Với giải Unit 1 Speaking lớp 11 trang 12 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 1: A long and healthy life giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 1: A long and healthy life

Giving instructions for an exercise routine

(Đưa lời hướng dẫn cho bài tập thể dục hàng ngày)

1. Look at the diagram. Match the two parts of each sentence to complete the instructions.

(Nhìn vào sơ đồ. Nối hai phần của mỗi câu để hoàn thành các hướng dẫn.)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 1: A long and healthy life | Global Success (ảnh 5)

To do star jumps properly, you should follow four steps.

(Để nhảy sao cho đúng cách, bạn nên làm theo bốn bước.)

1. To begin with,

a. jump back to your starting position and repeat.

2.Then

b. stand with your arms down at your sides and your feet slightly apart.

3. As you jump,

c. open your legs wider than your shoulders and move your arms out, creating a star shape while in the air.

4. Finally,

d. jump with your feet apart and your arms spread out.

Lời giải:

1 – b

2 – d

3 – c

4 – a

1 – b: To begin with, stand with your arms down at your sides and your feet slightly apart.

(Để bắt đầu, hãy đứng với hai cánh tay xuôi theo hai bên và hai chân cách nhau một chút.)

2 – d: Then jump with your feet apart and your arms spread out.

(Sau đó nhảy dang rộng hai chân và dang rộng hai tay.)

3 – c: As you jump, open your legs wider than your shoulders and move your arms out, creating a star shape while in the air.

(Khi nhảy, mở rộng hai chân rộng hơn vai và đưa hai cánh tay ra ngoài, tạo thành hình ngôi sao khi ở trên không.)

4 – a: Finally, jump back to your starting position and repeat.

(Cuối cùng, nhảy trở lại vị trí bắt đầu của bạn và lặp lại.)

2. Look at the ‘How to burn fat’ exercise. Fill in each blank with ONE word to complete the first part of the instructions.

(Nhìn vào bài tập ‘Làm thế nào để đốt cháy mỡ’. Điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ để hoàn thành phần đầu tiên của hướng dẫn.)

 

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 1: A long and healthy life | Global Success (ảnh 6)

You can burn fat by doing this simple exercise routine. (1)__________, do star jumps for 20 seconds. (2). ____________ take a one minute rest. (3)_____________ stand on one leg for 10 seconds…

Lời giải:

1. First

2. Second/Next/Then

3. Next/Then/After that

You can burn fat by doing this simple exercise routine. (1) First, do star jumps for 20 seconds. (2) Second/Next/Then take a one minute rest. (3) Next/Then/After that stand on one leg for 10 seconds.

Tạm dịch:

Bạn có thể đốt cháy mỡ bằng cách thực hiện thói quen tập thể dục đơn giản này. (1) Đầu tiên, thực hiện nhảy sao trong 20 giây. (2) Thứ hai/Tiếp theo/Sau đó, hãy nghỉ ngơi một phút. (3) Tiếp/Sau đó/Sau đó đứng trên một chân trong 10 giây.

3. Work in pairs. Practise giving the instructions for the rest of the exercise routine in 2.

(Làm việc theo cặp. Thực hành đưa ra các hướng dẫn cho phần còn lại của thói quen tập thể dục trong phần 2.)

Lời giải:

Then,/ After that, repeat on the opposite side for 10 seconds. After another one-minute rest, do squats for 30 seconds. Next,/ After that, rest for another minute. Finally, run on the spot for 20 seconds.

(Sau đó,/ Sau đó, lặp lại ở phía đối diện trong 10 giây. Sau một phút nghỉ ngơi nữa, hãy ngồi xổm trong 30 giây. Tiếp theo,/ Sau đó, nghỉ thêm một phút nữa. Cuối cùng, chạy tại chỗ trong 20 giây.)

4. Work in groups. Take turns demonstrating the exercise routine and giving instructions to the rest of your group so they can do the exercise with you.

(Làm việc nhóm. Thay phiên nhau trình diễn thói quen tập thể dục và đưa ra hướng dẫn cho những người còn lại trong nhóm của bạn để họ có thể thực hiện bài tập cùng bạn.)

Lời giải:

You can be healthy by jogging every morning. First, let’s wear short shoes, it’s necessary. Secondly, you need to prepare comfortable clothes, sportswear is a good choice for you. Finally, the thing you need to do is jog for 20 minute, and breathe fresh air in the mornings.

Tạm dịch:

Bạn có thể khỏe mạnh bằng cách chạy bộ mỗi sáng. Đầu tiên, hãy đi giày ngắn, điều đó là cần thiết. Thứ hai, bạn cần chuẩn bị trang phục thoải mái, đồ thể thao là lựa chọn tốt cho bạn. Cuối cùng, việc bạn cần làm là chạy bộ 20 phút, hít thở không khí trong lành vào buổi sáng.