Với giải Unit 1 1H. Writing lớp 11 trang 21 Tiếng Anh 11 Friends Global chi tiết trong Unit 1: Generations giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 1: Generations

1. SPEAKING Work in pairs. What is a penfriend? Think of three reasons why somebody might want a penfriend in a different country.

(Làm việc theo cặp. Một người bạn qua thư là gì? Hãy nghĩ về ba lý do tại sao ai đó có thể muốn có một người bạn qua thư ở một quốc gia khác.)

Lời giải chi tiết:

Penfriend is someone who you write friendly letters to regularly, but you have never met.

(Penfriend là người mà bạn thường xuyên viết thư qua lại, nhưng bạn chưa bao giờ gặp mặt.)

Three reason why somebody might want a penfriend in a different country:

(Ba lý do tại sao ai đó có thể muốn có một người bạn qua thư ở một quốc gia khác)

– create a deeper connection with someone in another country.

(tạo mối liên hệ sâu sắc hơn với ai đó ở quốc gia khác.)

– improves your writing skills and your language skills.

(cải thiện khả năng viết và kĩ năng ngoại ngữ của bạn.)

– learn more about different cultures.

(tìm hiểu thêm về các nền văn hóa khác nhau.)

2. Read the advertisement from a website for international penfriends above. What information does Adam ask for?

(Đọc đoạn quảng cáo từ một trang web dành cho bạn bè quốc tế ở trên. Adam yêu cầu thông tin gì?)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 1: Generations | Friends Global (ảnh 5)

Find a penfriend

Hi! My name is Adam. I’m sixteen years old and I live in Newcastle in the UK. I’m looking for a penfriend from any country in the world. Send me a message and tell me about yourself and your family. Also, could you please tell me why you are looking for a penfriend? Thanks-

and I hope to hear from you soon! Click here to reply to Adam

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tìm một người bạn qua thư

CHÀO! Tên tôi là Adam. Tôi mười sáu tuổi và tôi sống ở Newcastle ở Vương quốc Anh. Tôi đang tìm kiếm một người bạn qua thư từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Gửi cho tôi một tin nhắn và cho tôi biết về bạn và gia đình của bạn. Ngoài ra, bạn có thể vui lòng cho tôi biết lý do tại sao bạn đang tìm kiếm một người bạn qua thư? Cảm ơn-

và tôi hy vọng được nghe từ bạn sớm! Nhấn vào đây để trả lời Adam

Lời giải chi tiết:

The information Adam is asking for is information about his penfriend and about his/her family as well as the reason why he/ she wants to have a penfriend.

(Thông tin mà Adam yêu cầu là thông tin về bạn qua thư của anh ấy và về gia đình của anh ấy/cô ấy cũng như lý do tại sao anh ấy/cô ấy muốn có bạn qua thư.)

Thông tin: Send me a message and tell me about yourself and your family. Also, could you please tell me why you are looking for a penfriend?

(Gửi cho tôi một tin nhắn và cho tôi biết về bạn và gia đình của bạn. Ngoài ra, bạn có thể vui lòng cho tôi biết lý do tại sao bạn đang tìm kiếm một người bạn qua thư?)

3. Read the task and the message below. Does Vinh provide all of the information that Adam asks for? What does Vinh ask for more information about?

(Đọc nhiệm vụ và thông báo dưới đây. Vinh có cung cấp đầy đủ thông tin mà Adam yêu cầu không? Vinh hỏi thêm thông tin về cái gì?)

 

You have seen this advertisement on a website for international penfriends. Write a message in reply and provide the information Adam asks for. Include a request for information in your message.

Find a penfriend

Hi! My name’s Vinh and I’m from Viet Nam. I’m fifteen years old and live in Ho Chi Minh City with my parents and my younger sister. I’m into football, and my sister’s mad about pop music.

I’d like to have an English penfriend because I’m studying English at school and would like to visit England one day. Would you mind telling me more about Newcastle? I know it’s got a famous football team, but that’s all! Do you enjoy living there?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn đã thấy quảng cáo này trên một trang web dành cho bạn bè quốc tế. Viết tin nhắn trả lời và cung cấp thông tin mà Adam yêu cầu. Bao gồm một yêu cầu thông tin trong tin nhắn của bạn.

Tìm một người bạn qua thư

CHÀO! Tên tôi là Vinh và tôi đến từ Việt Nam. Tôi mười lăm tuổi và sống ở thành phố Hồ Chí Minh với cha mẹ và em gái của tôi. Tôi mê bóng đá, còn em gái tôi mê nhạc pop.

Tôi muốn có một người bạn qua thư người Anh vì tôi đang học tiếng Anh ở trường và muốn đến thăm nước Anh một ngày nào đó. Bạn có phiền kể cho tôi nghe thêm về Newcastle không? Tôi biết nó có một đội bóng nổi tiếng, nhưng chỉ vậy thôi! Bạn có thích sống ở đó không?

Lời giải chi tiết:

Vinh provides all of the information that Adam asks for. He also asks Adam about Newcastle in his country and whether he enjoys living there. 

(Vinh cung cấp tất cả thông tin mà Adam yêu cầu. Anh ấy cũng hỏi Adam về Newcastle ở đất nước của anh ấy và liệu anh ấy có thích sống ở đó không.)

Thông tin: Would you mind telling me more about Newcastle? – Do you enjoy living there?

(Bạn có phiền kể cho tôi nghe thêm về Newcastle không? – Bạn có thích sống ở đó không?)

4. KEY PHRASES Look at the polite requests. Which one does Adam use in his advertisement? Which one does Vinh use in his message?

(Nhìn vào các yêu cầu lịch sự. Cái nào Adam sử dụng trong quảng cáo của mình? Cái nào Vinh sử dụng trong tin nhắn của mình?)

Polite requests (Lời yêu cầu lịch sự)

– Would it be possible for you to …?

(Bạn có thể …?)

– Could you please…?

(Bạn có thể vui lòng…?)

– Would you mind if …?

(Bạn có phiền không nếu …?)

– Would you mind (+ -ing form)?

(Bạn có phiền không (dạng + -ing)?)

– I wonder if …

(Tôi tự hỏi, nếu …)

Lời giải chi tiết:

Polite requests in Adam’s advertisement:

(Lời yêu cầu lịch sự trong quảng cáo của Adam)

– Could you please tell me why you are looking for a penfriend?

(Bạn có thể vui lòng cho tôi biết lý do tại sao bạn đang tìm kiếm một người bạn qua thư không?)

Polite requests in Vinh’s message:

(Lời yêu cầu lịch sự trong quảng cáo của Vinh)

– Would you mind telling me more about Newcastle?

(Bạn có phiền kể cho tôi nghe thêm về Newcastle không)

5. SPEAKING Work in pairs. Request the following information from your partner. Use different phrases from exercise 4 and verbs like tell, explain, describe, etc.

(Làm việc theo cặp. Yêu cầu thông tin sau từ đối tác của bạn. Sử dụng các cụm từ khác nhau từ bài tập 4 và các động từ như kể, giải thích, mô tả, v.v.)

date of birth (ngày sinh)

ideal day out (ngày đi chơi lý tưởng)

taste in music (sở thích âm nhạc)

Lời giải chi tiết:

A: Could you please tell me what your date of birth is?

B: My birthday is on the first of April 2007.

A: Would you mind describing an ideal day out?

B: Well, it would be a day when I can spend my free time with my family going picnicking and eating out when the weather is beautiful. I don’t have to think about my studying.

A: What is your favorite kind of music?

B: My favorite one is rap music.

A: Would it be possible for you to explain why you love it?

B: I am interested in rap music because I love the fast melody and cool lyrics. Whenever I listen to it, I feel much more energetic.

Tạm dịch:

A: Bạn có thể vui lòng cho tôi biết ngày sinh của bạn là gì không?

B: Sinh nhật của tôi là ngày 1 tháng 4 năm 2007.

A: Bạn có phiền khi mô tả một ngày đi chơi lý tưởng không?

B: Chà, đó sẽ là một ngày mà tôi có thể dành thời gian rảnh cùng gia đình để đi dã ngoại và ăn uống khi thời tiết đẹp. Tôi không phải nghĩ về việc học của mình.

A: Thể loại nhạc yêu thích của bạn là gì?

B: Tôi thích nhất là nhạc rap.

A: Bạn có thể giải thích lý do tại sao bạn yêu thích nó không?

B: Tôi quan tâm đến nhạc rap vì tôi thích giai điệu nhanh và lời bài hát hay. Bất cứ khi nào tôi nghe nó, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều.

6. Read the Writing Strategy. Then look at the message in exercise 3 again. Does Vinh develop the points or does he just write a single sentence for each one?

(Đọc Chiến lược viết. Sau đó nhìn lại thông báo trong bài tập 3. Vinh có phát triển các ý không hay anh ấy chỉ viết một câu cho mỗi ý?)

Phương pháp giải:

Writing Strategy (Chiến lược viết)

Make sure that you a) include all of the points in the task and b) develop each point, that is, add some extra information or detail. Try not to write just one sentence for each point.

(Đảm bảo rằng bạn a) bao gồm tất cả các điểm trong nhiệm vụ và b) phát triển từng điểm, tức là thêm một số thông tin hoặc chi tiết bổ sung. Cố gắng không chỉ viết một câu cho mỗi điểm.)

Lời giải chi tiết:

Vinh develops every point in his message. 

(Vinh phát triển mọi điểm trong lá thư của mình.)

7. Match sentences 1-5 with sentences a-e. Think of other ways that extra detail or information could be added to sentences 1-5.

(Nối câu 1-5 với câu a-e. Hãy nghĩ ra những cách khác để thêm chi tiết hoặc thông tin vào câu 1-5.)

1. I go to Harford Community College.

(Tôi học ở trường Cao đẳng Cộng đồng Harford.)

2. I’ve got two brothers.

(Tôi có hai anh em trai.)

3. We moved to a house outside town last month.

(Chúng tôi đã chuyển đến một ngôi nhà bên ngoài thị trấn vào tháng trước.)

4. My name’s Huy and I’m seventeen years old.

(Tôi tên là Huy và tôi mười bảy tuổi.)

5. Would you mind if I visited you in August?

(Bạn có phiền không nếu tôi đến thăm bạn vào tháng 8?)

a. I live in Ninh Binh with my parents and my sister.

(Tôi sống ở Ninh Bình với bố mẹ và em gái tôi.)

b. I’m doing my A-levels.

(Tôi đang học cấp độ A.)

c. We needed more space.

(Chúng tôi cần thêm không gian.)

d. I’d really like to meet you and your family.

(Tôi thực sự muốn gặp bạn và gia đình của bạn.)

e. One is older than me and one is younger.

(Một người lớn tuổi hơn tôi và một người trẻ hơn.)

Lời giải chi tiết:

1. b

2. e

3. c

4. a

5. d

1. b

I go to Harford Community College. I’m doing my A-levels.

(Tôi đến Cao đẳng Cộng đồng Harford. Tôi đang học cấp độ A.)

2. e

I’ve got two brothers. One is older than me and one is younger.

(Tôi có hai anh em. Một người lớn tuổi hơn tôi và một người trẻ hơn.)

3. c

We moved to a house outside town last month. We needed more space.

(Chúng tôi đã chuyển đến một ngôi nhà bên ngoài thị trấn vào tháng trước. Chúng tôi cần thêm không gian.)                                       

4. a

My name’s Huy and I’m seventeen years old. I live in Ninh Binh with my parents and my sister.

(Tôi tên là Huy và tôi mười bảy tuổi. Tôi sống ở Ninh Bình với bố mẹ và em gái tôi.)

5. d

Would you mind if I visited you in August? I’d really like to meet you and your family.

(Bạn có phiền không nếu tôi đến thăm bạn vào tháng 8? Tôi thực sự muốn gặp bạn và gia đình của bạn.)

8. You are going to do the task in exercise 3. Plan your message, using the prompts below to help you. Think about how you can add extra details.

(Bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ trong bài tập 3. Lập kế hoạch cho tin nhắn của bạn, sử dụng các gợi ý bên dưới để giúp bạn. Hãy suy nghĩ về cách bạn có thể thêm các chi tiết bổ sung.)

  • Describe yourself and your family.

      (Mô tả bản thân và gia đình của bạn.)

  • Explain your reason for wanting a penfriend.

      (Giải thích lý do bạn muốn có một người bạn qua thư.)

  • Request information from Adam.

      (Yêu cầu thông tin từ Adam.)

Lời giải chi tiết:

+ Describe yourself and your family.

(Mô tả bản thân và gia đình của bạn.)

– from Ho Chi Minh City, Viet Nam.

(đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.)

– 4 members in my family.

(4 thành viên trong gia đình tôi.)

– my hobby: read books and explore new things.

(sở thích của tôi: đọc sách, khám phá những thứ mới)

+ Explain your reason for wanting a penfriend.

(Giải thích lý do bạn muốn có một người bạn qua thư.)

– like learning English.

(thích học tiếng Anh.)

– improve my writing skills.

(cải thiện kỹ năng viết của tôi.)

+ Request information from Adam.

(Yêu cầu thông tin từ Adam.)

– how England celebrate Tet holiday

(người Anh đón Tết như thế nào)

9. Write your message (70-80 words) using your plan from exercise 8.

(Viết tin nhắn của em 70 – 80 từ sử dụng dàn ý của em ở bài 8.)

You have seen this advertisement on a website for international penfriends. Write a message in reply and provide the information Adam asks for. Include a request for information in your message.

(Bạn đã thấy quảng cáo này trên một trang web dành cho bạn bè quốc tế. Viết tin nhắn trả lời và cung cấp thông tin mà Adam yêu cầu. Bao gồm một yêu cầu thông tin trong tin nhắn của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Find a penfriend

Hi! My name is Bao and I’m from Viet Nam. I’m sixteen years old and I was born and grew up in Ho Chi Minh City. We have lived here for 10 years. My family has four people, my parents, my brother, and me. I am a big fan of reading books and exploring new things.

I would like to have an English penfriend because I have a great passion for learning languages, especially English. Moreover, my teacher also encourages me to have a pen friend because it will help me improve my English writing skills. I usually get a B for my writing test. I also have an opportunity to know more about your culture. I am extremely curious about how your country celebrates Tet every year. In Vietnam, Tet is the biggest event and we all look forward to it to gather together and receive lucky money. Would you mind telling me more information about that?

Tạm dịch:

Tìm một người bạn qua thư

CHÀO! Tên tôi là Bảo và tôi đến từ Việt Nam. Tôi mười sáu tuổi, tôi sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã sống ở đây được 10 năm. Gia đình tôi có bốn người, bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Tôi là một fan hâm mộ lớn của việc đọc sách và khám phá những điều mới.

Tôi muốn có một người bạn bằng tiếng Anh vì tôi có niềm đam mê lớn với việc học ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Hơn nữa, giáo viên của tôi cũng khuyến khích tôi có một người bạn qua thư vì nó sẽ giúp tôi cải thiện tiếng Anh trong kỹ năng viết của mình. Tôi thường đạt điểm B cho bài kiểm tra viết của mình. Tôi cũng có cơ hội để biết thêm về văn hóa của các bạn. Tôi vô cùng tò mò về cách đất nước bạn đón Tết hàng năm. Ở Việt Nam, Tết là sự kiện lớn nhất và tất cả chúng tôi đều mong chờ nó để quây quần bên nhau và nhận tiền lì xì. Bạn có phiền khi nói thêm thông tin về điều đó không?