Với giải Unit 2 2I. Culture lớp 11 trang 34 Tiếng Anh 11 Friends Global chi tiết trong Unit 2: Leisure time giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 2: Leisure time

1. SPEAKING Look at the photo above. Which natural phenomenon is it? What happens if the greenhouse gases keep increasing?

(Nhìn vào bức ảnh trên. Đó là hiện tượng tự nhiên nào? Điều gì xảy ra nếu khí nhà kính tiếp tục tăng?)

(ảnh 8)

Lời giải:

The natural phenomenon is global warming. If greenhouse gases keep increasing, the temperature on Earth will increase higher and higher. It will have a negative effect on every creature.

(Hiện tượng tự nhiên là sự nóng lên toàn cầu. Nếu khí nhà kính tiếp tục tăng, nhiệt độ trên Trái Đất sẽ ngày càng cao hơn. Nó sẽ có tác động tiêu cực đến mọi sinh vật.)

2. What greenhouse gases are produced through human activities? Match column A with column B to have an answer.

(Những loại khí nhà kính được sản xuất thông qua các hoạt động của con người? Nối cột A với cột B để có câu trả lời.)

A.

Refrigerator Aerosols (thiết bị làm lạnh)

Cattle-Fertiliser (gia súc-phân bón)

Oil-Coal (dầu – than)

Gasoline-Agriculture (xăng dầu – nông nghiệp)

B.

CH4

N3O

CO2

CFCs

Lời giải:

– Refrigerator Aerosols => CFCs

(thiết bị làm lạnh => CFCs)

– Cattle-Fertiliser => CH4

(gia súc – phân bón => CH4 )

– Oil – Coal => CO2

(dầu – than => CO2)

– Gasoline-Agriculture => N3O

(xăng dầu – nông nghiệp => N3O)

3. VOCABULARY Check the meaning of the following words or phrases. Which is not related to global warming?

(Kiểm tra nghĩa của các từ hoặc cụm từ sau. Từ nào không liên quan đến sự nóng lên toàn cầu?)

deforestation

industrialisation

climate change

emissions

habitat destruction

animal poaching

ice melting

population growth

Phương pháp giải:

– deforestation: phá rừng

– industrialization: công nghiệp hóa

– climate change: thay đổi khí hậu

– emissions: khí thải

– habitat destruction: phá hủy môi trường sống

– animal poaching: săn trộm động vật

– ice melting: băng tan

– population growth: tăng trưởng dân số

Lời giải:

Which is not related to global warming?

(Từ nào không liên quan đến sự nóng lên toàn cầu?)

=> animal poaching: săn bắt động vật trái phép

4. Read paragraph A of the text. Which of the ideas in exercise 3 are mentioned in the reading?

(Đọc đoạn A của văn bản. Ý nào trong bài tập 3 được nhắc đến trong bài đọc?)

A. Home (2009) is a 90-minute documentary about human threats to the Earth’s ecological balance. It is made up of aerial shots of various places across the globe. Aiming to raise people’s awareness of the alarming environmental destruction, this French movie shows human huge impacts on the Earth and the consequences of climate change. Viewers of the documentary particularly enjoy the footage of human origins, the Earth’s water cycle, population growth, the melting Arctic ice cap and the coral reef.

B. The film was completed in eighteen months and the film crew did their filming of 488-hour raw footage by flying in a helicopter over various regions in more than fifty countries. At a press conference in Paris on March 9, 2009, its director, Yann Arthus-Bertrand, announced that its released versions would include theatre, television, DVD and the internet. About two months later, the film’s worldwide release date was confirmed to be June 5.2009. Despite its availability in various forms, Home (2009) had its world festival premiere at the Dawn Breakers International Film Festival in 2012.

C. Home (2009) is available for free access in 14 languages. Director Yann Arthus-Bertrand has insisted that the film has no copyright. He has also stressed the educational benefits of the film over its financial gains. With this aim in mind, the film producer made the film available to as many people as possible. The film can be downloaded to your smart TV or any kind of digital device, with the proceeds all going to the GoodPlanet Foundation.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

A. Home (2009) là bộ phim tài liệu dài 90 phút về các mối đe dọa của con người đối với sự cân bằng sinh thái của Trái đất. Nó được tạo thành từ các bức ảnh chụp từ trên không của nhiều địa điểm khác nhau trên toàn cầu. Với mục tiêu nâng cao nhận thức của mọi người về sự hủy hoại môi trường đáng báo động, bộ phim Pháp này cho thấy những tác động to lớn của con người đối với Trái đất và hậu quả của biến đổi khí hậu. Người xem bộ phim tài liệu đặc biệt thích thú với những thước phim về nguồn gốc loài người, vòng tuần hoàn nước của Trái đất, sự gia tăng dân số, chỏm băng ở Bắc Cực đang tan chảy và rạn san hô.

B. Bộ phim được hoàn thành trong mười tám tháng và đoàn làm phim đã thực hiện cảnh quay thô dài 488 giờ bằng cách bay trực thăng qua nhiều vùng khác nhau ở hơn 50 quốc gia. Tại một cuộc họp báo ở Paris vào ngày 9 tháng 3 năm 2009, giám đốc của nó, Yann Arthus-Bertrand, đã thông báo rằng các phiên bản đã phát hành của nó sẽ bao gồm rạp hát, truyền hình, DVD và internet. Khoảng hai tháng sau, ngày phát hành toàn cầu của phim được xác nhận là tháng 5.2009. Mặc dù có sẵn dưới nhiều hình thức khác nhau, Home (2009) đã có buổi ra mắt liên hoan thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Dawn Breakers vào năm 2012.

C. Trang chủ (2009) có sẵn để truy cập miễn phí bằng 14 ngôn ngữ. Đạo diễn Yann Arthus-Bertrand khẳng định bộ phim không có bản quyền. Anh ấy cũng đã nhấn mạnh lợi ích giáo dục của bộ phim hơn là lợi ích tài chính của nó. Với mục đích này, nhà sản xuất phim đã cung cấp bộ phim cho càng nhiều người càng tốt. Có thể tải phim xuống TV thông minh của bạn hoặc bất kỳ loại thiết bị kỹ thuật số nào, tất cả số tiền thu được sẽ được chuyển đến GoodPlanet Foundation.

Lời giải:

The ideas in exercise 3 are mentioned in the reading: population growth and ice melting.

(Các ý trong bài tập 3 được đề cập trong bài đọc: gia tăng dân số và băng tan.)

5. Read the text. Find the details related to the following numbers.

(Đọc văn bản. Tìm các chi tiết liên quan đến các số sau.)

14        50        488      2009    2012

Lời giải:

*14

Thông tin: Home (2009) is available for free access in 14 languages.

(Trang chủ (2009) có sẵn để truy cập miễn phí bằng 14 ngôn ngữ.)

*50

Thông tin: The film was completed in eighteen months and the film crew did their filming of 488-hour raw footage by flying in a helicopter over various regions in more than fifty countries.”

(Bộ phim được hoàn thành trong 18 tháng và đoàn làm phim đã thực hiện cảnh quay thô dài 488 giờ bằng trực thăng bay qua nhiều vùng khác nhau ở hơn 50 quốc gia.)

*488

Thông tin: The film was completed in eighteen months and the film crew did their filming of 488-hour raw footage.

(Bộ phim được hoàn thành trong mười tám tháng và đoàn làm phim đã quay những cảnh quay thô dài 488 giờ.)

*2009

Thông tin: At a press conference in Paris on March 9, 2009, its director, Yann Arthus-Bertrand, announced that its released versions would include theatre, television, DVD and the internet.

(Tại một cuộc họp báo ở Paris vào ngày 9 tháng 3 năm 2009, giám đốc của nó, Yann Arthus-Bertrand, đã thông báo rằng các phiên bản đã phát hành của nó sẽ bao gồm rạp hát, truyền hình, DVD và internet.)

*2012

Thông tin: Home (2009) had its world festival premiere at the Dawn Breakers International Film Festival in 2012.

(Home (2009) đã có buổi ra mắt liên hoan thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Dawn Breakers vào năm 2012.)

6. Answer the questions in your own words.

(Trả lời các câu hỏi từ ngữ nói của riêng bạn.)

1. What images can be seen in the film?

(Những hình ảnh có thể được nhìn thấy trong phim?)

2. Where can Home (2009) be seen?

(Có thể xem Home (2009) ở đâu?)

3. Why doesn’t Home (2009) have any copyright?

(Tại sao Home (2009) không có bản quyền?)

Lời giải:

1. In the movie we can see a lot of scenes about our origins, Earth’s water cycle, the increasing population and some natural disasters such as ice melting…

(Trong phim chúng ta có thể thấy rất nhiều cảnh về nguồn gốc của chúng ta, vòng tuần hoàn nước của Trái đất, dân số ngày càng tăng và một số thảm họa thiên nhiên như băng tan…)

2. It can be seen on different platforms such as theater television, DVD and the Internet.

(Nó có thể được xem trên các nền tảng khác nhau như DVD truyền hình rạp hát và Internet.)

3. It doesn’t have any copyright because the director wants to focus on the educational benefits more than financial gains.

(Nó không có bất kỳ bản quyền nào vì đạo diễn muốn tập trung vào lợi ích giáo dục hơn là lợi ích tài chính.)

7. SPEAKING Work in groups. Discuss the question and then share with the class.

(Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi và sau đó chia sẻ với cả lớp.)

Which do you think is more effective in raising people’s awareness of protecting the environment: a film or a book? Justify your answer.

(Bạn nghĩ cái nào hiệu quả hơn trong việc nâng cao nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường: một bộ phim hay một cuốn sách? Biện minh cho câu trả lời của bạn.)

Lời giải:

In my opinion, to raise people’s awareness of protecting the environment, a film is more effective than a book. This is because of two reasons.

Firstly, watching a film is less time consuming than reading a book. We can spend three hours watching a film on the laptop or at the movie theater; however, it is quite hard for most people to spend the same amount of time reading books.

Secondly, the film is more interesting  and appealing to people with the moving pictures and modern sound system. It’s easier to make viewers understand.

Tạm dịch:

Theo tôi, để nâng cao nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường, một bộ phim sẽ hiệu quả hơn một cuốn sách. Điều này là do hai lý do.

Thứ nhất, xem phim tốn ít thời gian hơn đọc sách. Chúng ta có thể dành ba giờ để xem một bộ phim trên máy tính xách tay hoặc tại rạp chiếu phim; tuy nhiên, hầu hết mọi người đều khó có thể dành cùng một lượng thời gian để đọc sách.

Thứ hai, phim hay và lôi cuốn người xem hơn với hình ảnh chuyển động và hệ thống âm thanh hiện đại. Nó dễ dàng hơn để làm cho người xem hiểu.