Với giải Unit 7 Reading lớp 11 trang 79 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 7: Education options for school-leavers giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 7: Education options for school-leavers

Options for school-leavers

(Những lựa chọn cho học sinh mới ra trường)

1. Work in pairs. Which of the two options for school-leavers is more common in your town? Can you think of other options?

(Làm việc theo cặp. Lựa chọn nào trong hai lựa chọn dành cho học sinh nghỉ học phổ biến hơn ở thị trấn của bạn? Bạn có thể nghĩ ra các lựa chọn khác không?)

Unit 7 Reading lớp 11 trang 79 | Tiếng Anh 11 Global Success

Lời giải chi tiết:

The two most common options for school-leavers are to continue their education at university or to enter the workforce directly. Other options could include taking a gap year to travel or gain work experience, enrolling in vocational or trade schools, or pursuing apprenticeships or internships.

(Hai lựa chọn phổ biến nhất dành cho học sinh vừa rời ghế nhà trường là tiếp tục học đại học hoặc trực tiếp đi làm. Các lựa chọn khác có thể bao gồm dành một năm nghỉ phép để đi du lịch hoặc tích lũy kinh nghiệm làm việc, đăng ký vào các trường dạy nghề hoặc thương mại, hoặc theo học nghề hoặc thực tập.)

2. Read the article. Match the highlighted words with their meanings.

(Đọc bài viết. Nối các từ được đánh dấu với ý nghĩa của chúng.)

THE EDUCATIONAL JOURNEY FOR SCHOOL-LEAVERS 

This month, Teen Talk magazine has received many letters from secondary school students asking about the different options for school-leavers. We’ve talked to educational experts, and they think that young people should either continue their studies at a college or university or go to a vocational school.

A. ______________________

Higher education is really for people who want formal learning in order to get an academic degree. If you are good at certain subjects and need a degree related to those subjects, then university is the right choice for you. Besides studying, university students also have the opportunity to live independently, make new friends, and join different clubs. Many students still manage to work part-time during their university years. In addition, college or university students usually have an advantage over students from vocational schools when it comes to further studies after a degree. They will also have broader career options and an advantage in the job market.

B. ______________________

If you are not interested in traditional academic subjects and want to work in a specific trade, then vocational education is the right choice for you. You will gain the practical skills and knowledge necessary for a specific job. In addition, a vocational school may also offer you an apprenticeship. This type of training not only provides students with hands-on experience, but also gives them wages to cover their living costs. Most importantly, vocational training is usually much shorter than a college or university course. After getting their vocational qualifications, graduates can immediately start work and earn a salary.

There are a lot of educational opportunities for school-leavers today. You can choose from hundreds of vocational schools or higher education institutions to continue your educational journey. 

1. formal

a. a job that requires special training and skills

2. manage

b. a period of time working for and leaning from a skilled person

3. trade

c. to succeed in doing something difficult

4. apprenticeship

d. important organisations that have a particular purpose

5. institutions

e. received in a school, college, or university, with lessons, exams, etc.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

HÀNH TRÌNH GIÁO DỤC CHO HỌC SINH

Tháng này, tạp chí Teen Talk đã nhận được rất nhiều thư từ học sinh cấp hai hỏi về những lựa chọn khác nhau dành cho học sinh sắp rời trường. Chúng tôi đã nói chuyện với các chuyên gia giáo dục và họ nghĩ rằng những người trẻ tuổi nên tiếp tục học lên cao đẳng hoặc đại học hoặc học trường dạy nghề.

A. ______________________

Giáo dục đại học thực sự dành cho những người muốn học chính thức để lấy bằng cấp học thuật. Nếu bạn giỏi một số môn nào đó và cần bằng cấp liên quan đến những môn đó, thì đại học là lựa chọn phù hợp cho bạn. Bên cạnh việc học tập, sinh viên đại học còn có cơ hội sống độc lập, kết bạn mới và tham gia các câu lạc bộ khác nhau. Nhiều sinh viên vẫn xoay sở để làm việc bán thời gian trong những năm học đại học. Ngoài ra, sinh viên cao đẳng hoặc đại học thường có lợi thế hơn so với sinh viên từ các trường dạy nghề khi nói đến việc học cao hơn sau khi tốt nghiệp. Họ cũng sẽ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn và có lợi thế hơn trong thị trường việc làm.

B. ______________________

Nếu bạn không quan tâm đến các môn học truyền thống và muốn làm việc trong một ngành nghề cụ thể, thì giáo dục nghề nghiệp là lựa chọn phù hợp cho bạn. Bạn sẽ đạt được những kỹ năng thực tế và kiến thức cần thiết cho một công việc cụ thể. Ngoài ra, một trường dạy nghề cũng có thể cho bạn học nghề. Loại hình đào tạo này không chỉ cung cấp cho sinh viên kinh nghiệm thực tế mà còn mang lại cho họ tiền lương để trang trải chi phí sinh hoạt. Quan trọng nhất, đào tạo nghề thường ngắn hơn nhiều so với khóa học cao đẳng hoặc đại học. Sau khi có bằng cấp nghề, sinh viên tốt nghiệp có thể bắt tay ngay vào công việc và được trả lương.

Có rất nhiều cơ hội giáo dục cho học sinh nghỉ học ngày nay. Bạn có thể chọn từ hàng trăm trường dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục đại học để tiếp tục hành trình giáo dục của mình.

Lời giải chi tiết:

1 – e

2 – c

3 – a

4 – b

5 – d

– e. formal: received in a school, college, or university, with lessons, exams, etc.

(trang trọng: nhận được ở trường học, cao đẳng hoặc đại học, với các bài học, bài kiểm tra, v.v.)

– c. manage: to succeed in doing something difficult

(quản lý: để thành công trong việc làm điều gì đó khó khăn)

– a. trade: a job that requires special training and skills

(thương mại: Một công việc đòi hỏi kỹ năng và đào tạo đặc biệt)

– b. apprenticeship: a period of time working for and learning from a skilled person

(học nghề: một khoảng thời gian làm việc và học hỏi từ một người có kỹ năng)

– d. institutions: Important organizations that have a particular purpose

(tổ chức: các tổ chức quan trọng có mục đích cụ thể)

3. Read the article again. Match the headings (1-3) with the paragraphs (A-B). There is ONE extra heading.

(Đọc lại bài viết. Nối các tiêu đề (1-3) với các đoạn văn (A-B). Có MỘT tiêu đề bị thừa.)

1. Getting vocational training (Học nghề)

2. Earning a salary while studying (Kiếm tiền khi đang học)

3. Going to college or university (Đi học cao đẳng hoặc đại học)

Lời giải chi tiết:

1. Getting vocational training: Paragraph B

(Học nghề – Đoạn B)

3. Going to college or university: Paragraph A

(Đi học cao đẳng hoặc đại học – Đoạn A)

4. Read the article again and complete each gap with ONE word.

(Đọc bài viết một lần nữa và hoàn thành mỗi khoảng trống với MỘT từ.)

College or university

Vocational school

For students who want (1) _____________

Get a (2) _____________ related to an academic subject

Join different clubs

For students who want to work in a specific (3) _____________

Can offer an (4) ____________

Finish their (5) ___________ quickly and start earning a salary.

Lời giải chi tiết:

1 – formal

2 – degree

3 – trade

4 – apprenticeship

5 – training

 

 

College or university

(Cao đẳng hay đại học)

Vocational school

(Trường dạy nghề)

For students who want (1) formal learning

(Dành cho sinh viên muốn học chính quy)

Get a (2) degree related to an academic subject

(Nhận bằng cấp liên quan đến một môn học)

Join different clubs

(Tham gia các câu lạc bộ khác nhau)

For students who want to work in a specific (3) trade

(Dành cho sinh viên muốn làm việc trong một ngành nghề cụ thể)

Can offer an (4) apprenticeship

(Có thể cung cấp một thời gian học nghề)

Finish their (5) training quickly and start earning a salary

(Hoàn thành khóa đào tạo của họ một cách nhanh chóng và bắt đầu kiếm tiền lương)

5. Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Which of the two options will be appropriate for you after leaving school? Why?

(Lựa chọn nào trong hai lựa chọn sẽ phù hợp với bạn sau khi rời ghế nhà trường? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

Choosing between college or university and vocational school depends on your interests, skills, and career goals. If you are interested in pursuing an academic degree, have a passion for learning, and want to explore different subjects, then college or university is the right choice for you. You will have the opportunity to deepen your knowledge in a particular field, meet new people, and develop transferable skills like critical thinking, communication, and teamwork.

On the other hand, if you have a specific trade in mind, enjoy hands-on learning, and want to start working as soon as possible, then vocational school is the right choice for you. You will acquire the practical skills and knowledge needed for a particular job, receive an apprenticeship, and earn a salary while studying.

Ultimately, the choice between college or university and vocational school depends on your individual needs, interests, and goals. It’s important to do your research, talk to educational experts, and consult with your parents, teachers, or career counselors to make an informed decision.

Tạm dịch:

Lựa chọn giữa cao đẳng hoặc đại học và trường dạy nghề tùy thuộc vào sở thích, kỹ năng và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Nếu bạn quan tâm đến việc theo đuổi bằng cấp học thuật, đam mê học tập và muốn khám phá các môn học khác nhau, thì cao đẳng hoặc đại học là lựa chọn phù hợp cho bạn. Bạn sẽ có cơ hội nâng cao kiến thức của mình trong một lĩnh vực cụ thể, gặp gỡ những người mới và phát triển các kỹ năng có thể chuyển nhượng như tư duy phản biện, giao tiếp và làm việc theo nhóm.

Mặt khác, nếu bạn có ý định kinh doanh cụ thể, thích học thực hành và muốn bắt đầu làm việc càng sớm càng tốt, thì trường dạy nghề là lựa chọn phù hợp cho bạn. Bạn sẽ có được những kỹ năng và kiến thức thực tế cần thiết cho một công việc cụ thể, được học nghề và kiếm tiền trong khi học.

Cuối cùng, sự lựa chọn giữa cao đẳng hoặc đại học và trường dạy nghề phụ thuộc vào nhu cầu, sở thích và mục tiêu cá nhân của bạn. Điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu, nói chuyện với các chuyên gia giáo dục và tham khảo ý kiến của cha mẹ, giáo viên hoặc cố vấn nghề nghiệp để đưa ra quyết định sáng suốt.