always see new interesting content. The second cause of social media addiction is the need to create an attractive “online life”. For some teens, it is more important to be cool and popular online than offline. They spend hours every day trying to create the perfect “online life.”

The first effect of social media addiction is it causes low self-esteem. This means you do not feel confident in yourself. Seeing photos of others having fun makes you feel sad because you do not have the same experiences. The second effect of social media addiction is it damages your “offline life.” Relationships with friends and family get damaged because teens are distracted by social media.

In conclusion, social media addiction is a problem for teens in the USA. It is caused by apps and the importance of a cool “online life,” and results in low self-esteem and problems in your “offline life.”

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

____________________________. Bài tiểu luận này sẽ xem xét các nguyên nhân và ảnh hưởng của vấn đề này. Nguyên nhân đầu tiên của chứng nghiện mạng xã hội là các ứng dụng mạng xã hội. Các ứng dụng được thiết kế để khiến mọi người tiếp tục sử dụng chúng bằng cách biết chính xác những gì họ thích đọc, xem và xem và hiển thị cho bạn khi bạn bật ứng dụng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn thấy nội dung thú vị mới. Nguyên nhân thứ hai của chứng nghiện mạng xã hội là nhu cầu tạo ra một “cuộc sống trực tuyến” hấp dẫn. Đối với một số thanh thiếu niên, điều quan trọng là trở nên thú vị và nổi tiếng trên mạng hơn là ngoại tuyến. Họ dành hàng giờ mỗi ngày để cố gắng tạo ra “cuộc sống trực tuyến” hoàn hảo.

Ảnh hưởng đầu tiên của việc nghiện mạng xã hội là nó gây ra lòng tự trọng thấp. Điều này có nghĩa là bạn không cảm thấy tự tin vào chính mình. Ghép ảnh người khác vui vẻ khiến bạn chạnh lòng vì không có cùng trải nghiệm. Tác động thứ hai của việc nghiện mạng xã hội là nó làm hỏng “cuộc sống ngoại tuyến” của bạn. Mối quan hệ với bạn bè và gia đình bị tổn hại vì thanh thiếu niên bị phân tâm bởi xã hội điên cuồng.

Tóm lại, nghiện mạng xã hội là một vấn đề đối với thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ. Nguyên nhân là do các ứng dụng và tầm quan trọng của “cuộc sống trực tuyến” thú vị, đồng thời dẫn đến lòng tự trọng thấp và các vấn đề trong “cuộc sống ngoại tuyến” của bạn.

Lời giải:

Đáp án: 1. One problem affecting teenagers in the USA is social media addiction.

(Một vấn đề ảnh hưởng đến thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ là nghiện mạng xã hội.)

b. Now, read and complete the notes that John used to plan his essay. Write ONE word only for each answer.

(Bây giờ, hãy đọc và hoàn thành các ghi chú mà John đã sử dụng để dàn dựng bài luận của mình. Chỉ viết MỘT từ cho mỗi câu trả lời.)

Problem: Social media addiction

Details

Cause 1: social media (1) __________

Designed to be addictive, know what you like, always have new content

Cause 2: need to create “online life”

Being (2) __________ and popular online is more important than offline

Effect 1: low self-esteem = not feeling (3) ______

 Sadness when seeing  other people having fun

Effect 2: damages “offline life”

Too distracted => problems with (4) _______ and family

Lời giải:

1. apps

2. cool

3. confident

4. friends

 

Problem: Social media addiction

(Vấn đề: Nghiện mạng xã hội)

Details

(Chi tiết)

Cause 1: social media (1) apps

(Nguyên nhân 1: ứng dụng mạng xã hội)

Designed to be addictive, know what you like, always have new content

(Được thiết kế để gây nghiện, biết bạn thích gì, luôn có nội dung mới)

Cause 2: need to create “online life”

(Nguyên nhân 2: cần tạo ra “cuộc sống trực tuyến”)

Being (2) cool and popular online is more important than offline

(Trở nên thú vị và phổ biến trực tuyến quan trọng hơn ngoại tuyến)

Effect 1: low self-esteem = not feeling (3) confident

(Ảnh hưởng 1: tự ti = không cảm thấy tự tin)

 Sadness when seeing  other people having fun

(Buồn bã khi thấy người khác vui)

Effect 2: damages “offline life”

(Ảnh hưởng 2: phá hủy “cuộc sống thực tế”)

Too distracted => problems with (4) friends and family

(Quá mất tập trung => rắc rối với bạn bè và gia đình)

 

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Hướng dẫn giải:

One problem affecting teenagers in the USA is social media addiction. This essay will look at the causes and effects of this problem. The first cause of social media addiction is the social media apps. The apps are designed to make people keep using them by knowing exactly what they like to read, watch, and look at and showing you it when you turn on the app. This means you will always see new interesting content. The second cause of social media addiction is the need to create an attractive “online life”. For some teens, it is more important to be cool and popular online than offline. They spend hours every day trying to create the perfect “online life.”

The first effect of social media addiction is it causes low self-esteem. This means you do not feel confident in yourself. Seeing photos of others having fun makes you feel sad because you do not have the same experiences. The second effect of social media addiction is it damages your “offline life.” Relationships with friends and family get damaged because teens are distracted by social madia.

In conclusion, social media addiction is a problem for teens in the USA. It is caused by apps and the importance of a cool “online life,” and results in low self-esteem and problems in your “offline life.”

Tạm dịch:

Một vấn đề ảnh hưởng đến thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ là nghiện mạng xã hội. Bài tiểu luận này sẽ xem xét các nguyên nhân và ảnh hưởng của vấn đề này. Nguyên nhân đầu tiên của chứng nghiện mạng xã hội là các ứng dụng mạng xã hội. Các ứng dụng được thiết kế để khiến mọi người tiếp tục sử dụng chúng bằng cách biết chính xác những gì họ thích đọc, xem và xem và hiển thị cho bạn khi bạn bật ứng dụng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn thấy nội dung thú vị mới. Nguyên nhân thứ hai của chứng nghiện mạng xã hội là nhu cầu tạo ra một “cuộc sống trực tuyến” hấp dẫn. Đối với một số thanh thiếu niên, điều quan trọng là trở nên thú vị và nổi tiếng trên mạng hơn là ngoại tuyến. Họ dành hàng giờ mỗi ngày để cố gắng tạo ra “cuộc sống trực tuyến” hoàn hảo.

Ảnh hưởng đầu tiên của việc nghiện mạng xã hội là nó gây ra lòng tự trọng thấp. Điều này có nghĩa là bạn không cảm thấy tự tin vào chính mình. Ghép ảnh người khác vui vẻ khiến bạn chạnh lòng vì không có cùng trải nghiệm. Tác động thứ hai của việc nghiện mạng xã hội là nó làm hỏng “cuộc sống ngoại tuyến” của bạn. Mối quan hệ với bạn bè và gia đình bị tổn hại vì thanh thiếu niên bị phân tâm bởi xã hội điên cuồng.

Tóm lại, nghiện mạng xã hội là một vấn đề đối với thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ. Nguyên nhân là do các ứng dụng và tầm quan trọng của “cuộc sống trực tuyến” thú vị, đồng thời dẫn đến lòng tự trọng thấp và các vấn đề trong “cuộc sống ngoại tuyến” của bạn.

d. In pairs: How many times a day do you check your social media? What kind of information do you look for?

(Theo cặp: Bạn kiểm tra mạng xã hội của mình bao nhiêu lần một ngày? Bạn tìm kiếm loại thông tin gì?)

Lời giải:

I check my social media more than 5 times a day. I often search for information related to music, news, weather and receive notifications of school schedules and exams.

(Tôi kiểm tra mạng xã hội của mình hơn 5 lần một ngày. Tôi thường tìm kiếm thông tin liên quan đến âm nhạc, tin tức thời sự, thời tiết và nhận thông báo lịch học, lịch thi trên trường.)

Writing

a. Read about writing cause and effect essays. Then, read John’s essay again and underline the two causes and two effects.

(Đọc về cách viết bài luận về nguyên nhân và kết quả. Sau đó, đọc lại bài luận của John và gạch dưới hai nguyên nhân và hai kết quả.)

Writing Skill (Kĩ năng viết)

To write an effective cause and effect essay, you should:

(Để viết một bài luận nhân quả hiệu quả, bạn nên)

1. Introduce the problem and explain the purpose of the essay.

(Giới thiệu vấn đề và nêu mục đích của bài văn.)

One problem affecting teenagers is stress. This essay will look at the causes and effects of this problem.

(Một vấn đề ảnh hưởng đến thanh thiếu niên là căng thẳng. Bài tiểu luận này sẽ xem xét các nguyên nhân và ảnh hưởng của vấn đề này.)

2. Give causes for the problem. For each cause, add supporting evidence (reasons, opinions, examples).*

(Đưa ra nguyên nhân của vấn đề. Đối với mỗi nguyên nhân, hãy thêm bằng chứng hỗ trợ (lý do, ý kiến, ví dụ).*)

The first cause of stress is from exams. Studente have to take lots of exame and are worried about failing them.

(Nguyên nhân đầu tiên của căng thẳng là từ các kỳ thi. Học sinh phải tham gia rất nhiều kỳ thi và lo lắng về việc trượt chúng.)

3. State the effects of the problem. For each effect, add supporting evidence.*

(Nêu tác hại của vấn đề. Đối với mỗi hiệu ứng, hãy thêm bằng chứng hỗ trợ.*)

The first effect of stress is it affects your sleep. Students cannot sleep because they cannot stop thinking about their schoolwork.

(Ảnh hưởng đầu tiên của căng thẳng là nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Học sinh không thể ngủ vì họ không thể ngừng suy nghĩ về bài tập ở trường.)

4. Give a conclusion. Restate the problem and the causes and effects that you described.

(Đưa ra kết luận. Trình bày lại vấn đề và nguyên nhân cũng như ảnh hưởng mà bạn đã mô tả.)

In conclusion, stress is a problem for teens. It is caused by exams that result in sleeping problems.

(Tóm lại, căng thẳng là một vấn đề đối với thanh thiếu niên. Nó được gây ra bởi các kỳ thi dẫn đến các vấn đề về giấc ngủ.)

*see “Giving supporting evidence in body paragraphs” on page 23

(*xem phần “Đưa ra bằng chứng hỗ trợ trong các đoạn thân bài” ở trang 23)

Lời giải:

One problem affecting teenagers in the USA is social media addiction. This essay will look at the causes and effects of this problem. The first cause of social media addiction is the social media apps. The apps are designed to make people keep using them by knowing exactly what they like to read, watch, and look at and showing you it when you turn on the app. This means you will always see new interesting content. The second cause of social media addiction is the need to create an attractive “online life”. For some teens, it is more important to be cool and popular online than offline. They spend hours every day trying to create the perfect “online life.”

The first effect of social media addiction is it causes low self-esteem. This means you do not feel confident in yourself. Seeing photos of others having fun makes you feel sad because you do not have the same experiences. The second effect of social media addiction is it damages your “offline life.” Relationships with friends and family get damaged because teens are distracted by social madia.

In conclusion, social media addiction is a problem for teens in the USA. It is caused by apps and the importance of a cool “online life,” and results in low self-esteem and problems in your “offline life.”

b. Match the causes to the effects.

(Nối các nguyên nhân với các ảnh hưởng.)

1. Some students get bullied because they dress or act differently to others.

2. Class sizes are large because the city’s population grew quickly in the last ten years.

3. Teenagers who don’t get enough exercise can become overweight.

4. Some teens leave school because they have to work to earn money for their families.

a. They can suffer from health problems and struggle to breathe when climbing stairs.

b. It can be difficult to teachers to manage and control so many students.

c. They will find it hard to get a good job in the future without any qualifications.

d. They might drop out of school because they are afraid of getting hurt.

Lời giải:

1. d

2. b

3. a

4. c

1. d

Some students get bullied because they dress or act differently to others. – They might drop out of school because they are afraid of getting hurt.

(Một số học sinh bị bắt nạt vì ăn mặc hoặc hành động khác với những học sinh khác. – Họ có thể bỏ học vì sợ bị tổn thương.)

2. b

Class sizes are large because the city’s population grew quickly in the last ten years. – It can be difficult to teachers to manage and control so many students.

(Quy mô lớp học đông vì dân số thành phố tăng nhanh trong mười năm qua. – Giáo viên có thể khó quản lý và kiểm soát rất nhiều học sinh.)

3. a

Teenagers who don’t get enough exercise can become overweight. – They can suffer from health problems and struggle to breathe when climbing stairs.

(Thanh thiếu niên không tập thể dục đầy đủ có thể bị thừa cân. – a. Họ có thể gặp các vấn đề về sức khỏe và khó thở khi leo cầu thang.)

4. c

Some teens leave school because they have to work to eam money for their families. – They will find it hard to get a good job in the future without any qualifications.

(Một số thanh thiếu niên nghỉ học vì họ phải làm việc để kiếm tiền cho gia đình. – Họ sẽ khó có được một công việc tốt trong tương lai nếu không có bất kỳ bằng cấp nào.)

Speaking

a. In pairs: Look at the problems affecting teenagers in Vietnam. What are the causes of these problems? What are the effects?

(Theo cặp: Nhìn vào những vấn đề ảnh hưởng đến thanh thiếu niên ở Việt Nam. Nguyên nhân của những vấn đề này là gì? Các ảnh hưởng là gì?)

obesity

(béo phì)

not finishing high school

(không học hết phổ thông)

bullying

(bắt nạt)

large class sizes

(sĩ số lớp đông)

Some students don’t finish high school because they get bored or fail too many exams.

(Một số học sinh không học xong trung học vì chán nản hoặc trượt quá nhiều kỳ thi.)

What are the effects of not finishing school?

(Những ảnh hưởng của việc không học xong là gì?)

It’s harder to find a good job and make enough money.

(Thật khó để tìm được một công việc tốt và kiếm đủ tiền.)

Lời giải:

A: Some teenagers are bullied at school because they have a more difficult family situation than their classmates.

(Một số thanh thiếu niên bị bắt nạt ở trường học bởi vì họ có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn với các bạn trong lớp.)

B: What are the effects of bullying?

(Những ảnh hưởng của việc bắt nạt là gì?)

A: People who are bullied are prone to psychological diseases, lack of confidence, and often worry and fear.

(Người bị bắt nạt dễ bị mắc các bệnh về tâm lý, thiếu tự tin và hay lo âu, sợ hãi.)

b. Choose a problem, then think of two causes and effects and fill in the table. Add details to explain each cause and effect.

(Chọn một vấn đề, sau đó nghĩ đến hai nguyên nhân và kết quả và điền vào bảng. Thêm chi tiết để giải thích từng nguyên nhân và kết quả.)

Problem: ____________________

Details

Cause 1:

 

Cause 2:

 

Effect 1:

 

Effect 2:

 

Lời giải:

Problem: Obesity

(Vấn đề: Béo phì)

Details

(Chi tiết)

Cause 1: Obesity due to improper eating

(Nguyên nhân 1: Béo phì do ăn uống không đúng cách)

People who have a diet rich in high-energy foods, foods high in fat, sugar or salt, processed foods, fast foods or carbonated drinks, etc. will lead to excess energy. and accumulate, gradually becoming overweight and obese.

(Những người có chế độ ăn nhiều loại thực phẩm nhiều năng lượng, thực phẩm nhiều mỡ, nhiều đường hoặc muối, các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh hoặc những loại đồ uống có gas,… sẽ dẫn tới thừa năng lượng và tích tụ, dần trở thành thừa cân, béo phì.)

Cause 2: Obesity due to constant stress

(Béo phì do thường xuyên căng thẳng)

Stress and anxiety will cause the body to produce peptides and this compound will promote the formation of fat blocks, especially abdominal fat blocks.

(Sự căng thẳng, lo lắng sẽ khiến cơ thể tạo ra peptit và chính hợp chất này sẽ thúc đẩy việc hình thành các khối mỡ, đặc biệt là những khối mỡ vùng bụng.)

Effect 1: Ease of gastrointestinal diseases

(Ảnh hưởng 1: Dễ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa)

Obesity causes excess fat to stick to the intestinal loops, causing stagnation of stools and constipation. The stagnation of feces and toxic wastes generated in the metabolism can lead to colon cancer. Meanwhile, excess fat accumulates in the liver causing fatty liver disease, if not treated promptly, it can lead to cirrhosis… Fatty metabolism disorder produces gallstones.

(Béo phì làm cho lượng mỡ dư bám vào các quai ruột gây ứ đọng phân, táo bón. Sự ứ đọng phân và các chất thải độc hại sinh ra trong quá trình chuyển hóa dễ sinh bệnh ung thư đại tràng. Trong khi đó, mỡ dư tích tụ ở gan gây bệnh gan nhiễm mỡ nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến bệnh xơ gan… Rối loạn chuyển hóa mỡ sinh ra sỏi mật.)

Effect 2: Self-deprecating, prone to stress

(Ảnh hưởng 2: Tự ti, dễ mắc stress)

Obese people often have anxiety in front of the crowd, which gradually leads to lack of optimism, anxiety leading to stress and prolonged depression.

(Người béo phì thường có tâm lý e ngại trước đám đông, lâu dần dẫn tới suy nghĩ thiếu lạc quan, lo lắng dẫn đến stress, trầm cảm kéo dài.)

 

Let’s Write!

Now, write a cause and effect essay about a teen social issue. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 150 – 180 words.

(Bây giờ, hãy viết một bài luận nhân quả về một vấn đề xã hội của thanh thiếu niên. Sử dụng hộp Kỹ năng viết, mô hình đọc và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 150 – 180 từ.)

Lời giải:

One problem affecting teenagers in Vietnam is obesity. This essay will look at the causes and effects of this problem.

The first cause of obesity is their diet. Teenagers eat too much fast food. Fast food has lots of fat and sugar which can make you gain weight. The second cause of obesity is that teenagers do not exercise enough. Most teenagers spend their free time playing video games and using social media. This can also increase weight.

The first effect of obesity is it affects physical health. Obesity causes serious health problems. It can affect your heart and make it difficult to breathe. The second effect of obesity is it affects mental health. Teenagers often worry about their bodies, and other students can make fun of them. This can make them feel sad and lonely.

In conclusion, obesity is a problem for teens in Vietnam. It is caused by diet and not enough exercise and results in physical and mental health problems.

Tạm dịch:

Một vấn đề ảnh hưởng đến thanh thiếu niên ở Việt Nam là bệnh béo phì. Bài tiểu luận này sẽ xem xét các nguyên nhân và ảnh hưởng của vấn đề này.

Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến béo phì là chế độ ăn uống của họ. Thanh thiếu niên ăn quá nhiều thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh có nhiều chất béo và đường có thể làm bạn tăng cân. Nguyên nhân thứ hai của béo phì là thanh thiếu niên không tập thể dục đầy đủ. Hầu hết thanh thiếu niên dành thời gian rảnh để chơi trò chơi điện tử và sử dụng mạng xã hội. Điều này cũng có thể làm tăng trọng lượng.

Ảnh hưởng đầu tiên của bệnh béo phì là nó ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Béo phì gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến tim của bạn và gây khó thở. Ảnh hưởng thứ hai của bệnh béo phì là nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Thanh thiếu niên thường lo lắng về cơ thể của họ, và các sinh viên khác có thể lấy họ làm trò cười. Điều này có thể khiến họ cảm thấy buồn và cô đơn.

Tóm lại, béo phì là một vấn đề đối với thanh thiếu niên ở Việt Nam. Nó được gây ra bởi chế độ ăn uống và không tập thể dục đầy đủ và dẫn đến các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần.