Với giải 3 trang 18 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 3 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 3 Grammar

3 (trang 18 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của động từ trong ngoặc)

1. We plan (perform) in Europe this summer.

2. Finn should manage (go) to bed earlier.

3. She warned him (not be) late for class again.

4. Don’t let her (eat) too much.

5. I forgot (lock) the door when I left home this morning.

6. The manager made the singer (practise) so hard for the show.

Đáp án:

1. to perform

2. to go

3. not to be

4. eat

5. to lock

6. practise

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi dự định biểu diễn ở Châu Âu vào mùa hè này.

2. Finn nên đi ngủ sớm hơn.

3. Cô ấy cảnh báo anh ấy đừng đến lớp muộn nữa.

4. Đừng để cô ấy ăn quá nhiều.

5. Tôi quên khóa cửa khi tôi rời nhà sáng nay.

6. Người quản lý đã bắt ca sĩ luyện tập rất chăm chỉ cho buổi biểu diễn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 17 SBT Tiếng Anh 10)Circle the correct verb form to complete each sentence. (Khoanh tròn dạng động từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)….

2 (trang 17-18 SBT Tiếng Anh 10): Make compound sentences using the conjunctions in brackets. (Đặt câu ghép bằng cách sử dụng các liên từ trong ngoặc.)…..