Với giải Unit 2 2H. Writing lớp 11 trang 33 Tiếng Anh 11 Friends Global chi tiết trong Unit 2: Leisure time giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 2: Leisure time

1. SPEAKING Match the photos with two clubs from the list below. Which clubs from the list would you like to belong to? Give reasons.

(Ghép các bức ảnh với hai câu lạc bộ từ danh sách dưới đây. Bạn muốn thuộc về những câu lạc bộ nào trong danh sách? Đưa ra lý do.)

 (ảnh 7)

School clubs

art club

astronomy club

baking club

computer club

photography club

film club

fitness club

school choir

science club

Phương pháp giải:

School clubs (Những câu lạc bộ ở trường)

– art club: câu lạc bộ nghệ thuật

– astronomy club: câu lạc bộ thiên văn học

– baking club: câu lạc bộ làm bánh

– computer club: câu lạc bộ máy tính

– photography club: câu lạc bộ chụp ảnh

– film club: câu lạc bộ phim

– fitness club: câu lạc bộ thể hình

– school choir: dàn đồng ca của trường

– science club: câu lạc bộ khoa học

Lời giải:

Picture 1: photography club (Ảnh 1: câu lạc bộ nhiếp ảnh) 

Picture 2: school choir (Ảnh 2: dàn đồng ca của trường)

I would like to take part in a photography club and a fitness club. The reason I chose photography club is because I want to learn more skills to take beautiful pictures because I’m not good at it. I love fitness club because I think I can do more exercise and improve my mental health and physical health there.

(Tôi muốn tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh và câu lạc bộ thể hình. Lý do tôi chọn câu lạc bộ nhiếp ảnh vì tôi muốn học thêm kỹ năng để chụp những bức ảnh đẹp vì tôi không giỏi về nó. Tôi thích câu lạc bộ thể hình vì tôi nghĩ rằng tôi có thể tập thể dục nhiều hơn và cải thiện sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của mình ở đó.)

2. Read the task and the blog post below. Which clubs from exercise 1 are mentioned? Which other clubs that are not in exercise 1 are mentioned?

(Đọc nhiệm vụ và bài viết trên blog dưới đây. Câu lạc bộ nào từ bài tập 1 được đề cập? Những câu lạc bộ nào khác không có trong bài tập 1 được đề cập?)

One Saturday last month, the school organised an open day for students and parents to learn about all the school clubs. The event took place in the playground and also in the school hall.

More than two hundred people came to the school to find out about the activities the school can offer. Most of them were parents of primary school children who are going to start at the school in September, at the beginning of the next school year.

More than twenty different school clubs had stalls in the playground. Students and teachers at the stalls explained to the visitors what goes on at the clubs. In the school hall, there were karate displays from the martial arts club and a short performance by the choir.

In my view, the day was a great success. Since the open day, lots of people have been asking for information about clubs. As well as that, the school has received suggestions for new clubs, including ballroom dancing and ice skating!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Vào thứ Bảy tuần trước, trường tổ chức một ngày mở cửa cho học sinh và phụ huynh để tìm hiểu về tất cả các câu lạc bộ của trường. Sự kiện diễn ra ở sân chơi và cả trong hội trường của trường.

Hơn hai trăm người đã đến trường để tìm hiểu về các hoạt động mà trường có thể cung cấp. Hầu hết họ đều là phụ huynh của các em học sinh tiểu học sẽ khai giảng vào tháng 9, đầu năm học mới.

Hơn hai mươi câu lạc bộ trường học khác nhau có gian hàng trong sân chơi. Học sinh và giáo viên tại các gian hàng giải thích cho du khách về những gì diễn ra tại các câu lạc bộ. Trong hội trường, có màn biểu diễn karate của câu lạc bộ võ thuật và màn trình diễn ngắn của dàn đồng ca.

Theo quan điểm của tôi, ngày là một thành công lớn. Kể từ ngày mở cửa, rất nhiều người đã hỏi thông tin về các câu lạc bộ. Cùng với đó, trường đã nhận được đề xuất cho các câu lạc bộ mới, bao gồm khiêu vũ và trượt băng!

Lời giải:

– Which clubs from exercise 1 are mentioned?  => school choir.

(Những câu lạc bộ nào từ bài tập 1 được đề cập? => dàn đồng ca của trường)

Thông tin: In the school hall, there were karate displays from the martial arts club and a short performance by the choir.

(Trong hội trường, có màn biểu diễn karate của câu lạc bộ võ thuật và màn trình diễn ngắn của dàn đồng ca.)

– Which other clubs that are not in exercise 1 are mentioned? => dancing and ice skating

(Những câu lạc bộ nào khác không có trong bài tập 1 được đề cập? => khiêu vũ và trượt băng)

Thông tin: As well as that, the school has received suggestions for new clubs, including ballroom dancing and ice skating!

(Cùng với đó, trường đã nhận được đề xuất cho các câu lạc bộ mới, bao gồm khiêu vũ và trượt băng.)

3. Answer the questions about the blog post

(Trả lời các câu hỏi về bài đăng trên blog)

What phrase does the writer use to

(Cụm từ nào người viết dùng để)

a. say when a past event took place?

(nói khi nào một sự kiện quá khứ xảy ra?)

b. introduce a personal opinion?

(giới thiệu một ý kiến cá nhân?)

c. introduce an additional point?

(giới thiệu một điểm truyền thống)

Lời giải:

a. “One Saturday last month,…”

(Vào thứ Bảy tuần trước,…)

Thông tin: One Saturday last month, the school organised an open day for students and parents to learn about all the school clubs.

(Vào thứ Bảy tuần trước, trường tổ chức một ngày mở cửa cho học sinh và phụ huynh để tìm hiểu về tất cả các câu lạc bộ của trường.)

b. “In my view,…”

Thông tin: In my view, the day was a great success

(Theo quan điểm của tôi, ngày hôm đó là một thành công lớn)

c. “As well as that,…”

(Cùng với đó,…)

Thông tin: As well as that, the school has received suggestions for new clubs, including ballroom dancing and ice skating!

(Cùng với đó, trường đã nhận được đề xuất cho các câu lạc bộ mới, bao gồm khiêu vũ và trượt băng!)

4. SPEAKING Read the Writing Strategy. In pairs, look through the blog post in exercise 2 and suggest twelve words you could delete. Then compare your ideas with another pair’s.

(Đọc Chiến lược viết. Làm theo cặp, xem qua bài đăng trên blog ở bài tập 2 và gợi ý 12 từ bạn có thể xóa. Sau đó, so sánh ý tưởng của bạn với ý tưởng của cặp khác.)

Writing Strategy (Chiến lược viết)

Where there is a word limit for the writing task, make sure you keep within it. If you went over the limit, decide which words you can delete. For example, there may be unnecessary adjectives or examples. When you have cut the words, make sure that a) the text still makes sense and b) all points in the task are still covered.

(Trong trường hợp có giới hạn từ cho bài viết, hãy đảm bảo rằng bạn giữ trong giới hạn đó. Nếu bạn đã vượt quá giới hạn, hãy quyết định những từ nào bạn có thể xóa. Ví dụ, có thể có những tính từ hoặc ví dụ không cần thiết. Khi bạn đã cắt các từ, hãy đảm bảo rằng a) văn bản vẫn có nghĩa và b) tất cả các điểm trong nhiệm vụ vẫn được bao phủ.)

Lời giải:

Some words you could delete:

(Một số từ bạn có thể xóa)

– at the beginning of the next school year.

(vào đầu năm học tiếp theo.)

– great

(tuyệt)

– including ballroom dancing and ice skating

(bao gồm khiêu vũ và trượt băng)

On Saturday last month, the school organised an open day for students and parents to learn about all the school clubs. The event took place in the playground and also in the school hall.

More than two hundred people came to the school to find out about the activities the school can offer. Most of them were parents of primary school children who are going to start at the school in September, at the beginning of the next school year.

More than twenty different school clubs had stalls in the playground. Students and teachers at the stalls explained to the visitors what goes on at the clubs. In the school hall, there were karate displays from the martial arts club and a short performance by the choir.

In my view, the day was a great success. Since the open day, lots of people have been asking for information about clubs. As well as that, the school has received suggestions for new clubs, including ballroom dancing and ice skating!

5. Read the task below. Then prepare a plan for your blog post.

(Đọc nhiệm vụ dưới đây. Sau đó chuẩn bị một kế hoạch cho bài đăng trên blog của bạn.)

You recently went to a show performed by a number of different clubs at school. Write a blog post about it.

(Gần đây, bạn đã tham gia một buổi biểu diễn do một số câu lạc bộ khác nhau biểu diễn ở trường. Viết một bài blog về nó.)

  • Where and when did the show take place?

      (Chương trình diễn ra ở đâu và khi nào?)

  • Who attended the event and how did they react?

      (Ai đã tham dự sự kiện và họ phản ứng như thế nào?)

  • Give your personal opinion of the event.

      (Đưa ra ý kiến cá nhân của bạn về sự kiện.)

  • Suggest two improvements for next year.

      (Đề xuất hai cải tiến cho năm tới.)

Paragraph 1: the time, the place and the clubs

(Đoạn 1: thời gian, địa điểm và câu lạc bộ)

Paragraph 2: the attendees and their reactions.

(Đoạn 2: những người tham dự và phản ứng của họ.)

Paragraph 3: your opinions

(Đoạn 3: ý kiến của bạn)

Paragraph 4: suggested improvements

(Đoạn 4: đề xuất cải tiến)

Lời giải:

Paragraph 1: the time, the place and the clubs

(Đoạn 1: thời gian, địa điểm và câu lạc bộ)

– At 8 last Sunday.

(Lúc 8 giờ Chủ nhật vừa rồi.)

– Gia Dinh High School

(Trường THPT Gia Định)

– many clubs for students

(nhiều câu lạc bộ cho học sinh)

Paragraph 2: the attendees and their reactions.

(Đoạn 2: những người tham dự và phản ứng của họ.)

– students at Gia Dinh high school and their parents.

(học sinh trường THPT Gia Định và phụ huynh.)

– happy, excited, enjoyable

(vui vẻ, hào hứng, thích thú)

Paragraph 3: your opinions

(Đoạn 3: ý kiến của bạn)

The event was quite successful.

(Sự kiện khá thành công.)

Paragraph 4: suggested improvements

(Đoạn 4: đề xuất cải tiến)

– should have more musical performances during the events.

(nên có nhiều tiết mục văn nghệ hơn trong các sự kiện.)

– more trash bins should be placed in the school yard.

(nên đặt thêm nhiều thùng rác trong sân trường.)

6. SPEAKING Work in pairs. Compare your notes from exercise 5 and suggest at least one improvement for your partner’s plan.

(So sánh ghi chú của bạn từ bài tập 5 và đề xuất ít nhất một cải tiến cho kế hoạch của đối tác của bạn.)

7. Write a blog post (150-180 words) using the task and plan from exercise 5. Include phrases from exercise 3 if appropriate.

(Viết một bài blog (150-180 từ) sử dụng nhiệm vụ và kế hoạch từ bài tập 5. Bao gồm các cụm từ từ bài tập 3 nếu thích hợp.)

Lời giải:

At 8:00 AM last Sunday, My school organized a club activity day for every student at Gia Dinh high school and their parents to take part in. The event took place in the schoolyard and drew a lot of attention.

Because it was held on the weekend, many people attended. Nearly 300 students went to school on that day to take part in the event to find out which clubs are suitable for them. A club day also attracted the attention of their parents because they wanted to know what activities the clubs have and how useful it was for their children. All parents and students were extremely happy and excited.

From my point of view, the event was quite successful because it has brought a lot of benefits for the students.

In my view, the event would be perfect if there were more activities on the stage such as dancing, singing or some games to make the atmosphere more exciting. Secondly, the organizer should place more trash bins in the yard in the next event.

Tạm dịch:

Vào lúc 8:00 sáng Chủ Nhật tuần trước, trường em đã tổ chức ngày sinh hoạt câu lạc bộ cho mỗi học sinh trường THPT Gia Định và phụ huynh tham gia. Sự kiện diễn ra ngay tại sân trường đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Vì được tổ chức vào cuối tuần nên rất đông người tham dự. Gần 300 học sinh đến trường trong ngày hôm đó để tham gia sự kiện tìm kiếm câu lạc bộ phù hợp với mình. Ngày hội câu lạc bộ cũng thu hút sự quan tâm của phụ huynh vì họ muốn biết câu lạc bộ có những hoạt động gì và nó có ích gì cho con mình. Tất cả phụ huynh và học sinh vô cùng vui mừng và phấn khởi.

Theo quan điểm của tôi, sự kiện này khá thành công vì nó đã mang lại rất nhiều lợi ích cho các em học sinh.

Theo tôi, sự kiện sẽ hoàn hảo hơn nếu có thêm các hoạt động trên sân khấu như nhảy, hát hoặc một số trò chơi để không khí sôi động hơn. Thứ hai, ban tổ chức nên đặt thêm thùng rác ở sân trong sự kiện tiếp theo.