Với giải Unit 10 Language lớp 10 trang 111, 112 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 10: Ecotourism giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 10: Ecotourism Global Success

Pronunciation 1

Bài 1 trang 111 sgk Tiếng Anh 10: Listen to these sentences. Pay attention to the intonation and repeat (Hãy nghe những câu này. Chú ý đến ngữ điệu và lặp lại)

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi cũng sẽ cố gắng mang theo đồ ăn nhẹ với ít bao bì hơn.

2. Chuyến đi thực địa thân thiện với môi trường là gì?

3. Chúng tôi có thể mang theo đồ ăn nhẹ không?

Pronunciation 2

Bài 2 trang 111 sgk Tiếng Anh 10: Work in pairs and role-play this conversation. Pay attention to the intonation. Then listen and check. (Làm việc theo cặp và đóng vai cuộc trò chuyện này. Chú ý đến ngữ điệu. Sau đó, lắng nghe và kiểm tra.)

 

 

Hướng dẫn dịch:

Mẹ: Con đã chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi vào ngày mai chưa?

Mai: Vâng, con rồi.

Mẹ: Sao con mang ít đồ ăn vậy?

Mai: Bởi vì con không muốn bỏ lại rác. Nó không tốt cho môi trường.

Mẹ: Đó là một ý kiến hay.

Vocabulary 1

Bài 1 trang 112 sgk Tiếng Anh 10: Below is what ecotourists do. Match each sentence on the left with its explanation on the right. (Dưới đây là những gì các nhà du lịch sinh thái làm. Ghép mỗi câu ở bên trái với lời giải thích của nó ở bên phải.)

Trả lời:

1. b 2. a 3. e 4. d 5. c

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

~ b. Tôi hiểu nhiệm vụ của tôi là bảo vệ môi trường.

2. Tôi nhận thức được thiệt hại tôi có thể gây ra cho môi trường.

~ a. Tôi biết rằng khi tôi đi du lịch, tôi có thể làm hỏng môi trường.

3. Tôi giúp mọi người tìm hiểu về tác động môi trường của du lịch.

~ e. Tôi nói với mọi người về những tác động tích cực và tiêu cực của du lịch đối với môi trường.

4. Tôi giúp các doanh nghiệp địa phương tạo ra lợi nhuận.

~ d. Tôi giúp người dân địa phương kiếm một số tiền bằng cách sử dụng các dịch vụ địa phương và mua các sản phẩm địa phương.

5. Tôi mua nghệ thuật và hàng thủ công truyền thống để giúp đỡ văn hóa địa phương và các doanh nghiệp.

~ c. Tôi mua đồ thủ công để giúp các nghệ sĩ và thợ thủ công hoặc phụ nữ địa phương kiếm một số tiền và giới thiệu văn hóa của họ với nhiều người hơn.

Vocabulary 2

Bài 2 trang 112 sgk Tiếng Anh 10: Complete these sentences with the highlighted words in 1 (Hoàn thành các câu này với các từ được đánh dấu trong 1)

Trả lời:

1. profit, crafts 2. aware, impact 3. responsible

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi có thể giúp các nghệ sĩ địa phương kiếm lợi nhuận bằng cách mua các tác phẩm thủ công và nghệ thuật thủ công.

2. Nhiều khách du lịch không nhận thức được tác động của hành động của họ đối với cộng đồng địa phương.

3. Cả người dân địa phương và khách du lịch phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Grammar 1

Bài 1 trang 112 sgk Tiếng Anh 10: Decide whether these statements can be real (R) or not (N) (Quyết định xem những câu này có thể là thực (R) hay không (N))

Trả lời:

1. N 2. R 3. N 4. R

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ bay.

2. Nếu chúng ta chăm chỉ, chúng ta sẽ đạt được điểm cao.

3. Nếu bố mẹ tôi trẻ hơn 10 tuổi, họ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.

4. Nếu ngày mai trời mưa, chúng ta sẽ ở nhà.

Grammar 2

Bài 2 trang 112 sgk Tiếng Anh 10: Put the verbs in brackets in the correct forms. (Đặt các động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

Trả lời:

1. will stay

2. would grow

3. were/ was – would be

4. give – will reduce

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu khách du lịch mua các sản phẩm địa phương, nhiều tiền hơn của họ sẽ ở lại trong cộng đồng.

2. Nếu chúng tôi sống ở nông thôn, chúng tôi sẽ tự trồng rau.

3. Nếu bà tôi còn sống thì hôm nay bà đã trăm tuổi.

4. Nếu mọi người từ bỏ việc bay, họ sẽ giảm lượng khí thải carbon của họ.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 10 Tiếng Anh lớp 10

Unit 10 Getting started lớp 10 trang 110, 111

Unit 10 Reading lớp 10 trang 113, 114

Unit 10 Speaking lớp 10 trang 114, 115

Unit 10 Listening lớp 10 trang 115

Unit 10 Writing lớp 10 trang 116

Unit 10 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 117, 118

Unit 10 Looking back lớp 10 trang 118

Unit 10 Project lớp 10 trang 119

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 8: New ways to learn

Review 3

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism

Review 4