Mời các bạn tham khảo Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 50 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tài liệu bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán lớp 7 trang 50 Kết nối tri thức tập 1, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 3.12 trang 50 SGK Toán 7 tập 1

Cho hình 3.28:

Hình 3.28

a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP; NMI.

b) Tìm các góc ở vị trí đồng vị với góc EQP; IFP.

Hướng dẫn giải:

a) Góc ở vị trí so le trong với góc FIP là góc IPQ.

Góc ở vị trí so le trong với góc NMI là góc MIE.

b) Góc ở vị trí đồng vị với góc EQP là góc MEF.

Góc ở vị trí đồng vị với góc IFP là góc MNP.

Bài 3.13 trang 50 SGK Toán 7 tập 1

Cho hình 3.29, biết widehat {xAz} = {50^0};widehat {yBz} = {50^0}. Giải thích tại sao Ax // By.

Hình 3.29

Hướng dẫn giải:

Theo bài ra ta có:

widehat {xAz} = widehat {yBz} = {50^0}

Mặt khác hai góc ở vị trí đồng vị

=> Ax // By (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.14 trang 50 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ hình theo yêu cầu sau:

a) Vẽ hai đường thẳng d và d’ sao cho d // d’.

b) Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD sao cho CD = 2AB và CD // AB.

Hướng dẫn giải:

a) Ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ đường thẳng d bất kì.

Bước 2. Đặt thước sao cho cạnh dài của thước trùng với đường thẳng d, kẻ đường thẳng trên cạnh dài còn lại của thước. Đó là đường thẳng d’

Ta có hình vẽ sau:

Bài 3.14

b) Ta thực hiện theo các bước như sau:

Ta có hình vẽ sau:

Bài 3.14

Bài 3.15 trang 50 SGK Toán 7 tập 1

Cho Hình 3.30, biết các góc MNQ và PQN có cùng số đo bằng 350.

Hình 3.30

Chứng minh rằng MN // QP.

Hướng dẫn giải:

Ta có: widehat {MNQ} = widehat {NQP} = {35^0}

Và hai góc nằm ở vị trí so le trong

=> MN // PQ (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.16 trang 50 SGK Toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng AB. Vẽ hai tia Ax, By sao cho chúng tạo với AB hai góc so le trong có cùng số đo bằng 600 , (). Trên hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau không? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Ta có hình vẽ sau:

Bài 3.16

Ta có widehat {xAB} = widehat {yBA} = {60^0}

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By song song với nhau (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

………………………..

Ngoài Giải Toán 7 bài 7 Luyện tập chung trang 50, các bạn có thể tham khảo toàn bộ lời giải Toán 7 KNTT tại chuyên mục Giải Toán 7 – Tập 1 và Giải Toán 7 – Tập 2 trên TaiLieuViet nhé.